Ogólne Warunki Dostaw


A. Postanowienia ogólne

Artykuł 1. Definicje.

W niniejszych warunkach ogólnych obowiązują następujące znaczenia:

Brinkman: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Brinkman Polska Sp. z o o., z siedzibą główną mieszcząca się w Tychach, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem 0000075605;
klient: strona umowy, będąca osobą fizyczną, nie prowadząca profesjonalnej działalności;
partner profesjonalny: strona umowy, będąca osobą fizyczną lub osobą prawną, prowadząca działalność profesjonalną;
towary: wszystkie rzeczy ruchome dostarczane przez Brinkman;
Nabywca/Zleceniodawca: każda strona umowy zawierająca umowę z Brinkman;
reklamacje wszelkie roszczenia Nabywcy/Zleceniodawcy względem jakości lub ilości dostarczonych towarów lub świadczonych usług;
miejsce dostawy: miejsce, do którego zgodnie z umową, mają być dostarczone towary;
dni: wszystkie robocze dni kalendarzowe;
test odbiorowy: kompetencja zastrzeżona przez Nabywcę/Zleceniodawcę do weryfikacji poprawności montażu i/lub rozpoczęcia eksploatacji;
wydatki na obsługę prawną: rzeczywiste wydatki poniesione w związku prowadzeniem procesu sądowego między Brinkman a Nabywcą/Zleceniodawcą, obejmujące należne opłaty sądowe, wydatki, koszty zastępstwa procesowego, wydatki na rzeczoznawców oraz uzasadnione wydatki poniesione przez Brinkman;

Artykuł 2. Zastosowanie niniejszych warunków.

2.1. Niniejsze warunki dotyczą wszystkich ofert, zapytań i korespondencji Brinkman z Nabywcą/Zleceniodawcą, jak również wszelkich umów zakupu lub sprzedaży, zlecania prac lub wszelkich innych umów na jakąkolwiek działalność prowadzoną przez Brinkman. Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszelkich umów serwisowych pomiędzy Brinkman a Nabywcą/Zleceniodawcą i do działalności konsultacyjnej Brinkman.

2.2. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy i wiążą strony w zakresie nimi uregulowanym.

2.3. Postanowienia pozostające w sprzeczności z niniejszymi warunkami nabierają mocy dopiero po pisemnym potwierdzeniu ich przez zarząd Brinkman lub upoważnionych pełnomocników.

2.4. Niniejsze warunki zostały sporządzone celem stosowania w stosunkach prawnych pomiędzy Brinkman a jej profesjonalnymi partnerami prowadzącymi działalność gospodarczą.

2.5. Niniejsze warunki obowiązują do czasu dokonania ewentualnej zmiany całości lub ich części.

B. Oferty i daty ważności

Artykuł 3. Oferty.

3.1. Brinkman to przedsiębiorstwo zorientowane na podmioty gospodarcze. Niniejsze warunki są przeznaczone do stosowania w stosunkach gospodarczych pomiędzy Brinkman a profesjonalnymi Nabywcami/Zleceniodawcami. Brinkman ma prawo do uważania strony umowy za partnera profesjonalnego, o ile dany Nabywca/Zleceniodawca nie poinformował Brinkman przy zawieraniu umowy, że pragnie ją zawrzeć jako osoba prywatna.

3.2. Oferty Brinkman są ważne przez 30 dni, o ile nie uzgodniono inaczej. Po upływie powyższego terminu, jeśli Nabywca/Zleceniodawca nie dokonali jej przyjęcia w formie pisemnej i nie poinformowali o tym Brinkman, oferta przestaje wiązać. Ceny podawane w ofercie nie zawierają podatku VAT ani kosztów opakowania, o ile nie uzgodniono inaczej.

3.3. Informacje reklamowe Brinkman, a także specyfikacje pojawiające się w publikacjach, nie stanowią oferty i nie powodują obowiązku uprzedzania o dokonanych w nich zmianach.

3.4. Oferta bazuje na rysunkach i dalszych specyfikacjach, dostarczonych przez Nabywcę/Zleceniodawcę, chyba że umowa przewiduje inaczej. Brinkman nie ponosi odpowiedzialności za błędy w rysunkach i specyfikacjach dostarczonych przez Nabywcę/Zleceniodawcę, ani nie odpowiada za szkody w przypadku, gdy rysunki oparto na niedokładnych specyfikacjach. Nabywcy/Zleceniodawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Brinkman w sytuacji poniesienia szkód z tytułu wykonania umowy zgodnie z dostarczonymi przez Nabywcę/Zleceniodawcę rysunkami i specyfikacjami.

3.5. O ile nie zostało to wyraźnie stwierdzone lub inaczej potwierdzone, ceny zawarte w ofercie nie obejmują:
a. prac ziemnych, wbijania pali, cięcia, rozbijania, kładzenia fundamentów, murarki, ciesielstwa, tynkowania, malowania, tapetowania, napraw, ani żadnych prac budowlanych jakiegokolwiek rodzaju, ani też kosztów podłączenia do instalacji kanalizacyjnej, gazu czy źródła wody, albo sieci energetycznej;
b. dodatkowej pomocy związanej z holowaniem, z przetwarzaniem części, których sam Brinkman nie powinien przetwarzać, jak również sprzętu do wciągania i podnoszenia oraz potrzebnych do tego celu narzędzi;

3.6. Brinkman ma prawo odwołać ofertę lub ją zmienić zanim doszło do zawarcia umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu lub zmianie zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty.

Artykuł 4. Data wejścia w życie.

4.1. Umowa nabiera mocy dopiero po pisemnym potwierdzeniu ze strony zarządu Brinkman i/lub jej upoważnionych pełnomocników. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia, mające miejsce na etapie późniejszym są dla stron wiążące po pisemnym potwierdzeniu ze strony zarządu Brinkman.

4.2. Umowa wchodzi w życie z dniem nadania przez Brinkman drugiej stronie umowy stosownego potwierdzenia.

4.3. Uzgodnienia lub oświadczenia ze strony podwładnych Brinkman nie są dla Brinkman wiążące chyba że została spełniona procedura z 4.1. Przez podwładnego, w tym kontekście, rozumie się każdego pracownika lub członka załogi, niebędącego pełnomocnikiem.

4.4. Brinkman ma prawo żądać informacji od Nabywcy/Zleceniodawcy w celu ustalenia jego wiarygodności. Nabywca/Zleceniodawca jest zobowiązany, na żądanie Brinkman, odpowiednio zabezpieczyć spełnienie zobowiązań wynikających z umowy. Brinkman ma również prawo zawiesić wykonanie umowy aż do czasu, gdy żądanie to zostanie w sposób satysfakcjonujący spełnione.

4.5. Brinkman zastrzega sobie wszelkie prawa do informacji pojawiających się w udostępnionych przez niego ofertach, katalogach, cennikach i wszelkich próbkach oraz instrukcjach użytkowania.

C. Treść umowy

Artykuł 5. Czas dostawy.

5.1. W przypadku, gdy Brinkman przewiduje, że nie uda się dotrzymać uzgodnionego czasu dostawy z powodów pozostających poza jego kontrolą, Brinkman niezwłocznie poinformuje o tym stronę umowy na piśmie. Gdy strony nie dojdą do porozumienia co do nowego terminu dostawy, każdej ze stron będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu spełnionych świadczeń.

5.2. Z wyłączeniem postanowień o sile wyższej, znajdujących się w niniejszych warunkach ogólnych, postanawia się, że czas dostawy zostanie przedłużony o ilość dni roboczych, w których nastąpiła przerwa związana z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi (jak np. ulewa, silny wiatr, śnieżyca, gołoledź, mgła lub burza), a które to okoliczności wystąpiły w czasie pomiędzy wejściem tej umowy w życie, a planowanym czasem dostawy.

5.3. Czas dostawy jest ustalany przy przyjęciu, że operacje zostaną przeprowadzone zgodnie z czasem przewidzianym w ofercie i że materiały, dostarczane przez strony trzecie, zostaną dostarczone na czas. Jeśli strony trzecie nie dotrzymają warunków umowy w tym względzie, to termin dostawy zostanie przedłużony o czas, który w sposób uzasadniony jest potrzebny Brinkman na uzyskanie materiałów ze źródeł alternatywnych.

5.4. Czas realizacji dostawy zaczyna biec od momentu przyjęcia szczegółowego zamówienia na piśmie i po otrzymaniu przez Brinkman wszystkich informacji na piśmie, koniecznych do realizacji dostawy. Jeśli postanowienia umowy przewidują (częściową) przedpłatę, to czas realizacji dostawy będzie biegł dopiero po otrzymaniu przez Brinkman tej płatności. Co do pomieszczenia, do którego towary mają być dostarczone przez Brinkman, lub w którym mają być wykonane czynności montażu lub instalowania, to termin dostawy zacznie obowiązywać dopiero wtedy, gdy pomieszczenie to zostanie udostępnione Brinkman w czystym i suchym stanie umożliwiającym wykonanie umowy. Jeśli z powodu braku zaliczki lub opóźnienia w przygotowaniu pomieszczenia Brinkman nie będzie w stanie wykonać umowy w zaplanowanym czasie, to Brinkman ma prawo zaplanować dostawę lub usługę w nowym terminie.

5.5. Jeśli dostawa nie została przyjęta przez Nabywcę/Zleceniodawcę, lub jeśli realizacja dostawy nie jest możliwa ze względu na okoliczności pozostające poza kontrolą Brinkman, to towary które mają być dostarczone przez Brinkman będą magazynowane na koszt i odpowiedzialność Nabywcy/Zleceniodawcy.

Artykuł 6. Dostawa.

6.1. O ile nie uzgodniono inaczej, miejsce dostawy stanowi magazyn wyrobów gotowych Brinkman w Polsce. Jeśli uzgodniono inne miejsce dostawy, to Nabywca/Zleceniodawca jest zobowiązany do przedsięwzięcia środków koniecznych do zapewnienia nieutrudnionej dostawy lub montażu towarów przeznaczonych do dostarczenia lub zainstalowania.

6.2. W przypadku skompletowania części zamówienia, Brinkman dysponuje prawem do dostarczenia tej części lub odczekania, aż zostanie skompletowane całe zamówienie. Jeśli nie stwierdzono w sposób wyraźny, że dostawa zostanie zrealizowana z zapasów Brinkman, to ma on prawo realizować dostawy z zapasów firm trzecich.

6.3. Brinkman zastrzega sobie prawo do normalnej tolerancji względem ciężarów i wymiarów wszelkich materiałów, które są ogólnie przyjęte przez producentów, którzy wytwarzają produkty stanowiące przedmiot dostawy. Niewielkie odchylenia w stosunku do podanych wymiarów, ciężarów, liczb i wszelkich specyfikacji ilościowych nie będą uważane za braki lub wady.

Artykuł 7. Transport.

7.1. Jeśli wyznaczono inne miejsce dostarczenia towarów niż określone w 6.1, to towary które ma dostarczyć Brinkman zostaną przetransportowane jego własnymi środkami transportu lub środkami wyznaczonymi przez Brinkman, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Towary zostaną dostarczone samochodem, o ile będzie on miał dostęp do asfaltowych dróg publicznych. Każdy dodatkowy transport będzie wykonany na koszt Nabywcy/Zleceniodawcy, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.

7.2.Jeśli transport nie jest organizowany przez Brinkman, to towary transportowane są na ryzyko Nabywcy/Zleceniodawcy.

Artykuł 8. Montaż i rozpoczęcie eksploatacji.

8.1. Wszelkie instalacje i/lub obiekty konieczne do montażu towarów i/lub do poprawnego działania towarów po montażu, eksploatowane są na koszt i ryzyko Nabywcy/Zleceniodawcy i Brinkman nie ponosi za nie odpowiedzialności, z wyjątkiem stanowiących przedmiot produkcji omawianych instalacji i/lub obiektów wykonywanych przez, lub na zamówienie Brinkman zgodnie z dostarczonymi informacjami i/lub rysunkami sporządzonymi przez Brinkman lub na zlecenie Brinkman. Poza tym wyjątkiem, Nabywca/Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Brinkman za prawidłowe i terminowe wykonanie wyżej wspomnianych instalacji i/lub obiektów.

8.2. Nabywca/Zleceniodawca na własny koszt i ryzyko zapewnia, że:

a. personel spółki Brinkman, kiedy tylko przybędzie na miejsce wykonywania umowy, może rozpocząć prace i przez cały czas będzie w stanie je wykonywać w czasie normalnych godzin pracy, jak również poza normalnymi godzinami pracy, o ile Brinkman uzna, że konieczne jest rozpoczęcie lub zakończenie prac poza normalnymi godzinami pracy, w celu rozwiązania jakiejś kwestii, o czym Brinkman odpowiednio wcześniej poinformuje Nabywcę/Zleceniodawcę;
b. personelowi spółki Brinkman udostępni się odpowiednie pomieszczenia i udogodnienia;
c. drogi dojazdowe do placu montażu będą nadawały się dla środków transportu;
d. wyznaczony plac budowy będzie nadawał się do magazynowania i montażu;
e. udostępni się potrzebne pomieszczenia zamknięte, do przechowania materiałów, narzędzi i innych towarów;
f. w odpowiednim czasie i miejscu będą do dyspozycji wymagani i zwyczajowo przyjmowani pomocnicy, narzędzia dodatkowe, materiały pomocnicze i produkcyjne (paliwa, oleje i materiały do smarowania, polerowania i inne środki eksploatacyjne), gaz, woda, elektryczność, ogrzewanie, oświetlenie, itd. i inne;
g. zostaną przedsięwzięte i utrzymane wszelkie środki bezpieczeństwa i inne środki ostrożności;
h. dostarczone towary będą w odpowiednim miejscu na początku i w trakcie montażu;

8.3. W przypadku opóźnień wynikających z niespełnienia przez Nabywcę/Zleceniodawcę postanowień pierwszego i drugiego ustępu niniejszego artykułu, Brinkman ma prawo przedłużyć odpowiednio termin dostawy. a także zaplanować dostawę lub usługę w nowym terminie.

8.4. Próby, testy odbiorowe.

8.4.1. Celem zapewnienia właściwej wydajności lub celem dokonania odbioru, koniecznym jest przeprowadzenie przebiegów próbnych. Nabywca/Zleceniodawca jest zobowiązany do umożliwienia Brinkman, po przeprowadzeniu instalacji operacyjnej, do przeprowadzenia testów wstępnych oraz do wprowadzenia usprawnień i zmian, uznawanych przez Brinkman za konieczne. Jeśli, w efekcie powyższego, proces produkcji Nabywcy/Zleceniodawcy zostanie przerwany, Brinkman nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody, a stosownymi kosztami zostanie obciążony Nabywca/Zleceniodawca.

8.4.2. W przypadku uzgodnienia testów odbiorowych, zastosowanie będzie miał odpowiednio 8.4.1. Uznaje się, że Nabywca/Zleceniodawca odebrał montaż lub rozruch po zakończeniu inspekcji.

8.4.3. W kwestii testów odbiorowych, zastosowanie znajdują odpowiednio 8.2 i 8.3.

8.5. Wydatki wynikające z niespełnienia lub opóźnionego spełnienia postanowień niniejszego artykułu, w tym wydatki na testy odbiorowe, ponosi Nabywca/Zleceniodawca.

Artykuł 9. Ceny i zmiany cen.

9.1. Uzgadniane ceny są oparte na cenie bazowej za materiały, koszty transportu, płace, koszty księgowości, opłaty celne i inne czynniki mające wpływ na wysokość ceny obowiązujące w dniu wejścia w życie umowy.

9.2. Brinkman jest upoważniona do:

- obciążenia Nabywcy/Zleceniodawcy bieżącą ceną za dostawę według bieżącego cennika w danym momencie,
- nałożenia opłaty na Zleceniodawcę/Nabywcę za wzrost ceny tymczasowej, biorąc pod uwagę czynniki określające koszt, w tym walutę. Brinkman nie ma obowiązku powiadamiać o wzroście ceny wcześniej, jednakże powinien w jak najszybszym terminie przedstawić Nabywcy/Zleceniodawcy wzrost ceny w formie wykazu.

9.3. Klauzula wspomniana w ust 9.2 dotyczy zmian wszystkich cen tymczasowych, w tym zmiany cen, które są dokonywane przez dostawców Brinkman.

9.4. Jeśli na życzenie Zleceniodawcy/Nabywcy i za zgodą Brinkman dojdzie do zmian w montażu lub sposobie wykonania dzieła i nie jest ono zgodne z oryginalnym zamówieniem lub instrukcją, Nabywca/Zleceniodawca będzie obciążony różnicą w stosunku do ceny uzgodnionej i ustalonej w momencie wejścia kontraktu w życie.

9.5. Zleceniodawca/Nabywca zobowiązany jest dokonywać zapłaty zgodnie z terminarzem płatności uzgodnionym pierwotnie.

9.6. Jeśli uzgodniono, że cena będzie obliczona na podstawie areału podlegającego ochronie i/lub kontroli biologicznej, a powierzchnia upraw do ochrony i/lub kontroli jest wyższa niż to wynika z potwierdzenia zamówienia, to cena zostanie dostosowana do sytuacji rzeczywistej.

Artykuł 10. Szkice, obliczenia, projekty.

10.1. Brinkman wyraźnie zastrzega sobie wszystkie prawa dotyczące szkiców, obliczeń, projektów, modeli, itd., które zostały jej przekazane oraz te, które zostały przez Brinkman wykonane. Pozostają one własnością Brinkman, nawet jeśli Nabywca/Zleceniodawca poniósł koszty za ich wykonanie. Brinkman jest zobowiązana do ich zwrotu do Nabywcy/Zleceniodawcy tylko wtedy, jeśli zostało to zawarte w umowie na piśmie.

10.2. Dokumenty wspomniane w paragrafie 1 nie mogą być kopiowane, przekazywane osobom trzecim, dawane do wglądu lub upublicznianie bez pisemnej zgody Brinkman. Dokumenty te są zatem przeznaczone wyłącznie do użytku przez Nabywcę/Zleceniodawcę i osoby przez nich upoważnione celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania dostarczonych/zamontowanych przez Brinkman elementów. Jeśli Nabywca/Zleceniodawca działa niezgodnie z niniejszym zakazem lub pouczeniem, to Brinkman ma prawo obciążyć Nabywcę/Zleceniodawcę karą umowną w wysokości 10 000 EUR za każde naruszenie umowy. Kara płatna jest w trybie natychmiastowym, bez obowiązku udowodnienia winy i bez uszczerbku dla prawa Brinkman do ubiegania się o pełną rekompensatę ponad tę płatność.

10.3. Nabywca/Zleceniodawca zobowiązany jest dochować tajemnicy odnośnie istnienia oraz treści umowy zawartej lub która ma być zawarta z Brinkman oraz wszystkich informacji, które uzyska w związku z realizacją umowy oraz zobowiązać osoby trzecie do zachowania tajemnicy informacji, związanej z wykonaniem tejże umowy.

Artykuł 11. Płatności.

11.1. Płatność następuje w ciągu 30 dni od momentu wystawienia faktury, chyba że został uzgodniony inny termin płatności. Płatność zostanie dokonana w uprzednio uzgodnionej walucie za pomocą przelewu na konto bankowe, wskazane przez Brinkman. Brinkman ma prawo ubiegać się o krótszy termin płatności.

11.2. Jeśli po upływie terminu płatności Nabywca/Zleceniodawca zalega z płatnością, Brinkman przysługuje prawo do dochodzenia odsetek ustawowych.

11.3. Odsetki ustawowe za zwłokę naliczane są od kwoty należnej wraz z podatkiem VAT.

11.4. W przypadku likwidacji, niewypłacalności, bankructwa, zawieszenia płatności przez Nabywcę/Zleceniodawcę wszelkie zobowiązania wobec Brinkman stają się natychmiast wymagalne pomimo, iż zgodnie z harmonogramem płatności nie są one jeszcze wymagalne.

11.5. Jeżeli po upływie terminu płatności którejkolwiek z rat, zobowiązanie pieniężne w stosunku do Brinkman nie zostanie uregulowane, Nabywca/Zleceniodawca jest zobowiązany, po pierwszym upomnieniu ze strony Brinkman, do przedstawienia gwarancji bankowej na sumę pierwotną wraz z oprocentowaniem obliczonym na okres 2 lat i przy uwzględnieniu wszelkich innych kosztów przedstawionych w tejże umowie. Jeżeli Nabywca/Zleceniodawca nie dostosuje się w trybie natychmiastowym do tego żądania, Brinkman jest upoważniona do podjęcia następujących czynności: upomnienia się w trybie natychmiastowym o całą sumę należną za wykonanie umowy lub rozwiązania umowy, przy czym Brinkman będzie przysługiwało prawo do pełnego odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

11.6. Jeśli uzgodniono, że towary będą wysyłane do Zleceniobiorcy/Nabywcy za potwierdzeniem odbioru, i jeśli odbiorca odmawia płatności za towary i/lub za koszt transportu po dotarciu na miejsce przeznaczenia, to Brinkman ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy.

11.7. Jeżeli Brinkman odstąpi od umowy w przypadkach opisanych w 11.5 oraz 11.6, to wszelkie koszty w tym koszty transportu, utracone przez Brinkman zyski, ewentualne opłaty za magazynowanie oraz inne koszty z tym związane - są rekompensowane przez Zleceniodawcę/Nabywcę.

11.8. Zleceniodawca/Nabywca jest zobowiązany do zrekompensowania Brinkman straty na różnicy kursowej jaka może mieć miejsce po wejściu w życie umowy w związku z wahaniem waluty.

Artykuł 12. Obowiązek dokonania płatności w terminie.

12. Zleceniodawca/Nabywca jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie. W przypadku przekroczenia terminu płatności Brinkman naliczy odsetki ustawowe za zwłokę.

Artykuł 13. Zwrot kosztów.

13.1. Jeśli Zleceniodawca/Nabywca nie spełni wszystkich warunków dotyczących płatności lub nie wywiąże się z jednego lub więcej zobowiązań, to wszystkie koszty sądowe i pozasądowe z tym poniesione, w tym związane z odzyskaniem płatności będą obciążały Zleceniodawcę/Nabywcę.

Artykuł 14. Gwarancja.

14.1. Brinkman gwarantuje, iż towary przez nią dostarczane są wolne od błędów projektowych, wykonawczych czy też od usterek w materiale. Gwarancja obejmuje okres 6 miesięcy od dostarczenia towaru, z uwzględnieniem artykułu 14.4.

14.2. Jeżeli w czasie okresu określonego w 14.1 zostaną zaobserwowane jakiekolwiek usterki w towarze wynikające z wad materiału lub wadliwej jego konstrukcji, to Brinkman zgodnie ze swoim wyborem albo naprawi towar na swój koszt albo wymieni tenże towar na inny pod warunkiem, iż Zleceniodawca/Nabywca zawiadomi Brinkman o wadzie natychmiast po jej wykryciu.

14.3. Części, które zostały zamontowane jako zamiennik materiału wadliwego lub wadliwej konstrukcji są objęte gwarancją Brinkman w okresie 6 miesięcy po ich zamontowaniu i uruchomieniu.

14.4. Brinkman nie udziela żadnej dalszej gwarancji, ani nie bierze żadnej innej odpowiedzialności poza gwarancją zaproponowaną i zaakceptowaną przez producenta.

14.5. Towary (także te zakupione przez internet) objęte gwarancją mogą być zwrócone przez Zleceniodawcę/Nabywcę tylko za uprzednią zgodą Brinkman. Towar zwrócony, który nie został uznany za wadliwy, zostanie oddany Zleceniodawcy/Nabywcy na jego koszt. W tym przypadku, wszystkie koszty związane z przeglądem przeprowadzonym przez Brinkman, odnośnie reklamacji, zostaną pokryte przez Zleceniodawcę/Nabywcę. Powyższe stosuje się również w przypadku, gdy towar nie jest zwrócony do Brinkman, ale spółka ta przeprowadza przegląd na prośbę Zleceniodawcy/Nabywcy w miejscu, do którego dany towar został przesłany lub na terenie, gdzie towar jest zamontowany lub w innym miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę/Nabywcę.

14.6. Gwarancja nie ma zastosowania:

14.6.1. Jeżeli Zleceniodawca/Nabywca, w czasie okresu gwarancyjnego, przeprowadził lub zlecił osobom trzecim naprawy lub zmiany w dostarczonym towarze bez wcześniejszej, pisemnej zgody Brinkman.

14.6.2. Jeżeli Zleceniodawca/Nabywca nie dokonał zapłaty za towar czy to w części czy w całości.

14.6.3. Jeżeli uszkodzenie dostarczonego towaru jest konsekwencją nieprawidłowego transportowania towaru lub nieprawidłowego jego użycia.

Artykuł 15. Odpowiedzialność.

15.1. Odpowiedzialność wynikająca z dostarczania „towarów”.

15.1.1. Brinkman ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zleceniodawcy/Nabywcy wyłącznie w następujący sposób:
a) za wady w dostarczanych towarach, odpowiedzialność z tytułu gwarancji określono w artykule 14 niniejszych warunków,
b) w każdym innym przypadku, odpowiedzialność Brinkman jest ograniczona do:

- faktycznie poniesionej szkody ale nie więcej jak 10% kwoty faktury, w przypadku gdy ustalony termin dostawy został przekroczony przez Brinkman i jest ona odpowiedzialna za to przekroczenie.
- faktycznie poniesionej szkody, ale nie więcej niż wysokość kwoty ujawnionej na fakturze, w przypadku niewywiązania się z umowy, za które Brinkman jest odpowiedzialna, inne niż przekroczenie terminu ustalonego odnośnie dostawy.

15.1.2. Brinkman jest zobowiązana do pokrycia tylko tych kosztów i szkód, które są bezpośrednim wynikiem niewywiązania się przez nią z umowy. Odszkodowanie wyznaczone w poprzednim paragrafie jest maksymalnym przewidzianym. Brinkman nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia dokonane na rzeczach ruchomych i nieruchomościach, ani za straty wynikające z braku lub późnego rozpoczęcia uprawy dla której wykonano konstrukcje – lub zamontowano instalacje – lub za inną uprawę prowadzoną przez Zleceniodawcę/Nabywcę, ani za szkodę wynikającą z późnego uruchomienia jakiegokolwiek sprzętu dostarczonego przez Brinkman. Szkoda na zbiorach, jak również szkoda wynikająca z pogorszenia się struktury gleby\podłoża nie zostanie pod żadnym pozorem uznana za szkodę, za którą Brinkman ponosi odpowiedzialność.

15.1.3. Brinkman nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania za szkodę poniesioną bezpośrednio lub pośrednio, a wynikającą z usterek na dostarczonej instalacji lub towarze lub wynikającą z ich używania, innej niż ta, o której mowa w artykule 14 niniejszych warunków.

15.1.4. Brinkman nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną w trakcie montażu towaru i/lub dostarczonej instalacji, wynikającej z błędów lub niewywiązania się z umowy przez osoby trzecie.

15.1.5. Brinkman nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z okoliczności, które nie mogą być przez nią przewidziane. Wszelkie okoliczności, które nie zostały jasno określone przez Zleceniodawcę/Nabywcę odnośnie odpowiedzialności Brinkman w trakcie zawierania umowy, są uważane za nieprzewidywalne.

15.1.6. Brinkman nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty, które wynikły na skutek bezpośredniego lub pośredniego naruszenia patentów, licencji lub innych praw autorskich przez osoby trzecie, czy też na skutek użytkowania informacji dostarczonych przez lub na zlecenie Zleceniodawcy/Nabywcy.

15.1.7. Brinkman nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Zleceniodawcy/Nabywcy, jeśli:

- szkoda wynika z niefachowego użytkowania dostarczonego towaru przez Zleceniodawcę/Nabywcę lub jest konsekwencją niedociągnięć w zarządzaniu przez Zleceniodawcę/Nabywcę lub efektem używania substancji szkodliwych, pestycydów, herbicydów lub innych metod ochrony.
- szkoda wynika z okoliczności, które nie mogą być przewidziane przez Brinkman. Wszelkie okoliczności, które nie zostały jasno określone przez Zleceniodawcę/Nabywcę odnośnie odpowiedzialności Brinkman w trakcie zawierania umowy, są uważane za nieprzewidywalne.
- szkody, wynikające z błędnych informacji dostarczonych Brinkman przez Zleceniodawcę/Nabywcę lub w jego imieniu.
- Zleceniodawca/Nabywca nie przestrzega przepisów, zaleceń i instrukcji obsługi, jakie otrzyma do Brinkman lub jeśli nie przekaże tychże dokumentów następnym kupcom lub użytkownikom.
- Zleceniodawca/Nabywca użył dostarczonych towarów poza miejscem prowadzenia działalności lub w celach prywatnych.

15.2 Odpowiedzialność za usługi.

15.2.1 Brinkman nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy/Nabywcy, jeśli:
- szkoda wynika z niefachowego użytkowania dostarczonego towaru przez Zleceniodawcę/Nabywcę lub jest konsekwencją niedociągnięć w zarządzaniu przez Zleceniodawcę/Nabywcę lub efektem używania substancji szkodliwych, pestycydów, herbicydów lub innych metod ochrony,
- szkoda wynika z okoliczności, które nie mogą być przewidziane przez Brinkman. Wszelkie okoliczności, które nie zostały jasno określone przez Zleceniodawcę/Nabywcę odnośnie odpowiedzialności Brinkman w trakcie zawierania umowy, są uważane za nieprzewidywalne,
- szkody, wynikające z błędnych informacji dostarczonych Brinkman przez Zleceniodawcę/Nabywcę lub w jego imieniu,
- Zleceniodawca/Nabywca nie przestrzega przepisów, zaleceń i instrukcji obsługi, jakie otrzyma do Brinkman lub jeśli nie przekaże tychże dokumentów następnym kupcom lub użytkownikom,
- Zleceniodawca/Nabywca użył dostarczonych towarów poza miejscem prowadzenia działalności lub w celach prywatnych.

15.2.2. Usługi doradczo – konsultacyjne są w całości wyłączone z odpowiedzialności w każdym wypadku, gdy nie przewiduje się opłaty za jej wykonanie.

15.2.3. W przypadku, gdy taka usługa jest wykonywana za opłatą, zastosowanie ma wyłącznie odpowiedzialność, określona w artykule 14 paragraf 1 niniejszych warunków.

15.2.4. Zleceniodawca/Nabywca winien zabezpieczać Brinkman przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich w związku z udzielonymi konsultacjami.

15.3. Zabezpieczenie.

Zleceniodawca/Nabywca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań, aby chronić Brinkman przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, wynikających z niefachowego używania produktów dostarczonych przez spółkę lub użycia niezgodnego z przepisami, instrukcjami obsługi określonymi przez Brinkman lub użytkowaniem sprzecznym z zaleceniami wydanymi przez Brinkman w imieniu Zleceniodawcy/Nabywcy lub jakiejkolwiek innej osoby, za którą ponosi odpowiedzialność lub której Zleceniodawca/Nabywca przekazał instrukcje, instrukcje obsługi, przepisy i zalecenia.

Artykuł 16. Reklamacje. Warunki składania reklamacji.

16.1. Zleceniodawca/Nabywca ma obowiązek sprawdzić towary przysłane przez Brinkman lub zlecić ich sprawdzenie. Zleceniodawca/Nabywca ma obowiązek dokonać sprawdzenia przy przyjęciu towaru lub niezwłocznie w terminie nieprzekraczającym 24 godzin po ich otrzymaniu. Przeprowadzając taką czynność, Zleceniodawca/Nabywca ma obowiązek sprawdzić, czy dostarczone towary są zgodne z umową tj.:
- czy dostarczono prawidłowy towar,
- czy dostarczony towar odpowiada jakościowo temu, na który Zleceniodawca/Nabywca złożył zamówienie (np. numer i ilość),
- czy dostarczone towary spełniają standardy jakości, lub
- czy przy nieustalonym standardzie jakości – towar stosuje się do standardu, który zwykle jest stosowany do zwykłego użytku i/lub celów handlowych.

16.2. Jeżeli wykryto widoczne wady lub braki, Zleceniodawca/Nabywca zobowiązany jest poinformować Brinkman o tym fakcie na piśmie w przeciągu 3 dni od dostarczenia lub dokonania inspekcji towaru. Wady niewidoczne muszą być zgłoszone firmie Brinkman natychmiast po ich ujawnieniu, jednakże nie później niż miesiąc od daty dostarczenia towaru.

16.3. W trakcie realizacji umowy zawartej ze Zleceniodawcą/Nabywcą dopuszcza się odstępstwa lub rozbieżności, które są uznane za użyteczne, niezbędne lub pożądane przez Brinkman. Waga i wymiary określone przez Brinkman są wartościami przybliżonymi. Wyklucza się by Zleceniodawcy/Nabywcy przysługiwały jakiekolwiek roszczenia odnoszące się do różnic w wadze i wymiarach (artykuł 6.3).

16.4.1. Brinkman ponosi odpowiedzialność tylko za projekty, które zostały wykonane przez samą spółkę. Brinkman nie może zostać obciążony odpowiedzialnością za wady obiektów wykonanych według projektów Zleceniodawcy/Nabywcy lub/i osób trzecich, ani w przypadku, gdy informacje dostarczone przez Zleceniodawcę/Nabywcę okażą się być nieprawidłowe lub niekompletne.

16.4.2. Brinkman nie jest w jakimkolwiek stopniu zobowiązana do sprawdzania informacji, o których mowa w 16.4.1, pod względem ich poprawności.

16.4.3. Brinkman nie ponosi odpowiedzialności za jakość i zastosowanie materiałów, które są przez nią wykorzystane na wniosek Zleceniodawcy/Nabywcy.

16.5. Brinkman nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wystąpiły w sytuacjach opisanych w 16.4.1, 2 i 3 natomiast Zleceniodawca/Nabywca będzie obciążony odpowiedzialnością za ewentualne straty poniesione przez Brinkman w związku z zaistniałą sytuacją.

16.6. Jeśli dostarczane towary mają być użyte za granicą, Brinkman ponosi odpowiedzialność jedynie za to, by towary, które mają być dostarczone, spełniały wymogi techniczne lub standardy UE. Wszelkie inne wymagania techniczne określone przez Zleceniodawcę/Nabywcę odnośnie dostarczanych towarów, które różnią się od zwykłych wymogów, muszą być jasno wyrażone na piśmie przy zawieraniu umowy.

Artykuł 17. Siła wyższa.

17.1. Jeśli wykonywanie lub terminowe wdrażanie umowy jest utrudnione na skutek siły wyższej, Brinkman ma prawo do odroczenia wdrażania umowy lub rozważenia możliwości odstąpienia od umowy częściowo lub w całości, wedle jej opinii, bez szkody odnośnie praw, do których jest uprawniona, oraz bez jakichkolwiek zobowiązań Brinkman do zapłaty odszkodowania lub zwrotu świadczeń wzajemnych.

17.2. W tym względzie, jako siłę wyższą określa się jakiekolwiek okoliczności niezależne od Brinkman – nawet, jeśli można je przewidzieć w momencie zawierania umowy – w konsekwencji których wykonanie i/lub terminowe wykonanie umowy nie może być wymagane przez Zleceniodawcę/Nabywcę. Do takich okoliczności między innymi zaliczamy wojnę, rewolucję, zagrożenie wojną, wojnę domową, rewoltę, strajk pracowników, trudności transportowe, pożar i/lub trudności w przedsiębiorstwie lub takie, gdzie jeden lub więcej dostawców lub przedsiębiorców opóźnia dostawę terminowo zamówionych materiałów, surowców lub części; powódź, sztorm, trąby powietrzne, grad, deszcz, mgła, nawałnica śnieżna, gołoledź, trudności w ruchu ulicznym, zakłócenia w dostawach energii, działania rządowe.

17.3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Brinkman ma prawo do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy, nie będąc zobligowaną do jakichkolwiek odszkodowań z tym związanych. Nie zwalnia to Zleceniodawcy/Nabywcy z obowiązku zapłacenia za towary już dostarczone lub wykonane oraz poniesione do tej pory wydatki.

Artykuł 18. Zastrzeżenie prawa własności.

18.1. Towary dostarczone przez Brinkman pozostaną jej własnością do momentu, gdy Zleceniodawca/Nabywca wypełni wszystkie następujące zobowiązania z każdej umowy zawartej z Brinkman:
- dokona zapłaty za towary dostarczone lub za te, które mają być dostarczone,
- dokona zapłaty za usługi, wykonaną pracę lub pracę, która ma być wykonana przez Brinkman na mocy umowy.

18.2. Towary dostarczone przez Brinkman, które podlegają zastrzeżeniu prawa własności na mocy artykule 18.1 mogą być sprzedane w ramach normalnej działalności przedsiębiorstwa z informacją, iż jest na nich ustanowione w/w prawo. Zleceniodawca/Nabywca nie ma prawa obciążać tych towarów zastawem czy też jakimkolwiek innym zabezpieczeniem.

18.3. Jeżeli Zleceniodawca/Nabywca nie spełni swoich zobowiązań wobec Brinkman lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, iż nie wypełni on swoich zobowiązań, Brinkman jest uprawniona do odebrania dostarczonych towarów, które podlegają prawu zastrzeżenia własności, określonemu w artykule 18.1, czy to od Zleceniodawcy/Nabywcy czy to od osób trzecich, które przechowują towar dla Zleceniodawcy/Nabywcy. Brinkman ma prawo zlecić odebranie dostarczonych towarów osobie trzeciej. W przypadku odmowy współpracy w tym zakresie Zleceniodawca/Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% należnej kwoty za każdy dzień, przy minimalnej kwocie zapłaty równej 1000 złotych (słownie jeden tysiąc złotych).

18.4. Jeżeli osoby trzecie zamierzają ustanowić lub domagać się jakichkolwiek praw odnośnie dostarczonych towarów objętych prawem zastrzeżenia prawa własności, Zleceniodawca/Nabywca jest zobligowany do poinformowania Brinkman o tym fakcie w jak najszybszym terminie.

18.5. Zleceniodawca/Nabywca dokonuje następujących działań na pierwsze żądanie Brinkman:

- zabezpieczenia dostarczonych towarów podlegających zastrzeżeniu prawa własności przed zniszczeniem na wypadek pożaru, wybuchu i zalania oraz na wypadek kradzieży oraz przekazania swojej polisy ubezpieczeniowej do wglądu,
- zabezpieczenia wszystkich roszczeń ubezpieczyciela, odnośnie dostarczonych towarów podlegających zastrzeżeniu prawa własności Brinkman,
- zobowiązuje się do przekazania Brinkman wierzytelności, które nabywa ona wobec nabywców w trakcie odsprzedawania dostarczonych towarów przez Brinkman, które podlegają zastrzeżeniu prawa własności,
- oznaczenia dostarczonych dóbr podlegających zastrzeżeniu prawa własności jako własności Brinkman i przechowywania ich w sposób oznaczony jako takie.

Artykuł 19. Ryzyko.

19.1. Ryzyko dotyczące towaru, który ma być dostarczony przez Brinkman, przechodzi na Nabywcę/ Zleceniodawcę od momentu dostarczenia towaru.

19.2. Po dostarczeniu towaru Zleceniodawca/Nabywca niezwłocznie zobowiązuje się osobiście sprawdzić stan dostarczonego towaru. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub towary uległy zniszczeniu (np. w transporcie), Zleceniodawca/Nabywca zobowiązuje się przedsięwziąć wszystkie dostępne środki, by odzyskać odszkodowanie od osób trzecich.

Artykuł 20. Rozwiązanie umowy.

20.1. Brinkman ma prawo natychmiastowo rozwiązać umowę w przypadku, gdy:
a. wobec Zleceniodawcy/Nabywcy toczy się postępowanie upadłościowe lub naprawcze,
b. Nabywcy/Zleceniodawca stanie się niewypłacalny,
c. Zleceniodawca/Nabywca nie wywiąże się z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy lub niniejszych warunków,
d. Zleceniodawca/Nabywca nie wywiąże się z płatności za fakturę lub jej część w ustalonym terminie,
e. Zleceniodawca/Nabywca przystępuje do strajku, likwidacji lub zmiany profilu działalności ekonomicznej lub jego znaczącej części. Brinkman ma prawo, na podstawie ewidentnych dowodów dotyczących wspomnianych okoliczności, do częściowego lub całkowitego rozwiązania umowy, bez jakiegokolwiek dowodu niewywiązania się z umowy, ani bez żadnego dodatkowego wezwania. Brinkman będzie również miała prawo, bez jakiegokolwiek dowodu niewywiązania się z umowy odroczyć wykonanie umowy, jak również wymagać zabezpieczenia płatności oraz przenieść wszystkie materiały oraz narzędzia z miejsca wykonywanej czynności lub częściowo lub całkowicie rozwiązać umowę bez jakichkolwiek zobowiązań dotyczących odszkodowania ze strony Brinkman.

20.2. Jeśli Brinkman w przypadkach określonych w artykule 20.1 zawiesi wykonanie umowy, a w terminie późniejszym dokończy wykonywanie prac, Zleceniodawca/Nabywca jest prawnie zobowiązany do wypłacenia odszkodowania Brinkman za straty poniesione przez nią z tego tytułu.

20.3. Jeśli umowa zostanie rozwiązana przez Brinkman, Zleceniodawca/Nabywca będzie zobowiązany do wypłacenia całkowitej ceny umowy/zakupu po odliczeniu ceny zakupu za materiały, które nie zostały zużyte oraz kwoty płac dla pracowników, które nie zostały wypłacone przez Brinkman z powodu niewykonania lub częściowego wykonania umowy. Wszystkie kwoty są wyliczane wedle kalkulacji Brinkman i są wiążące dla Zleceniodawcy/Nabywcy.
W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana przez Brinkman, a Brinkman w związku z zamówieniem Zleceniodawcy/Nabywcy zlecił już innemu wykonawcy daną prace lub nabył towar od innego sprzedawcy, odszkodowanie do którego jest upoważniona Brinkman „a konto” takich okoliczności zostanie ustalona na 20% sumy umowy, bez utraty prawa do roszczenia pełnego odszkodowania, jeśli kwota ta zostanie przekroczona.

Artykuł 21. Dowody.

21.1. Dla określenia rozmiaru zobowiązań dotyczących płatności dla Zleceniodawcy/Nabywcy, decydujące są dane administracyjne Brinkman.

21.2. Jeśli dowody nie stanowią inaczej, ilości, masy i wymiary, określone w fakturze lub umowie lub środku transportu, są uważane za prawidłowe dla Zleceniodawcy/Nabywcy i Brinkman.

D. Warunki specjalne dotyczące dostawy środków ochrony i innych substancji szkodliwych

Artykuł 22. Ostrzeżenia.

22.1. Informacje ogólne.

W przypadku, gdy umowa podlegająca niniejszym warunkom ogólnym, dotyczy dostawy pestycydów lub herbicydów i/lub innych substancji szkodliwych, to sekcje a, b i c odnoszą się do warunków dostawy. W przypadku rozbieżności między tymi przepisami i przepisami sekcji e, przeważają szczególne zastrzeżenia określone w tej sekcji. Jeżeli zastosowanie jednego z przepisów określonych w tej sekcji nie zostanie zaakceptowane, zastosowanie mają przepisy określone w innych sekcjach niniejszych warunków.

22.2. Ostrzeżenie.

Handel oraz zastosowanie pestycydów i herbicydów i innych substancji szkodliwych wymaga odpowiedniego stopnia nadzoru i doświadczenia. Zleceniodawca/Nabywca zobowiązany jest nabyć stosowną wiedzę dotyczącą specjalnych własności produktu oraz ma obowiązek przestrzegać przepisy ustanowione przez Brinkman oraz producenta dotyczące transportu, przechowywania i obchodzenia się z dostarczonymi produktami. Brinkman jest kompetentna do zmiany tychże przepisów tak często, jak jest to wymagane, by zagwarantować prawidłowe obchodzenie się z towarami dostarczanymi przez spółkę.

Artykuł 23. Nakaz dostarczania informacji Zleceniodawcy/Nabywcy.

23.1. Jeżeli Brinkman, zapoznawszy się uprzednio z zakresem działalności Zleceniodawcy/Nabywcy oraz na podstawie udzielonej porady na piśmie, zarekomendowała jakąś szczególną metodę ochrony lub sposób użycia środka ochrony lub innej substancji niebezpiecznej, Brinkman nie ma obowiązku badać lub sprawdzać warunków, w jakich Zleceniodawca/Nabywca pragnie zastosować środki ochrony lub inne substancje szkodliwe.

23.2. Jeżeli wyraźnie nie ustalono inaczej, Brinkman może również założyć, że Zleceniodawca/Nabywca nie produkuje żadnych innych produktów niż te, które zostały określone w czasie składania zamówienia przez Zleceniodawcę/Nabywcę.

Artykuł 24. Reklamacje.

24.1. Reklamacje dotyczące środka ochrony muszą być natychmiast zgłoszone Brinkman przez Zleceniodawcę/Nabywcę w formie pisemnej.

24.2. W przypadku reklamacji Zleceniodawca/Nabywca ma obowiązek przestrzegania instrukcji wydanych przez Brinkman. W przypadku nieprzestrzegania w/w instrukcji Zleceniodawcy/Nabywcy nie będzie przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń wynikających ze zgłoszonej reklamacji.

24.3. Jeżeli po reklamacji wystosowanej przez Zleceniodawcę/Nabywcę, instrukcje Brinkman były przestrzegane, Brinkman może albo zwrócić płatność za dostarczony produkt lub dostarczyć nowe środki ochrony wolne od opłaty lub alternatywny ekwiwalent, chyba że przyczyną reklamacji były nieodpowiednie warunki panujące u Zleceniodawcy/Nabywcy.

24.4. Jeśli po dokonanej reklamacji, pomimo przestrzegania przez Zleceniodawcę/Nabywcę instrukcji obsługi wydanej przez Brinkman, nie pojawi się odpowiedni rezultat dotyczący poszczególnej metody ochrony, rekomendowanej przez Brinkman, Brinkman dostarczy nowy produkt lub odpowiedni ekwiwalent wolny od opłat lub skoryguje zakwestionowaną fakturę.

Artykuł 25. Ograniczenie odpowiedzialności.

25.1. Odpowiedzialność umowna Brinkman, dotycząca strat wynikających ze stosowania przez Zleceniodawcę/Nabywcę środków ochrony, dostarczonych przez Brinkman, jest ograniczona do wysokości 100% wartości netto kwoty faktury.

E. Specjalne warunki dotyczące wykonywania umowy


Artykuł 26.. Informacje ogólne.

W przypadku, gdy Brinkman zawarła ze Zleceniodawcą/Nabywcą umowę na ustaloną kwotę, zastosowanie mają warunki wyszczególnione w sekcjach a, b, c oraz f. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami zamieszczonymi w w/w sekcjach, a warunkami w sekcji e, przeważają warunki szczególne opisane w tej sekcji.

Artykuł 27. Ryzyko związane z materiałami.

Materiały, kiedy tylko zostaną dostarczone na miejsce uprawy lub miejsce budowy, są przekazywane Zleceniodawcy/Nabywcy na jego ryzyko. Zleceniodawca/Nabywca jest odpowiedzialny za każdą szkodę wyrządzoną w materiałach po ich dostarczeniu (szkody dotyczą szkód wynikłych z pożaru i zalania, kradzieży lub ze sprzeniewierzenia i zniszczenia). Zleceniodawca/Nabywca ma obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia się przed wyżej wspomnianymi ryzykami. Zleceniodawca/Nabywca ponosi również odpowiedzialność za przedmioty zamontowane i będące w trakcie montażu. Zleceniodawca/Nabywca jest zobowiązany do zawarcia stosownych ubezpieczeń odnośnie przedmiotów montowanych, natychmiast po rozpoczęcie montażu.

Artykuł 28. Płatność.

Zleceniodawca/Nabywca zobowiązany jest przystąpić do uiszczenia płatności w terminie wskazanym na fakturze, bez jakiejkolwiek możliwości rozłożenia płatności na raty czy też jej odroczenia.

Artykuł 29. Montaż.

Do montażu zastosowanie mają przepisy sekcji c artykułu 8, które stosuje się odpowiednio.

Artykuł 30. Zakończenie.

30.1. Zleceniodawca/Nabywca zobowiązuje się upewnić, czy możliwe jest wykonanie zleconych czynności w okresach wskazanych przez Brinkman. Zapewnia on również, iż wszystkie potrzebne dodatkowe narzędzia będą do dyspozycji Brinkman; wszystkie narzędzia oraz materiały dostarczone przez Brinkman mogą być przechowywane w takich miejscach i w taki sposób, aby materiały te nie uległy uszkodzeniu. Wszystkie szkody wynikające z wadliwego przechowywania materiałów pokryje Zleceniodawca/Nabywca.

30.2. Zakończenie prac następuje w dacie zainstalowania urządzeń oraz wprowadzenia ich w stan pełnego działania. W przeciągu czternastu dni od daty ukończenia prac i po zakomunikowaniu przez Brinkman Zleceniodawcy/Nabywcy ukończenia prac, ma miejsce inspekcja. Dzień oraz godzina inspekcji jest ustalona przez Brinkman, w konsultacji ze Zleceniodawcą/Nabywcą. Zleceniodawca/Nabywca ma prawo osobistego udziału w inspekcji wraz ze swoim specjalistą. Pomniejsze błędy nie stanowią powodu do nieodebrania prac przez Zleceniodawcę/Nabywcę. Brinkman jest zobowiązana do naprawy tychże błędów tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Zleceniodawca/Nabywca ma obowiązek umożliwić Brinkman przeprowadzenie tych napraw.

30.3. W przypadku, gdy Zleceniodawca/Nabywca w czasie inspekcji wykaże błędy odnośnie instalacji tj. wady, które nie są pomniejsze jak wspomniano w paragrafie 2, Zleceniodawca/Nabywca ma obowiązek umożliwić Brinkman naprawę wykazanych wad w rozsądnym czasie, uzgodnionym wspólnie. Po naprawie należy przeprowadzić ponowną inspekcję. W czasie ponownej inspekcji, inne wady niż te wykryte w czasie pierwszego badania, nie mogą być przyczyną nieodebrania prac. Prace nad instalacją powinny być ukończone natychmiast po ponownej inspekcji przeprowadzonej przez Brinkman.

30.4. Bez względu na przepisy określone w sekcji pierwszej do trzeciej włącznie tego artykułu, inspekcja ma się odbyć zawsze po udostępnieniu Zleceniodawcy/Nabywcy prac wykonanych przez Brinkman, gdy cała instalacja została uruchomiona przez Zleceniodawcę/Nabywcę.

Artykuł 31. Prace dodatkowe.

31.1. Za prace wykonane dodatkowo pobierane jest odrębne wynagrodzenie.

31.2. Pokrycie płatności za dodatkową pracę zostanie wprowadzone w życie tak szybko, jak jest to możliwe, po jej ustaleniu. Brinkman wystawi fakturę Zleceniodawcy/Nabywcy natychmiast po ustaleniu na piśmie kwoty za prace dodatkowe. Stosowane są odpowiednio przepisy artykułu C.11.

31.3. Jeżeli po konsultacji ze Zleceniodawcą/Nabywcą, po zawarciu umowy, rozmiar prac przy instalacji lub montażu wzrasta bądź maleje w porównaniu do tego, co zostało wcześniej określone, Brinkman ma prawo obciążyć Zleceniodawcę/Nabywcę rzeczywistymi dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi, lub zredukować wydatki zaoszczędzone w trakcie wykonywanych prac w proporcji do sumy kontraktu.

31.4. Za prace dodatkowe, które upoważniają do obciążenia Zleceniodawcy/Nabywcy dodatkowymi kosztami
uważa się wszelkie zmiany wynikające w trakcie prac, chyba że wynikają z zamówienia specjalnego Zleceniodawcy/Nabywcy albo ich wykonanie jest potrzebne by zapobiec nieprzewidywalnym okolicznościom lub by rozwiązać zaistniałe problemy.

31.5. Przepisy sekcji a do c włącznie mają zastosowanie, chyba że przepisy tej sekcji stanowią inaczej.

F. Szczegółowe przepisy dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowego

Artykuł 32. Własność intelektualna i prawo do użytkowania.

32.1. Prawo do użytkowania oprogramowania wynikające z umowy pomiędzy Brinkman, a użytkownikiem w żadnym wypadku nie nakłada prawa do całkowitego lub częściowego przekazywania praw autorskich lub jakiejkolwiek innej własności intelektualnej odnośnie oprogramowania.

32.2. Użytkownik jest osobą uprawnioną do użytkowania oprogramowania na jednym komputerze, jednym procesorze i jednej lokalizacji jednocześnie.

32.3. Jeżeli nie zastosowano żadnego zabezpieczenia przed nielegalnym kopiowaniem oprogramowania, użytkownik ma prawo zrobić jedną kopię zapasową oprogramowania, na której wszystkie znaki szczególne takie jak znak firmowy, logo, nazwa marki oraz uwagi dotyczące praw autorskich, nazwa użytkownika oraz numer muszą zostać skopiowane w identyczny sposób. Wyżej wymienione przepisy dotyczą kopii na twardym dysku. W takim przypadku kopia oprogramowania udostępniona Brinkman uważana jest za kopię zapasową.

32.4. Użytkownik nie ma prawa do:
a. częściowego lub całkowitego kopiowania oprogramowania, w jakikolwiek sposób, bez względu na metodę lub środek z zastrzeżeniem artykułu 32.3;
b. usuwania lub zmieniania cech charakterystycznych lub znaków szczególnych, takich jak znak towarowy, logo, nazwa marki, uwagi dotyczące praw autorskich i/lub nazwy użytkownika i numeru (zlecenia zmiany lub usunięcia tychże znaków);
c. częściowo lub całkowicie zmienić, dostosować, konwertować, dekompletować, symulować lub przetwarzać oprogramowanie w jakikolwiek sposób celem wprowadzenia inżynierii wstecznej lub zlecić wykonanie tego przez osoby trzecie;
d. częściowo lub całkowicie wypuszczać oprogramowanie, zmieniać je, przekazywać je jako zabezpieczenie lub pod jakimkolwiek innym pretekstem, udostępniać je osobom trzecim lub dawać do przejrzenia
e. częściowo lub całkowicie przesyłać oprogramowanie na inny komputer drogą elektroniczną lub za pomocą środków telekomunikacyjnych lub używać go na innym komputerze, który jest częścią lub jest podłączony do sieci;
f. wywozić oprogramowanie za granicę lub udostępnić je celem wywozu.

32.5. Użytkownik powinien przedsięwziąć wszelkie środki, które są potrzebne do zabezpieczenia oprogramowania przed dostaniem się w niepowołane ręce osób trzecich.

32.6. Niezależnie od artykułu 32.4 Brinkman jest przygotowana do udostępnienia aplikacji sieciowych na warunkach uzgodnionych na piśmie. Obowiązkiem użytkownika jest skontaktowanie się w tym celu z Brinkman.

Artykuł 33. Gwarancje.

33.1. Jeżeli, w wyniku zniszczenia nośników, za które Brinkman jest odpowiedzialna, działanie oprogramowania zostanie przerwane, użytkownik będzie miał prawo ich wymiany w okresie 3 miesięcy po ich dostarczeniu.

33.2. Brinkman zobowiązuje się przygotować listę aktualizacyjną obejmującą wszelkie różnice pomiędzy oprogramowaniem a specyfikacją określoną w instrukcji obsługi. Brinkman sam ustala priorytety co do usuwania tychże różnic w kolejnej wersji.

33.3. Brinkman nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane, które zostały nabyte za pomocą tego oprogramowania.

Artykuł 34. Polityka aktualizacji.

34.1. Celem Brinkman jest zaadaptowanie oprogramowania, jeżeli uzna to za pożądane, do odpowiedniego rozwoju zawartości lub aspektów prawnych, a także usunięcie wad i technologicznych niedoskonałości oprogramowania.

34.2. Użytkownik będzie zobowiązany do uiszczania Brinkman opłaty rocznej za oprogramowanie wraz z jednorazową opłatą za prawo użytkowania. Użytkownik otrzyma wtedy darmową kopię w wersji udoskonalonej.

34.3. Początkowy termin subskrypcji, o którym mowa w poprzednim paragrafie wynosi 24 miesiące. W trakcie 12 pierwszych miesięcy tego okresu użytkownik będzie zwolniony z opłaty.

34.4. Po upłynięciu okresu 12 miesięcy, o którym mowa w paragrafie 3, okres subskrypcji będzie za każdym razem automatycznie przedłużany o następnych 12 miesięcy.

34.5. Subskrypcja może być w wyjątkowym przypadku anulowana, na piśmie, najpóźniej na 3 miesiące przed zakończeniem danego okresu subskrypcji.

34.6. Do wersji zaktualizowanych odnoszą się wszystkie zapisy określone niniejszymi warunkami.

Artykuł 35. Ochrona.

35.1. Brinkman będzie chronić użytkownika przed jakimikolwiek czynnościami prawnymi ze strony osób trzecich o tyle, o ile zostanie to oparte na stwierdzeniu, że oprogramowanie łamie prawa autorskie obowiązujące w Polsce oraz pod warunkiem, że użytkownik natychmiast poinformuje Brinkman na piśmie o czynnościach prawnych i pozostawi wszelkie działania w tejże sprawie wyłącznie Brinkman.

35.2. W przypadku określonym powyżej Brinkman upoważniona będzie do uzyskania prawa w imieniu użytkownika do kontynuowania użytkowania oprogramowania, jego aktualizacji lub wymiany. Brinkman będzie miał prawo w takiej sytuacji odebrać oprogramowanie oraz jego kopie w czasie spłacania kwoty ustalonej przez Brinkman.

Artykuł 36. Odpowiedzialność.

36.1. Informacje uzyskane za pomocą oprogramowania mają tylko charakter wskazówek i nie stanowią podstawy dla dokonywania oceny oprogramowania w zakresie jego poprawności czy kompletności. Wybór oprogramowania, implementacji oraz metody użytkowania dokonywane jest na ryzyko użytkownika.

36.2. Zarówno Brinkman jak i właściciel praw autorskich, ani osoby trzecie zaangażowane przez niego lub jego pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania, brak zdolności, umiejętności do użytkowania lub nieprawidłowe użytkowanie oprogramowania. Żadne osoby fizyczne i/lub osoby prawne, o których tutaj mowa, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani żadne straty następcze będące efektem użytkowania oprogramowania.

Artykuł 37. Rozwiązanie i zakończenie.

37.1. Jeżeli użytkownik nie wypełni zobowiązań w sposób dokładny lub na czas, tak jak to wynika dla użytkownika z umowy oraz w przypadku, gdy zostanie ogłoszone bankructwo lub dojdzie do zawieszenia płatności przez użytkownika lub może mieć miejsce likwidacja działalności gospodarczej użytkownika, to zostanie on prawnie uznany za niezdolnego do wywiązania się z umowy, a Brinkman będzie miała prawo do natychmiastowego częściowego lub całkowitego rozwiązania umowy lub zawiesić wykonanie umowy.

37.2. W przypadku rozwiązania umowy, użytkownik będzie miał obowiązek oddać wszystkie materiały, które zostały mu udostępnione w związku z umową łącznie z kopiami, jeżeli jakiekolwiek zostały zrobione. Użytkownik w takiej sytuacji zobowiązany jest umożliwić personelowi Brinkman odebranie oprogramowania z twardego dysku oraz by ten zebrał inne produkty włączając w to kopie udostępnione na podstawie umowy.

37.3. W przypadku naruszenia, pogwałcenia lub niedostosowania się do jakiegokolwiek przepisu odnośnie praw użytkowania, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości pln 2.000,- (dwa tysiące) za każde naruszenie. Brinkman ma prawo do zweryfikowania stosowania tychże przepisów.

37.4. Użytkownik nie jest upoważniony do rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

G. Przepisy końcowe

Artykuł 38. Prawo właściwe.

W każdej umowie pomiędzy Brinkman a Zleceniodawcą/Nabywcą stosuje się przepisy polskiego prawa. Wyklucza się zastosowanie przepisów Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Artykuł 39.

Do dostaw zawartych przez sklep internetowy nie stosuje się ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. tj. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Artykuł 40. Rozstrzyganie sporów.

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Katowicach.