Strona główna  Ogólne Warunki Dostaw

Ogólne Warunki Dostaw


A. Postanowienia ogólne

Artykuł 1. Definicje.


W warunkach obowiązują następujące znaczenia:

Royal Brinkman Polska, Spółka:
Royal Brinkman Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Katowicka 38, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem 0000075605, NIP 5360014716,

Klient:
strona umowy, będąca osobą fizyczną lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów;

Umowy:
stosunki umowne zawierane z Klientami, których przedmiotem jest sprzedaż lub dostawa Towarów lub usług;

Towary:
towary (w tym towar żywy, np. pożyteczne owady), projekty, oferowane do sprzedaży przez Royal Brinkman Polska oraz projekty techniczne;

Reklamacje
wszelkie roszczenia Klientów względem jakości lub ilości dostarczonych Towarów lub usług;

Miejsce dostawy:
miejsce, do którego zgodnie z umową, mają być dostarczone Towary;

Warunki:
niniejsze ogólne warunki sprzedaży.


Artykuł 2. Zastosowanie Warunków.

2.1. Warunki dotyczą wszystkich transakcji sprzedaży i Towarów i usług Klientom, dostawy Towarów oraz ofert wystosowywanych do Klientów. Warunki mają również zastosowanie do wszelkich umów serwisowych pomiędzy Royal Brinkman Polska a Klientami.

2.2. Warunki stanowią integralną część Umowy z Klientem. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Umowy a Warunkami, pierwszeństwo mają Warunki. W przypadku, gdy strony postanowią inaczej, wyłączenie Warunków w całości lub części wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.3. Warunki obowiązują do momentu dokonania ewentualnej zmiany całości lub ich części.


B. OFERTY I UMOWY

Artykuł 3. Oferty.


3.1. Oferty Royal Brinkman Polska są ważne przez 30 dni, o ile Spółka nie zastrzegła w ofercie innego terminu jej obowiązywania. Ceny podawane w ofercie nie zawierają podatku VAT ani kosztów opakowania i ewentualnej dostawy, o ile w ofercie wyraźnie nie zastrzeżono inaczej.

3.2. Royal Brinkman Polska ma prawo odwołać ofertę lub ją zmienić zanim doszło do zawarcia umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu lub zmianie zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty.
3.3. Informacje reklamowe Royal Brinkman Polska, a także specyfikacje pojawiające się w publikacjach, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Artykuł 4. Obowiązywanie Umów. Zabezpieczenie. Tajemnica.

4.1. W przypadku Umów dotyczących wykonania projektów technicznych i/lub umów dotyczących sprzedaży Towarów lug usług o wartości większej, niż 50.000,00 PLN /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/. Umowa nabiera mocy po pisemnym potwierdzeniu przez prokurenta Spółki albo jej Zarząd, albo upoważnionych pełnomocników. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia, mające miejsce na etapie późniejszym, są dla stron wiążące po pisemnym potwierdzeniu przez prokurenta, Zarząd lub upoważnionych pełnomocników Royal Brinkman Polska.

4.2. Uzgodnienia lub oświadczenia podwładnych Royal Brinkman Polska nie są dla Spółki wiążące, chyba że została spełniona procedura z art. 4.1. Przez podwładnego rozumie się każdego pracownika lub członka załogi, niebędącego prokurentem lub pełnomocnikiem.

4.3. Royal Brinkman Polska ma prawo żądać informacji od Klienta w celu ustalenia jego zdolności do wykonania Umowy. Klient jest zobowiązany, na żądanie Royal Brinkman Polska, odpowiednio zabezpieczyć spełnienie zobowiązań wynikających z Umowy. W przypadku wątpliwości co do zdolności Klienta do wywiązania się z Umowy, Royal Brinkman Polska ma również prawo wstrzymać się z jej wykonaniem do czasu przedstawienia przez Klienta adekwatnego do wartości Umowy zabezpieczenia.

4.4. Klient zobowiązany jest dochować tajemnicy odnośnie do istnienia oraz treści Umowy zawartej lub która ma być zawarta z Royal Brinkman Polska oraz wszystkich informacji, które uzyska w związku z realizacją Umowy. Jest on też zobligowany do zobowiązania osób trzecich, których zaznajomienie z faktem zawarcia Umowy i jej warunkami jest dla Klienta niezbędne, do zachowania tajemnicy informacji związanych z Umową.

Artykuł 5. Rozwiązanie umowy.

5.1. Royal Brinkman Polska ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
a. wobec Klienta złożono wniosek o ogłoszenie upadłości,
b. Klient stanie się niewypłacalny,
c. Klient nie wywiąże się z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy lub Warunków.

5.2. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn wskazanych w art. 5.1., Klient zobowiązany jest do pokrycia szkody, jaką Spółka poniosła w wyniku rozwiązania Umowy. Jako szkodę rozumie sie zarówno rzeczywiście poniesione straty, jak i utracone w związku z rozwiązaniem Umowy korzyści.

Artykuł 6. Ceny i zmiany cen.

6.1. Royal Brinkman Polska jest upoważniona do:

a. obciążenia Klienta bieżącą ceną za Towar, według cennika obowiązującego w momencie realizacji zamówienia,
b. nałożenia opłaty na Klienta z tytułu wzrostu ceny tymczasowej, biorąc pod uwagę czynniki określające koszt, w tym walutę. Royal Brinkman Polska powinna niezwłocznie przedstawić Klientowi wzrost ceny w formie wykazu.

6.2. Klauzula w art. 6.1 dotyczy zmiany wszystkich cen tymczasowych, w tym zmiany cen, które są dokonywane przez dostawców Royal Brinkman Polska.

6.3. Jeśli uzgodniono, że cena będzie obliczona na podstawie areału podlegającego ochronie i/lub kontroli biologicznej, a powierzchnia upraw do ochrony i/lub kontroli jest wyższa, niż to wynika z potwierdzenia zamówienia, cena zostanie dostosowana do sytuacji rzeczywistej w czasie jego realizacji.

Artykuł 7. Szkice, obliczenia, projekty – prawa autorskie.

7.1. W przypadku, gdy w ramach Umowy Royal Brinkman Polska wykonuje projekty, szkice, szacunkowe obliczenia, prawo własności oraz wszelkie prawa autorskie przysługują Royal Brinkman Polska nawet, gdy Klient pokrył koszty ich przygotowania. Royal Brinkman Polska wyraźnie zastrzega sobie również wszystkie prawa dotyczące szkiców, obliczeń, projektów, itd., które zostały jej przekazane przez Klienta. Royal Brinkman Polska jest zobowiązana do ich zwrotu Klientowi tylko wtedy, jeśli zostało to zawarte w Umowie na piśmie.

7.2. Dokumenty wspomniane w art. 7.1 nie mogą być kopiowane, udostępniane osobom trzecim lub upublicznianie bez pisemnej zgody Royal Brinkman Polska. Dokumenty te są zatem przeznaczone wyłącznie do użytku przez Klienta i osoby przez niego upoważnione, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania dostarczonych przez Royal Brinkman Polska elementów. Jeśli Klient działa niezgodnie z niniejszym zakazem, Royal Brinkman Polska ma prawo obciążyć Klienta karą umowną w wysokości 10 000 EUR (dziesięć tysięcy euro) za każde naruszenie. Kara płatna jest w terminie wyznaczonym w wezwaniu Royal Brinkman Polska, bez obowiązku udowodnienia winy
i bez uszczerbku dla prawa Royal Brinkman Polska do ubiegania się o odszkodowanie przenoszące wysokość zastrzeżonej kary umownej.


C. DOSTAWA TOWARÓW

Artykuł 8. Czas dostawy. Dopuszczalne tolerancja.


8.1. Realizacja zamówienia Klienta następuje w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku, gdy Royal Brinkman Polska przewiduje, że nie uda się dotrzymać uzgodnionego czasu dostawy z przyczyn niezależnych od Royal Brinkman Polska, Royal Brinkman Polska niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. Gdy strony nie dojdą do porozumienia co do nowego terminu dostawy, każdej ze stron będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu spełnionych świadczeń. Klientowi w takim przypadku nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności odszkodowawcze.

8.2. Czas realizacji dostawy zaczyna biec od momentu potwierdzenia przez Royal Brinkman Polska gotowości realizacji zamówienia. Jeśli postanowienia Umowy przewidują wpłatę zaliczki lub zadatku, czas realizacji Umowy rozpoczyna bieg od uiszczenia przedpłaty przez Klienta.

8.3. Jeśli Towar nie został przyjęty przez Klienta lub jeśli realizacja zamówienia nie jest możliwa ze względu na okoliczności niezależne od Royal Brinkman Polska, Towar po bezskutecznej próbie dostawy, może być magazynowany na koszt i odpowiedzialność Klienta.

8.4. Royal Brinkman Polska zastrzega sobie prawo do normalnej tolerancji względem ciężarów i wymiarów wszelkich materiałów, które są ogólnie przyjęte przez producentów wytwarzających Towary. Niewielkie odchylenia w stosunku do podanych wymiarów, ciężarów, liczb i wszelkich specyfikacji ilościowych (do 5%), nie będą uważane za braki lub wady.

Artykuł 9. Miejsce dostawy.

9.1. O ile nie uzgodniono inaczej, miejsce dostawy stanowi wybrany magazyn Royal Brinkman Polska
w Polsce. Jeśli uzgodniono inne miejsce dostawy, Klient ma obowiązek zapewnienia nieutrudnionej dostawy.

9.2. Jeśli wyznaczono inne miejsce dostarczenia Towarów, niż określone w art. 9.1,strony mogą ustalić dostarczenie ich przez Royal Brinkman Polska w to miejsce na koszt i ryzyko Klienta. Na żądanie Royal Brinkman Polska koszty dostawy Klient uiszcza zaliczkowo.

Artykuł 10. Zastrzeżenie prawa własności.

10.1. Towar pozostaje własnością Spókł do chwili uiszczenia całości ceny sprzedaży.

10.2. W przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą za Towar, Royal Brinkman Polska może zażądać zwrotu Towaru Spółce, w terminie wskazanym w wezwaniu do wydania Towaru. Klient ma obowiązek w takim wypadku bezwarunkowo zwrócić Towar Spółce, na koszt i ryzyko Klienta.

10.3. Żądanie zwrotu Towaru nie stanowi odstąpienia od umowy, ale zabezpieczenie zapłaty ceny, chyba że strony uzgodniły inaczej.


D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROYAL BRINKMAN POLSKA

Artykuł 11 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady

11.1. Klient ma obowiązek dokonać sprawdzenia zgodności z zamówieniem rodzaju, ilości oraz jakości Towaru przy jego dostawie, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi za wady Towaru. Stwierdzone przy dostawie wady wymagają sporządzenia protokołu w obecności dostawcy oraz dokumentacji zdjęciowej. Klient zobowiązany jest niezwłocznie (tj. w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych od dostawy) zawiadomić Royal Brinkman Polska o wadach, przesyłając na piśmie sporządzony protokół wad wraz z dokumentacją zdjęciową.

11.2. Uregulowanie z art. 11.1 stosuje się również do żywego Towaru, oferowanego przez Royal Brinkman Polska (np. pożyteczne owady). Royal Brinkman Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady żywego Towaru po dostarczeniu go Klientowi. Klient ma obowiązek przestrzegania wszelkich norm postępowania z żywym Towarem, za co Royal Brinkman Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zawarcie Umowy zakupu żywego Towaru stanowi jednocześnie wyraźne i nieodwołalne oświadczenie Klienta, że posiada profesjonalną wiedzę co do zasad postępowania z danym żywym Towarem oraz zapoznał się z zaleceniami Royal Brinkman Polska co do tego postępowania.

11.3. Odpowiedzialność Royal Brinkman Polska z tytułu rękojmi zostaje ograniczona do wad wykrytych wyłącznie w momencie przyjęcia Towaru przez Klienta. Odbiór Towaru oznacza potwierdzenie zgodności Towaru, zarówno co do ilości, jak i jakości z zamówieniem. Po przyjęciu Towaru przez Klienta, odpowiedzialność Royal Brinkman Polska z tytułu rękojmi za wady zostaje całkowicie i nieodwołalnie wyłączona.

11.4. Wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, Klient może zwrócić towar tylko za uprzednią zgodą Royal Brinkman Polska. Towar zwrócony, który nie został uznany za wadliwy, zostanie oddany Klientowi na jego koszt. W takim przypadku wszystkie koszty związane z przeglądem przeprowadzonym przez Royal Brinkman Polska odnośnie do reklamacji, zostaną pokryte przez Klienta. Powyższe stosuje się również w przypadku, gdy Towar nie jest zwrócony do Royal Brinkman Polska, ale Spółka przeprowadza przegląd zgłoszonych wad na prośbę Klienta w miejscu przez niego wskazanym.

11.5. Towary dostarczane przez Royal Brinkman Polska spełniają wymogi jakościowe obowiązujące wyłącznie w granicach UE.

Artykuł 11.6 Reklamacje dotyczące żywych organizmów

11.6.1. Reklamacje dotyczące produktów zawierających owady pożyteczne należy składać pisemnie na adres e-mail kontakt@royalbrinkman.pl lub adres e-mail sprzedawcy przyjmującego zamówienie przed upływem 48 godzin od dostarczenia towaru.

11.6.2. W ciągu 24 godzin po złożeniu reklamacji Royal Brinkman odbierze reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu od Klienta.

11.6.3. Royal Brinkman rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Royal Brinkman wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

11.6.4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać wymiany towaru na nowy, chyba że wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

Artykuł 12. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań

12.1. Royal Brinkman Polska ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta wyłącznie w przypadku, gdy szkoda jest bezpośrednim i normalnym następstwem okoliczności, za które Royal Brinkman Polska ponosi winę. Odpowiedzialność ta obciąża Royal Brinkman Polska wyłącznie w następujący sposób:
a. w przypadku gdy ustalony termin dostawy został przekroczony przez Royal Brinkman Polska i jest ona odpowiedzialna za to przekroczenie - odpowiedzialność Royal Brinkman Polska za szkodę związana z przekroczeniem terminu dostawy Towaru jest ograniczona do faktycznie poniesionej przez Klienta szkody, jednak do kwoty nie wyższej, niż równowartość 10% kwoty brutto faktury wystawionej z tytułu zakupu Towaru,
b. w każdym innym przypadku poniesienia szkody w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Royal Brinkman Polska, odpowiedzialność Royal Brinkman Polska jest ograniczona do faktycznie poniesionej szkody, ale do kwoty nie wyższej, niż równowartość kwoty stanowiącej cenę Towaru zakupionego przez Klienta
w ramach Umowy.

12.2. Szkoda na zbiorach, jak również szkoda wynikająca z pogorszenia się struktury gleby\podłoża nie zostanie pod żadnym pozorem uznana za szkodę, za którą Royal Brinkman Polska ponosi odpowiedzialność.

12.3. Klient zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań, aby chronić Royal Brinkman Polska przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, wynikającymi z niefachowego używania produktów dostarczonych przez spółkę.

Artykuł 13. Siła wyższa.

13.1. Royal Brinkman Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, jeśli jest to następstwo działania siły wyższej.
W przypadku jej wystąpienia Royal Brinkman Polska, według swojego uznania, ma prawo do odstąpienia od Umowy częściowo lub w całości. W takim wypadku Royal Brinkman Polska zobowiązana jest wyłącznie do zwrotu ewentualnej zaliczki na Towar, uiszczonej przez Klienta i dotychczas nie zaliczonej na poczet ceny. W takim wypadku Klientowi nie przysługują wobec Royal Brinkman Polska żadne roszczenia, w szczególności odszkodowawcze. W przypadku odstąpienia od części Umowy, po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, Klient ma obowiązek zapłaty za dostarczoną część Towaru, nie później, niż w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia.

13.2. Jako siłę wyższą określa się okoliczności niezależne od Royal Brinkman Polska – nawet, jeśli można je przewidzieć w momencie zawierania Umowy – w konsekwencji których wykonanie i/lub terminowe wykonanie umowy nie może być wymagane przez Klienta. Do takich okoliczności zalicza się w szczególności: wojnę, rewolucję, zagrożenie wojną, wojnę domową, rewoltę, strajk pracowników, trudności transportowe, pożar i/lub trudności w przedsiębiorstwie lub takie, gdzie jeden lub więcej dostawców lub przedsiębiorców opóźnia dostawę materiałów, surowców lub części; powódź, sztorm, trąby powietrzne, grad, deszcz, mgła, nawałnica śnieżna, gołoledź, trudności w ruchu ulicznym, zakłócenia w dostawach energii, działania rządowe.


E. Warunki specjalne dotyczące dostawy środków ochrony i innych substancji szkodliwych

Artykuł 14. Ostrzeżenia.


14.1. Informacje ogólne.

Warunki mają zastosowanie do sprzedaży pestycydów lub herbicydów i/lub innych substancji szkodliwych, z zastrzeżeniem szczególnych regulacji wynikających z niniejszej sekcji.

14.2. Ostrzeżenie i szczególne postępowanie

Handel oraz zastosowanie pestycydów i herbicydów i innych substancji szkodliwych wymaga odpowiedniego stopnia nadzoru i doświadczenia. Klient zobowiązany jest nabyć stosowną wiedzę dotyczącą specjalnych właściwości produktu oraz ma obowiązek przestrzegać zasad ustanowionych przez producenta Towaru oraz przez Royal Brinkman Polska (jeśli takie Spółka sporządzi), dotyczących transportu, przechowywania i używania takich Towarów.

Jeżeli na podstawie danych udostępnionych przez Klienta Royal Brinkman Polska poddała pod rozwagę zastosowanie konkretnego środka ochrony lub innej substancji niebezpiecznej, Spółka nie ma obowiązku badać lub sprawdzać warunków, w jakich Klient zamierza zastosować środki ochrony lub inne substancje szkodliwe.


F. ŻYWY TOWAR

Artykuł 15. Ochrona zwierząt.


15.1. Oferta Royal Brinkman Polska obejmuje także zwierzęta. Royal Brinkman Polska traktuje zwierzęta w sposób humanitarny i wskazuje, że w przypadku, gdy Klient nabywa od Royal Brinkman Polska żywy towar, ma obowiązek przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.). Humanitarne traktowanie oznacza traktowanie w sposób uwzględniający potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę oraz ochronę.

15.2. Royal Brinkman Polska w celu zapewnienia najpełniejszej ochrony żywego towaru, który posiada w ofercie – sprzedawane zwierzęta dostarcza w opakowaniach, posiadających dostęp do powietrza oraz odpowiednią powierzchnię i wysokość, właściwe dla ich wielkości oraz ilości osobników.

15.3. Transport zwierząt odbywa się w sposób uniemożliwiający okaleczenie zwierząt bądź przyczynienie się do zadawania im cierpienia.

15.4. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest żywe zwierzę Royal Brinkman Polska nie ponosi odpowiedzialności za sposób przechowywania, traktowania i wykorzystywania zwierzęcia po dostarczeniu go do Klienta. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) zabronione jest znęcanie się nad zwierzętami. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji oraz stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt.

15.5. Klient nabywając zwierzę zobowiązuje się do jego wykorzystywania zgodnie z zaleceniami producenta. Obowiązek ten dotyczy zapewnienia zwierzętom odpowiedniej powierzchni, warunków atmosferycznych, oświetlenia, wilgotności, stosownej wentylacji – adekwatnych do rodzaju żywego towaru.

15.6. Zawiercie umowy przez Klienta nabywającego żywy towar jest jednoznaczne z przyznaniem przez niego, iż posiada on profesjonalną wiedzę, co do sposobu postępowania ze zwierzętami.


G. Przepisy końcowe

Artykuł 16. W każdej umowie pomiędzy Royal Brinkman Polska a Klientem stosuje się przepisy polskiego prawa. Wyklucza się zastosowanie przepisów Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku.

Artykuł 17. Wszelkie zmiany Warunków oraz zmiany Umów pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

Artykuł 18. Miejscem wykonania Umów jest Poznań.

Artykuł 19. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.