Strona główna > Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

wersja obowiązująca od dnia 01.11.2023 

Część A 
Postanowienia wspólne dla wszystkich Klientów 


§ 1. Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o: 
 1. „Informacjach Poufnych” – rozumie się przez to informacje zdefiniowane w § 10 ust. 1 OWS; 
 2. „Kliencie” – rozumie się przez to podmiot zawierający Umowę z Royal Brinkman; 
 3. „Konsumencie” – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 4. „Ofercie” – rozumie się przez to: 
  • ofertę złożoną Klientowi przez Royal Brinkman, albo  
  • ofertę złożoną Royal Brinkman przez Klienta z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu o treści zgodnej z informacjami podanymi w Portalu; 
 5. „OWS” – rozumie się przez to niniejszy dokument; 
 6. „Podmiocie Uprzywilejowanym” – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 7. „Portalu” – rozumie się przez to stronę i sklep internetowy działające pod adresem https://royalbrinkman.pl/; 
 8. „Royal Brinkman” – rozumie się przez to spółkę Royal Brinkman Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej 452, 61-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000075605, REGON: 010766697, NIP: 5360014716, BDO: 000443971, posiadającą kapitał zakładowy 1.009.000,00 złotych; 
 9. „Sile Wyższej” – rozumie się przez to każde zdarzenie nadzwyczajne, nagłe, zewnętrzne, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy, pozostające poza kontrolą Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania Umowy i któremu nie można było zapobiec nawet przy dołożeniu należytej staranności, w tym między innymi: wojna, rewolucja, zagrożenie wojną lub rewolucją, strajk pracowników, zamknięcie dróg, trudności transportowe, pożar, powódź, sztorm, trąby powietrzne, grad, deszcz, mgła, nawałnica śnieżna, gołoledź, trudności w ruchu ulicznym, zakłócenia w dostawach energii, materiałów lub usług, działania władz publicznych; 
 10. „Stronach” – rozumie się przez to Royal Brinkman oraz Klienta łącznie; 
 11. „Stronie” – rozumie się przez to Royal Brinkman albo Klienta; 
 12. „Świadczeniu” – rozumie się przez to towar lub usługę oferowaną przez Royal Brinkman; 
 13. „Umowie” – rozumie się przez to umowę o Świadczenie zawartą na skutek przyjęcia przez Klienta Oferty Royal Brinkman albo przyjęcia przez Royal Brinkman Oferty Klienta. 

§ 2. Postanowienia wstępne
OWS określają warunki Ofert oraz Umów z zastrzeżeniem, że: 
 • część A znajduje zastosowanie do wszystkich Klientów, 
 • część B znajduje zastosowanie wyłącznie do Konsumentów i Podmiotów Uprzywilejowanych,  
 • część C znajduje zastosowanie wyłącznie do Klientów niewymienionych w pkt 2) powyżej. 
 1. Do Umów nie mają zastosowania jakiekolwiek inne wzorce umów stosowane przez Strony, które nie zostały wyraźnie wymienione w Ofercie. 
 2. OWS stanowią integralną część Ofert oraz Umów. 
 3. Aktualna i historyczne wersje OWS dostępne są bezpłatnie do wglądu i pobrania pod adresem: https://royalbrinkman.pl/ogolne-warunki-dostaw.  
 4. Kontakt z Royal Brinkman możliwy jest: 
  • listownie: Royal Brinkman Polska, ul. Ostrowska 452, 61-324 Poznań, 
  • telefonicznie: +48 61 872 61 51 
  • elektronicznie: kontakt@royalbrinkman.pl 

§ 3. Oferty 
Dopóki informacje pochodzące od Royal Brinkman, w szczególności reklamy oraz specyfikacje, nie są oznaczone wyraźnie jako „oferta”, poczytywać je należy za zaproszenie do zawarcia umowy. 
 1. Oferty Royal Brinkman są ważne przez 30 dni, o ile w danej Ofercie nie wskazano inaczej. Royal Brinkman uprawniona jest odwołać lub zmienić swoją Ofertę w każdym czasie przed wysłaniem przez Klienta oświadczenia o jej przyjęciu. 
 2. O ile nie zastrzeżono odmiennie w pochodzącej od Royal Brinkman informacji lub ofercie, ceny i stawki w nich podane nie zawierają podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także kosztów opakowania i dostawy. 
 3. Royal Brinkman ma prawo uzależnić zawarcie Umowy o wartości świadczeń powyżej 50.000,00 złotych od: 
  • zatwierdzenia Umowy przez kierownictwo Royal Brinkman lub 
  • przedstawienia przez Klienta w wyznaczonym przez Royal Brinkman terminie informacji potwierdzających zdolność finansową Klienta lub 
  • przedłożenia przez Klienta w wyznaczonym przez Royal Brinkman terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o wartości wskazanej przez Royal Brinkman ale nigdy większej niż 100% wartości świadczeń w ramach Umowy. 
 4. W przypadku skorzystania przez Royal Brinkman z uprawnienia wskazanego w ust. 4 pkt 1, zmiana lub uzupełnienie Umowy wymaga zatwierdzenia przez kierownictwo Royal Brinkman. 
 5. Royal Brinkman ma prawo uzależnić wykonanie Umowy o wartości świadczeń powyżej 50.000,00 złotych na odpowiednio stosowanych zasadach z ust. 4 pkt 2 i 3. Oświadczenie o skorzystaniu z tego uprawnienia może zostać złożone nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 
 6. W przypadku skorzystania przez Royal Brinkman z uprawnienia wskazanego w ust. 6 i dojścia do wniosku, że Klient nie ma zdolności finansowej pozwalającej na należyte wywiązanie się z Umowy, Royal Brinkman może, niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, wstrzymać się ze spełnieniem Świadczenia do czasu przedłożenia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3. 
 7. W przypadku skorzystania przez Royal Brinkman z uprawnienia wskazanego w ust. 6 i nieprzedstawienia przez Klienta informacji lub nieprzedłożenia przez Klienta odpowiedniego zabezpieczenia w wyznaczonym przez Royal Brinkman terminie, Royal Brinkman uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w terminie kolejnych 10 dni roboczych od upływu wyznaczonego Klientowi terminu.  

§ 4. Umowy 
Umowy wskazują zakres Świadczeń, czas i miejsce ich spełnienia, a w przypadku towarów – także adres i zasady ich dostawy. Jeżeli dostawa ma być dokonana w miejscu innym niż magazyn Royal Brinkman, Royal Brinkman uprawniona jest do żądania zapłaty kosztów dostawy w formie zaliczki, przed dokonaniem dostawy.  
 1. Zapłata za Świadczenia może być dokonywana: 
  • w przypadku płatności przy odbiorze – gotówką lub, jeśli firma kurierska udostępnia taką możliwość, kartą u kuriera, 
  • w przypadkach innych niż wskazane w pkt 1 – gotówką lub przelewem bankowym na wskazany przez Royal Brinkman rachunek
 2. Sposób zapłaty wynika z Umowy. 
 3. Jeśli cena wskazana w Umowie obliczona została na podstawie danych przekazanych przez Klienta i dane te okażą się nieprawdziwe w stopniu wpływającym na wzrost ceny (np. podanie niższego areału, na którym świadczona będzie usługa) – cena ulega korekcie bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Kwota wynikająca ze wzrostu ceny, o ile nie wskazano w Umowie inaczej, powinna zostać zapłacona w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta wezwania do jej zapłaty. 
 4. O ile nie wskazano inaczej w Umowie, zapłata powinna nastąpić w terminie wskazanym w wystawionej przez Royal Brinkman fakturze lub rachunku z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie krótszy niż 3 dni od dnia wystawienia tego dokumentu. W przypadku, gdy w Umowie przewidziano zapłatę przed spełnieniem Świadczenia – brak zapłaty we wskazanym w Umowie terminie skutkuje wygaśnięciem Umowy, jeżeli Royal Brinkman jeszcze nie przystąpił do wykonywania Umowy. 
 5. O ile nie wskazano inaczej w Umowie, spełnienie Świadczenia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Royal Brinkman zapłaty za dane Świadczenie z zastrzeżeniem § 15 ust. 12 OWS. Spełnienie świadczenia nastąpi w sposób i w miejscu wskazane w Umowie.  
 6. Jeżeli Umowa przewiduje wpłatę zaliczek lub zadatków przed rozpoczęciem spełniania Świadczenia, termin na spełnienie Świadczenia biegnie od dnia wpłacenia wszystkich takich zaliczek oraz zadatków. 
 7. Dokładny termin dostawy towarów zostanie potwierdzony z Klientem najpóźniej w dniu poprzedzającym ich dostawę drogą telefoniczną lub mailową. 
 8. Umowa zawierana jest zgodnie z treścią Oferty – wszelkie odstępstwa od Oferty wymagają wyraźnej uprzedniej zgody Strony, która ją złożyła. 
 9. Do zawarcia Umowy konieczne jest wyraźne oświadczenie adresata Oferty o jej przyjęciu – Strony wyłączają możliwość milczącego przyjęcia Oferty. 
 10. Towary dostarczane przez Royal Brinkman spełniają wymogi jakościowe obowiązujące w Unii Europejskiej. Royal Brinkman nie gwarantuje spełniania przez towary wymogów jakichkolwiek innych jurysdykcji.

§ 5. Obowiązek zbadania przesyłki
W razie przesłania towarów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w obecności pracownika przewoźnika w dniu jej dostawy.  
 1. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towarów, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności zażądać sporządzenia protokołu stwierdzającego ubytek lub uszkodzenie. 

§ 6. Zastrzeżenie własności
Towary pozostają własnością Royal Brinkman do chwili uiszczenia za nie pełnej ceny. 
 1. W przypadku opóźnienia w zapłacie za dany towar przekraczającego 3 dni, Royal Brinkman może żądać zwrotu tego towaru na koszt i ryzyko Klienta, co nie skutkuje rozwiązaniem ani odstąpieniem od Umowy. 
 2. Towar zwrócony zgodnie z ust. 2 zostanie ponownie wydany Klientowi na jego koszt i ryzyko po uiszczeniu pełnej ceny za dany towar. 

§ 7. Naruszenie Umowy i Siła Wyższa
W przypadku istotnego naruszenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, druga Strona może, po uprzednim wezwaniu Strony naruszającej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym dodatkowym terminie i po upływie tego terminu, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym albo odstąpić od Umowy. Uprawnienie do odstąpienia od umowy może zostać wykorzystane w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu wyznaczonego w wezwaniu. 
 1. Przez istotne naruszenie Umowy rozumie się w szczególności: 
 2. przekraczające 7 dni opóźnienie w spełnieniu świadczenia przewidzianego Umową przez Stronę naruszającą, 
 3. Postanowienia tego paragrafu nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień przysługujących Stronom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub innych postanowień Umowy. 
 4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest skutkiem działania Siły Wyższej. W przypadku, gdy Siła Wyższa uniemożliwia należyte wykonanie Umowy przez okres ponad 30 dni, każda ze Stron może odstąpić od danej Umowy w części jeszcze niewykonanej w terminie kolejnych 90 dni. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie wskazanym w ust. 4, żadnej ze Stron nie przysługują z tego tytułu względem drugiej Strony jakiekolwiek roszczenia, poza roszczeniem o zwrot świadczenia spełnionego bez świadczenia wzajemnego. 

§ 8. Kwalifikacje Klienta i ostrzeżenia
 1. Świadczenia przeznaczone są wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych. W związku z tym Klient oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze Świadczeń, a w szczególności posiada kwalifikacje wymagane przez prawo, oraz, że zobowiązuje się zwolnić Royal Brinkman z wszelkiej odpowiedzialności względem osób trzecich tytułem szkód wyrządzonych przez Klienta na skutek nieprawidłowego korzystania ze Świadczeń o ile nieprawidłowe korzystanie ze Świadczeń nie nastąpiło z winy Royal Brinkman (np. dostarczenie nieprawidłowych instrukcji). 
 2. Handel oraz zastosowanie pestycydów i herbicydów i innych substancji szkodliwych wymaga odpowiedniego stopnia nadzoru i doświadczenia. Klient zobowiązany jest nabyć stosowną wiedzę dotyczącą specjalnych właściwości towaru oraz ma obowiązek przestrzegać zasad ustanowionych przez producenta towaru oraz przez Royal Brinkman (jeśli takie zostały ustanowione), dotyczących transportu, przechowywania i używania takich towarów. 
 3. Jeżeli na podstawie danych udostępnionych przez Klienta Royal Brinkman poddała pod rozwagę zastosowanie konkretnego środka ochrony roślin lub innej substancji niebezpiecznej, Royal Brinkman nie ma obowiązku badać lub sprawdzać warunków, w jakich Klient zamierza zastosować środki ochrony roślin lub inne substancje szkodliwe. 
 4. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są żywe organizmy Royal Brinkman nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich przechowywania, traktowania i wykorzystywania po dostarczeniu do Klienta. Niewłaściwe postępowanie z nabytymi żywymi organizmami, w szczególności postępowanie sprzeczne z zaleceniami Royal Brinkman lub producenta środka zawierającego żywe organizmy, może skutkować ich mniejszą skutecznością lub brakiem skuteczności w ogóle.

§ 9. Różnice w parametrach towarów
 1. Royal Brinkman informuje, że wygląd dostarczonych towarów może różnić się od wyglądu towarów na Portalu ze względu na ustawienia monitora Klienta i jego zdolność do odwzorowywania kolorów. 
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że parametry towarów, w szczególności ich waga i wymiary, mogą nieznacznie (maksymalnie o 5%) różnić się od parametrów wskazanych w Umowie, co wynika z ich charakterystyki i nie ma wpływu na ich funkcjonalność. Takie różnice nie będą uznawane za wady towarów.  
 3. Dostawa towarów o wadze minimum 95% ich zamówionej wagi (w przypadku towarów na wagę) nie stanowi naruszenia Umowy, niemniej Klient zobowiązany jest do zapłaty wyłącznie za dostarczoną mu wagę towarów.

§ 10. Klauzula poufności
 1. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, które jako całość lub w określonym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom normalnie zajmującym się tego typu informacjami lub nie są łatwo dostępne dla takich osób, które zostały mu przekazane przez Royal Brinkman, a w szczególności informacji o zawarciu i treści Umowy oraz informacji z etapu negocjacji treści Umowy („Informacje Poufne”). Informacjami Poufnymi są także utwory i twory – zgodnie z § 11 ust. 2 OWS. 
 2. Informacje Poufne nie będą wykorzystywane przez Klienta w żadnym celu innym niż należyte wykonanie Umowy oraz korzystanie ze Świadczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeżeli w celu należytego wykonania Umowy lub korzystania ze Świadczeń Klient będzie zmuszony ujawnić Informacje Poufne jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu (w tym swoim pracownikom, podwykonawcom, dostawcom lub usługodawcom), zapewni, że taki podmiot trzeci będzie związany taką samą klauzulą poufności jak on sam. Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu trzeciego jak za swoje własne działania i zaniechania. 
 3. Informacje Poufne nie mogą być kopiowane przez Klienta w jakimkolwiek celu innym należyte wykonanie Umowy oraz korzystanie ze Świadczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 4. Jeżeli Informacje Poufne zostaną upublicznione bez naruszenia postanowień niniejszego paragrafu lub innych zobowiązań do zachowania poufności, obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do nich wygasa. 
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji ostatniej Umowy, rozwiązania ostatniej Umowy albo odstąpienia od ostatniej Umowy, ale nigdy krócej niż 5 lat od dnia przekazania danej Informacji Poufnej.

§ 11. Prawa autorskie
 1. Strony potwierdzają, że w braku odmiennych postanowień Umownych, w przypadku gdy w toku realizacji Umowy Royal Brinkman lub inny podmiot działający na zlecenie Royal Brinkman stworzy jakiekolwiek utwór podlegający ochronie prawno-autorskiej lub jakikolwiek inny twór podlegający lub mogący podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wszelkie prawa do takiego utworu lub tworu przysługują Royal Brinkman, niezależnie od tego, kto poniósł koszty jego przygotowania (dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, wszelkich praw autorskich, praw do wynalazków i uzyskania patentu, praw do wzorów użytkowych i uzyskania prawa ochronnego na nie, praw do wzorów przemysłowych i uzyskania prawa z jego rejestracji). Prawa te nie są przenoszone na Klienta. 
 2. Utwory i twory wskazane w ust. 1, w braku odmiennych postanowień Umownych, uznawane są za Informacje Poufne. 
 3. Na potrzeby realizacji Umowy i na czas jej wykonywania Klient udziela Royal Brinkman nieodpłatnej licencji na korzystanie z przekazanych przez niego utworów lub innych materiałów w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania Umowy przez Royal Brinkman, a w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na następujących polach eksploatacji:  (1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy, (3) w zakresie rozpowszechniania utworu – w sposób inny niż opisany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (4) wprowadzanie utworu do pamięci komputerów i rozpowszechnianie w sieci komputerowej, (5) prowadzenie w oparciu o utwór robót budowlanych oraz innych prac, w szczególności prac związanych z utrzymaniem, modernizacją, rozbudową lub rozbiórką obiektu budowlanego – niezależnie od tego, czy roboty budowlane i prace mają charakter konieczny, użyteczny, czy zbyteczny – prowadzenie robót budowlanych i prac w oparciu o utwór możliwe jest wielokrotnie, bez ograniczenia liczby razy. 
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 udzielana jest z chwilą przekazania odnośnego utworu lub tworu bez ograniczeń terytorialnych i innych (z zastrzeżeniem ograniczenia czasowego wskazanego w ust. 3). 
 5. Klient oświadcza, że korzystanie z utworów oraz tworów zgodnie z ust. 3 i 4 nie naruszy praw osób trzecich. Jeśli oświadczenie to okazałoby się nieprawdziwe, Klient ponosi wobec Royal Brinkman odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

§ 12. Sankcje międzynarodowe
 1. Klient zobowiązuje się nie dokonywać sprzedaży, dostawy, przekazywania, wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów objętych Umową na rzecz podmiotów trzecich lub innych działań, jeśli mogłoby to doprowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów o sankcjach. Informacje o obowiązujących sankcjach mogą być uzyskane w szczególności na następujących stronach internetowych: 
 2. W przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w ust. 1 i poniesienia z tej przyczyny przez Royal Brinkman jakiejkolwiek szkody, Klient poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.
 
§ 13. Postanowienia końcowe
 1. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01.11.2023 i obowiązują w odniesieniu do Umów zawartych po dniu ich wejścia w życie – objęcie niniejszymi OWS umów zawartych przed ich wejściem w życie wymaga odrębnego porozumienia między Stronami zawartego na dotychczasowych zasadach. 
 2. Royal Brinkman zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OWS z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie będą stanowiły zmiany zawartych wcześniej Umów – zmiana lub uzupełnienie takich Umów wymaga pisemnego porozumienia między Stronami pod rygorem nieważności. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowach zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego z wyłączeniem jego przepisów o kolizji prawa. Strony wyłączają zastosowanie do Umów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne lub nieskuteczne, Strony zobowiązują się zastąpić je postanowieniem ważnym, skutecznym i o skutku gospodarczym najbardziej zbliżonym do zastępowanego postanowienia.

Część B 
Umowy zawierane z Konsumentami  
i Podmiotami Uprzywilejowanymi

 


§ 14.  Reklamacje
 1. Royal Brinkman obowiązana jest spełnić Świadczenia zgodnie z Umową. W przypadku braku zgodności Świadczenia z Umową, Klientowi przysługują uprawnienia określone w: 
  • przepisach rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru albo 
  • odpowiednio stosowanych przepisach tytułu XXI księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – w przypadku umów o świadczenie usług. 
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w § 2 ust. 5 OWS i powinny zawierać, poza opisem nieprawidłowości, dane identyfikujące Klienta oraz umożliwiające udzielenie mu odpowiedzi na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku. 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie. W przypadku Konsumentów odpowiedź na reklamację udzielona zostanie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku braku udzielenia Konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, reklamację uważa się za rozpatrzoną pozytywnie. 
 4. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą na papierze lub innym trwałym nośniku z wykorzystaniem danych w nich zawartych. 
 5. Klient, za wyjątkiem Konsumenta, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody poniesione przez Royal Brinkman na skutek niezasadnych reklamacji – w tym zobowiązany jest zwrócić Royal Brinkman koszty wykonanych badań i ekspertyz, a także koszty odesłania towaru do Klienta.

§ 15. Prawo odstąpienia od Umowy
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem: 
  • dodatkowych kosztów dostarczenia towarów innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Royal Brinkman,  
  • bezpośrednich kosztów zwrotu towarów, 
  • obowiązku zapłaty za usługi spełnione do chwili odstąpienia od Umowy w przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy (kwota proporcjonalna do zakresu usług spełnionych do chwili, w której Klient poinformował o odstąpieniu od Umowy). 
 2. Termin na odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, biegnie: 
  • w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia Umowy, 
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towarów – od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów, 
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów, 
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towarów dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części, 
  • w przypadku umowy o regularne dostarczanie towarów przez czas oznaczony – od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie pierwszego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie pierwszego z towarów. 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w § 2 ust. 5 OWS oraz powinno być jednoznaczne i pozwalać na identyfikację Klienta. Oświadczenie może, ale nie musi, zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do OWS. 
 5. Royal Brinkman niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku. 
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Royal Brinkman zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem należności tytułem wskazanym w ust. 1 pkt 1) lub 3), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, uznaje się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Royal Brinkman przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
 8. Royal Brinkman może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania towarów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 9. Towary należy odesłać lub przekazać Royal Brinkman niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Royal Brinkman o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany w przypadku odesłania towarów przed upływem terminu 14 dni. 
 10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. 
 11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów: 
  • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Royal Brinkman wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Royal Brinkman utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, 
  • w których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
  • w których przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, 
  • w których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
  • w których przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami, 
  • w których Klient wyraźnie żądał, aby Royal Brinkman do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Royal Brinkman świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów), 
  • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Royal Brinkman, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta. 
 12. Royal Brinkman rozpoczyna świadczenie usług w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, cokolwiek nastąpi pierwsze. 

§ 16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsumentów
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/.  
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą, 
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, 
  • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

Część C 
Umowy zawierane z pozostałymi Klientami 

§ 17.  Reklamacje
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w § 2 ust. 5 OWS i powinny zawierać, poza opisem nieprawidłowości, dane identyfikujące Klienta oraz umożliwiające udzielenie mu odpowiedzi na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku. 
 2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, a odpowiedzi na reklamacje udzielane będą na papierze lub innym trwałym nośniku z wykorzystaniem danych w nich zawartych. 
 3. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody poniesione przez Royal Brinkman na skutek niezasadnych reklamacji – w tym zobowiązany jest zwrócić Royal Brinkman koszty wykonanych badań i ekspertyz, a także koszty odesłania towaru do Klienta. 
 4. W przypadku, gdy reklamacja Klienta jest zasadna, Royal Brinkman, według własnego wyboru:  
 5. podejmie na swój koszt działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości – w szczególności może to polegać na wymianie towaru na wolny od wad lub ponownym wykonaniu usługi, albo 
 6. zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę za dane Świadczenie ze skutkiem zwolnienia Royal Brinkman z obowiązku Świadczenia.

§ 18. Ograniczenia odpowiedzialności
 1. Odpowiedzialność Royal Brinkman z tytułu rękojmi jest wyłączona. 
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Royal Brinkman z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest zgodnie z następującymi zasadami: 
  • odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona w każdym przypadku, 
  • odpowiedzialność za szkody na zbiorach oraz szkody wynikające z pogorszenia się struktury lub właściwości gleby lub podłoża jest wyłączona w każdym przypadku, 
  • odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie towarów lub wykonaniu usługi nie może przekroczyć 10% wartości brutto Umowy, której dotyczy opóźnienie, 
  • odpowiedzialność za inne zdarzenia niż wskazane w pkt 3) powyżej, nie może przekroczyć 100% wartości brutto Umowy, której dotyczy opóźnienie. 
 3. Ograniczenia odpowiedzialności wskazane w ust. 2 powyżej nie mają zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej przez Royal Brinkman umyślnie. 
 4. W przypadku, gdy Klient nie sprawdzi towaru w dniu jego dostawy oraz nie zgłosi ewentualnych zastrzeżeń popartych stosowną dokumentacją (w tym zdjęciową) w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia dostawy, uznaje się, że towar dotarł do Klienta w rodzaju, ilości i jakości zgodnej z Umową. W przypadku towarów zawierających żywe organizmy – termin na zgłoszenie zastrzeżeń wynosi 24 godziny od chwili dostawy. 
 5. W przypadku, gdy Klient nie zgłosi uwag w zakresie świadczonych usług najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia ich świadczenia lub przekazania ich wyniku (cokolwiek nastąpi później), ale nie później niż w protokole ich odbioru (o ile zostanie sporządzony), uznaje się, że usługi zostały wykonane w rodzaju, ilości i jakości zgodnej z Umową.

§ 19. Prawo odstąpienia od Umowy
 1. W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Royal Brinkman uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w przypadku braków magazynowych lub błędu w oznaczeniu ceny. W takim przypadku Royal Brinkman może złożyć Klientowi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy ofertę na podobny towar lub ofertę na ten sam towar z nową ceną. Nowa oferta może zostać przyjęta przez Klienta w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 
 2. W przypadku niezłożenia nowej oferty, o której mowa w ust. 1, uiszczona przez Klienta w związku z Umową kwota zwracana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Royal Brinkman oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 3. W przypadku złożenia nowej oferty, o której mowa w ust. 1, uiszczona przez Klienta w związku z Umową kwota zwracana jest w terminie 14 dni od upływu terminu na przyjęcie nowej oferty albo od dnia otrzymania przez Royal Brinkman oświadczenia o odrzuceniu oferty, cokolwiek nastąpi pierwsze. 

§ 20. Zmiany cen 
 1. W przypadku wzrostu o więcej niż 5% kosztów realizacji Umowy przez Royal Brinkman, Royal Brinkman uprawniona jest do złożenia Klientowi jednostronnego oświadczenia o proporcjonalnej zmianie ceny z uzasadnieniem zawierającym wykaz kosztów. Oświadczenie może być składane w razie potrzeby wielokrotnie.
 2. Wzrost kosztów, o którym mowa w ust. 1, może wynikać także ze zmiany kursu walut. 

§ 21. Zmiana terminu wykonania Umowy i Siła Wyższa
 1. W przypadku, gdy terminowe wykonanie Umowy nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Royal Brinkman, Royal Brinkman, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o przeszkodach w terminowym wykonaniu Umowy, poinformuje o nich Klienta. 
 2. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie nowego terminu wykonania Umowy, każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w niewykonanym jeszcze zakresie w terminie kolejnych 30 dni od dnia przekazania Klientowi informacji, o której mowa w ust. 1. 
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie wskazanym w ust. 2, żadnej ze Stron nie przysługują z tego tytułu względem drugiej Strony jakiekolwiek roszczenia, poza roszczeniem o zwrot świadczenia spełnionego bez świadczenia wzajemnego. 
 4. Royal Brinkman może powołać się na Siłę Wyższą także w przypadku, gdy mogła ona przewidzieć zdarzenie stanowiące Siłę Wyższą w chwili zawierania Umowy. Ponadto za Siłę Wyższą uważa się także opóźnienie w spełnieniu świadczeń przez podwykonawców, usługodawców lub dostawców Royal Brinkman. 

§ 22. Brak możliwości dostawy
 1. Jeżeli dokonanie dostawy towarów jest niemożliwe ze względu na okoliczności niezależne od Royal Brinkman, towary te mogą być po bezskutecznej próbie dostawy magazynowane na koszt i odpowiedzialność Klienta.  
 2. Po upływie 7 dni magazynowania, o którym mowa w ust. 1, Royal Brinkman uprawniona jest do odstąpienia od danej Umowy w ciągu kolejnych 60 dni. Odstąpienie w tym trybie nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Za magazynowanie.

§ 23. Kary umowne
 1. Klient zobowiązany jest, w przypadku naruszenia obowiązków wskazanych w § 10 (klauzula poufności), w szczególności bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania Informacji Poufnych lub kopiowania Informacji Poufnych, zapłacić Royal Brinkman karę umowną w kwocie 10.000 EUR za każdy pojedynczy przypadek naruszenia. 
 2. Suma kar umownych wskazanych w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 100.000 EUR. 
 3. W przypadku poniesienia szkody przenoszącej wysokość należnych kar umownych, Royal Brinkman uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 24. Jurysdykcja i właściwość sądu
Wszystkie spory związane z Umową rozstrzygane będą wyłącznie przez polski sąd właściwy dla siedziby Royal Brinkman. 

Do pobrania:

Česká republika a Slovensko:

Strona główna > Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

wersja obowiązująca od dnia 01.11.2023 

Część A 
Postanowienia wspólne dla wszystkich Klientów 


§ 1. Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o: 
 1. „Informacjach Poufnych” – rozumie się przez to informacje zdefiniowane w § 10 ust. 1 OWS; 
 2. „Kliencie” – rozumie się przez to podmiot zawierający Umowę z Royal Brinkman; 
 3. „Konsumencie” – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 4. „Ofercie” – rozumie się przez to: 
  • ofertę złożoną Klientowi przez Royal Brinkman, albo  
  • ofertę złożoną Royal Brinkman przez Klienta z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu o treści zgodnej z informacjami podanymi w Portalu; 
 5. „OWS” – rozumie się przez to niniejszy dokument; 
 6. „Podmiocie Uprzywilejowanym” – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 7. „Portalu” – rozumie się przez to stronę i sklep internetowy działające pod adresem https://royalbrinkman.pl/; 
 8. „Royal Brinkman” – rozumie się przez to spółkę Royal Brinkman Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej 452, 61-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000075605, REGON: 010766697, NIP: 5360014716, BDO: 000443971, posiadającą kapitał zakładowy 1.009.000,00 złotych; 
 9. „Sile Wyższej” – rozumie się przez to każde zdarzenie nadzwyczajne, nagłe, zewnętrzne, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy, pozostające poza kontrolą Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania Umowy i któremu nie można było zapobiec nawet przy dołożeniu należytej staranności, w tym między innymi: wojna, rewolucja, zagrożenie wojną lub rewolucją, strajk pracowników, zamknięcie dróg, trudności transportowe, pożar, powódź, sztorm, trąby powietrzne, grad, deszcz, mgła, nawałnica śnieżna, gołoledź, trudności w ruchu ulicznym, zakłócenia w dostawach energii, materiałów lub usług, działania władz publicznych; 
 10. „Stronach” – rozumie się przez to Royal Brinkman oraz Klienta łącznie; 
 11. „Stronie” – rozumie się przez to Royal Brinkman albo Klienta; 
 12. „Świadczeniu” – rozumie się przez to towar lub usługę oferowaną przez Royal Brinkman; 
 13. „Umowie” – rozumie się przez to umowę o Świadczenie zawartą na skutek przyjęcia przez Klienta Oferty Royal Brinkman albo przyjęcia przez Royal Brinkman Oferty Klienta. 

§ 2. Postanowienia wstępne
OWS określają warunki Ofert oraz Umów z zastrzeżeniem, że: 
 • część A znajduje zastosowanie do wszystkich Klientów, 
 • część B znajduje zastosowanie wyłącznie do Konsumentów i Podmiotów Uprzywilejowanych,  
 • część C znajduje zastosowanie wyłącznie do Klientów niewymienionych w pkt 2) powyżej. 
 1. Do Umów nie mają zastosowania jakiekolwiek inne wzorce umów stosowane przez Strony, które nie zostały wyraźnie wymienione w Ofercie. 
 2. OWS stanowią integralną część Ofert oraz Umów. 
 3. Aktualna i historyczne wersje OWS dostępne są bezpłatnie do wglądu i pobrania pod adresem: https://royalbrinkman.pl/ogolne-warunki-dostaw.  
 4. Kontakt z Royal Brinkman możliwy jest: 
  • listownie: Royal Brinkman Polska, ul. Ostrowska 452, 61-324 Poznań, 
  • telefonicznie: +48 61 872 61 51 
  • elektronicznie: kontakt@royalbrinkman.pl 

§ 3. Oferty 
Dopóki informacje pochodzące od Royal Brinkman, w szczególności reklamy oraz specyfikacje, nie są oznaczone wyraźnie jako „oferta”, poczytywać je należy za zaproszenie do zawarcia umowy. 
 1. Oferty Royal Brinkman są ważne przez 30 dni, o ile w danej Ofercie nie wskazano inaczej. Royal Brinkman uprawniona jest odwołać lub zmienić swoją Ofertę w każdym czasie przed wysłaniem przez Klienta oświadczenia o jej przyjęciu. 
 2. O ile nie zastrzeżono odmiennie w pochodzącej od Royal Brinkman informacji lub ofercie, ceny i stawki w nich podane nie zawierają podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także kosztów opakowania i dostawy. 
 3. Royal Brinkman ma prawo uzależnić zawarcie Umowy o wartości świadczeń powyżej 50.000,00 złotych od: 
  • zatwierdzenia Umowy przez kierownictwo Royal Brinkman lub 
  • przedstawienia przez Klienta w wyznaczonym przez Royal Brinkman terminie informacji potwierdzających zdolność finansową Klienta lub 
  • przedłożenia przez Klienta w wyznaczonym przez Royal Brinkman terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o wartości wskazanej przez Royal Brinkman ale nigdy większej niż 100% wartości świadczeń w ramach Umowy. 
 4. W przypadku skorzystania przez Royal Brinkman z uprawnienia wskazanego w ust. 4 pkt 1, zmiana lub uzupełnienie Umowy wymaga zatwierdzenia przez kierownictwo Royal Brinkman. 
 5. Royal Brinkman ma prawo uzależnić wykonanie Umowy o wartości świadczeń powyżej 50.000,00 złotych na odpowiednio stosowanych zasadach z ust. 4 pkt 2 i 3. Oświadczenie o skorzystaniu z tego uprawnienia może zostać złożone nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 
 6. W przypadku skorzystania przez Royal Brinkman z uprawnienia wskazanego w ust. 6 i dojścia do wniosku, że Klient nie ma zdolności finansowej pozwalającej na należyte wywiązanie się z Umowy, Royal Brinkman może, niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, wstrzymać się ze spełnieniem Świadczenia do czasu przedłożenia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3. 
 7. W przypadku skorzystania przez Royal Brinkman z uprawnienia wskazanego w ust. 6 i nieprzedstawienia przez Klienta informacji lub nieprzedłożenia przez Klienta odpowiedniego zabezpieczenia w wyznaczonym przez Royal Brinkman terminie, Royal Brinkman uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w terminie kolejnych 10 dni roboczych od upływu wyznaczonego Klientowi terminu.  

§ 4. Umowy 
Umowy wskazują zakres Świadczeń, czas i miejsce ich spełnienia, a w przypadku towarów – także adres i zasady ich dostawy. Jeżeli dostawa ma być dokonana w miejscu innym niż magazyn Royal Brinkman, Royal Brinkman uprawniona jest do żądania zapłaty kosztów dostawy w formie zaliczki, przed dokonaniem dostawy.  
 1. Zapłata za Świadczenia może być dokonywana: 
  • w przypadku płatności przy odbiorze – gotówką lub, jeśli firma kurierska udostępnia taką możliwość, kartą u kuriera, 
  • w przypadkach innych niż wskazane w pkt 1 – gotówką lub przelewem bankowym na wskazany przez Royal Brinkman rachunek
 2. Sposób zapłaty wynika z Umowy. 
 3. Jeśli cena wskazana w Umowie obliczona została na podstawie danych przekazanych przez Klienta i dane te okażą się nieprawdziwe w stopniu wpływającym na wzrost ceny (np. podanie niższego areału, na którym świadczona będzie usługa) – cena ulega korekcie bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Kwota wynikająca ze wzrostu ceny, o ile nie wskazano w Umowie inaczej, powinna zostać zapłacona w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta wezwania do jej zapłaty. 
 4. O ile nie wskazano inaczej w Umowie, zapłata powinna nastąpić w terminie wskazanym w wystawionej przez Royal Brinkman fakturze lub rachunku z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie krótszy niż 3 dni od dnia wystawienia tego dokumentu. W przypadku, gdy w Umowie przewidziano zapłatę przed spełnieniem Świadczenia – brak zapłaty we wskazanym w Umowie terminie skutkuje wygaśnięciem Umowy, jeżeli Royal Brinkman jeszcze nie przystąpił do wykonywania Umowy. 
 5. O ile nie wskazano inaczej w Umowie, spełnienie Świadczenia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Royal Brinkman zapłaty za dane Świadczenie z zastrzeżeniem § 15 ust. 12 OWS. Spełnienie świadczenia nastąpi w sposób i w miejscu wskazane w Umowie.  
 6. Jeżeli Umowa przewiduje wpłatę zaliczek lub zadatków przed rozpoczęciem spełniania Świadczenia, termin na spełnienie Świadczenia biegnie od dnia wpłacenia wszystkich takich zaliczek oraz zadatków. 
 7. Dokładny termin dostawy towarów zostanie potwierdzony z Klientem najpóźniej w dniu poprzedzającym ich dostawę drogą telefoniczną lub mailową. 
 8. Umowa zawierana jest zgodnie z treścią Oferty – wszelkie odstępstwa od Oferty wymagają wyraźnej uprzedniej zgody Strony, która ją złożyła. 
 9. Do zawarcia Umowy konieczne jest wyraźne oświadczenie adresata Oferty o jej przyjęciu – Strony wyłączają możliwość milczącego przyjęcia Oferty. 
 10. Towary dostarczane przez Royal Brinkman spełniają wymogi jakościowe obowiązujące w Unii Europejskiej. Royal Brinkman nie gwarantuje spełniania przez towary wymogów jakichkolwiek innych jurysdykcji.

§ 5. Obowiązek zbadania przesyłki
W razie przesłania towarów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w obecności pracownika przewoźnika w dniu jej dostawy.  
 1. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towarów, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności zażądać sporządzenia protokołu stwierdzającego ubytek lub uszkodzenie. 

§ 6. Zastrzeżenie własności
Towary pozostają własnością Royal Brinkman do chwili uiszczenia za nie pełnej ceny. 
 1. W przypadku opóźnienia w zapłacie za dany towar przekraczającego 3 dni, Royal Brinkman może żądać zwrotu tego towaru na koszt i ryzyko Klienta, co nie skutkuje rozwiązaniem ani odstąpieniem od Umowy. 
 2. Towar zwrócony zgodnie z ust. 2 zostanie ponownie wydany Klientowi na jego koszt i ryzyko po uiszczeniu pełnej ceny za dany towar. 

§ 7. Naruszenie Umowy i Siła Wyższa
W przypadku istotnego naruszenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, druga Strona może, po uprzednim wezwaniu Strony naruszającej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym dodatkowym terminie i po upływie tego terminu, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym albo odstąpić od Umowy. Uprawnienie do odstąpienia od umowy może zostać wykorzystane w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu wyznaczonego w wezwaniu. 
 1. Przez istotne naruszenie Umowy rozumie się w szczególności: 
 2. przekraczające 7 dni opóźnienie w spełnieniu świadczenia przewidzianego Umową przez Stronę naruszającą, 
 3. Postanowienia tego paragrafu nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień przysługujących Stronom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub innych postanowień Umowy. 
 4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest skutkiem działania Siły Wyższej. W przypadku, gdy Siła Wyższa uniemożliwia należyte wykonanie Umowy przez okres ponad 30 dni, każda ze Stron może odstąpić od danej Umowy w części jeszcze niewykonanej w terminie kolejnych 90 dni. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie wskazanym w ust. 4, żadnej ze Stron nie przysługują z tego tytułu względem drugiej Strony jakiekolwiek roszczenia, poza roszczeniem o zwrot świadczenia spełnionego bez świadczenia wzajemnego. 

§ 8. Kwalifikacje Klienta i ostrzeżenia
 1. Świadczenia przeznaczone są wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych. W związku z tym Klient oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze Świadczeń, a w szczególności posiada kwalifikacje wymagane przez prawo, oraz, że zobowiązuje się zwolnić Royal Brinkman z wszelkiej odpowiedzialności względem osób trzecich tytułem szkód wyrządzonych przez Klienta na skutek nieprawidłowego korzystania ze Świadczeń o ile nieprawidłowe korzystanie ze Świadczeń nie nastąpiło z winy Royal Brinkman (np. dostarczenie nieprawidłowych instrukcji). 
 2. Handel oraz zastosowanie pestycydów i herbicydów i innych substancji szkodliwych wymaga odpowiedniego stopnia nadzoru i doświadczenia. Klient zobowiązany jest nabyć stosowną wiedzę dotyczącą specjalnych właściwości towaru oraz ma obowiązek przestrzegać zasad ustanowionych przez producenta towaru oraz przez Royal Brinkman (jeśli takie zostały ustanowione), dotyczących transportu, przechowywania i używania takich towarów. 
 3. Jeżeli na podstawie danych udostępnionych przez Klienta Royal Brinkman poddała pod rozwagę zastosowanie konkretnego środka ochrony roślin lub innej substancji niebezpiecznej, Royal Brinkman nie ma obowiązku badać lub sprawdzać warunków, w jakich Klient zamierza zastosować środki ochrony roślin lub inne substancje szkodliwe. 
 4. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są żywe organizmy Royal Brinkman nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich przechowywania, traktowania i wykorzystywania po dostarczeniu do Klienta. Niewłaściwe postępowanie z nabytymi żywymi organizmami, w szczególności postępowanie sprzeczne z zaleceniami Royal Brinkman lub producenta środka zawierającego żywe organizmy, może skutkować ich mniejszą skutecznością lub brakiem skuteczności w ogóle.

§ 9. Różnice w parametrach towarów
 1. Royal Brinkman informuje, że wygląd dostarczonych towarów może różnić się od wyglądu towarów na Portalu ze względu na ustawienia monitora Klienta i jego zdolność do odwzorowywania kolorów. 
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że parametry towarów, w szczególności ich waga i wymiary, mogą nieznacznie (maksymalnie o 5%) różnić się od parametrów wskazanych w Umowie, co wynika z ich charakterystyki i nie ma wpływu na ich funkcjonalność. Takie różnice nie będą uznawane za wady towarów.  
 3. Dostawa towarów o wadze minimum 95% ich zamówionej wagi (w przypadku towarów na wagę) nie stanowi naruszenia Umowy, niemniej Klient zobowiązany jest do zapłaty wyłącznie za dostarczoną mu wagę towarów.

§ 10. Klauzula poufności
 1. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, które jako całość lub w określonym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom normalnie zajmującym się tego typu informacjami lub nie są łatwo dostępne dla takich osób, które zostały mu przekazane przez Royal Brinkman, a w szczególności informacji o zawarciu i treści Umowy oraz informacji z etapu negocjacji treści Umowy („Informacje Poufne”). Informacjami Poufnymi są także utwory i twory – zgodnie z § 11 ust. 2 OWS. 
 2. Informacje Poufne nie będą wykorzystywane przez Klienta w żadnym celu innym niż należyte wykonanie Umowy oraz korzystanie ze Świadczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeżeli w celu należytego wykonania Umowy lub korzystania ze Świadczeń Klient będzie zmuszony ujawnić Informacje Poufne jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu (w tym swoim pracownikom, podwykonawcom, dostawcom lub usługodawcom), zapewni, że taki podmiot trzeci będzie związany taką samą klauzulą poufności jak on sam. Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu trzeciego jak za swoje własne działania i zaniechania. 
 3. Informacje Poufne nie mogą być kopiowane przez Klienta w jakimkolwiek celu innym należyte wykonanie Umowy oraz korzystanie ze Świadczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 4. Jeżeli Informacje Poufne zostaną upublicznione bez naruszenia postanowień niniejszego paragrafu lub innych zobowiązań do zachowania poufności, obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do nich wygasa. 
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji ostatniej Umowy, rozwiązania ostatniej Umowy albo odstąpienia od ostatniej Umowy, ale nigdy krócej niż 5 lat od dnia przekazania danej Informacji Poufnej.

§ 11. Prawa autorskie
 1. Strony potwierdzają, że w braku odmiennych postanowień Umownych, w przypadku gdy w toku realizacji Umowy Royal Brinkman lub inny podmiot działający na zlecenie Royal Brinkman stworzy jakiekolwiek utwór podlegający ochronie prawno-autorskiej lub jakikolwiek inny twór podlegający lub mogący podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wszelkie prawa do takiego utworu lub tworu przysługują Royal Brinkman, niezależnie od tego, kto poniósł koszty jego przygotowania (dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, wszelkich praw autorskich, praw do wynalazków i uzyskania patentu, praw do wzorów użytkowych i uzyskania prawa ochronnego na nie, praw do wzorów przemysłowych i uzyskania prawa z jego rejestracji). Prawa te nie są przenoszone na Klienta. 
 2. Utwory i twory wskazane w ust. 1, w braku odmiennych postanowień Umownych, uznawane są za Informacje Poufne. 
 3. Na potrzeby realizacji Umowy i na czas jej wykonywania Klient udziela Royal Brinkman nieodpłatnej licencji na korzystanie z przekazanych przez niego utworów lub innych materiałów w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania Umowy przez Royal Brinkman, a w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na następujących polach eksploatacji:  (1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy, (3) w zakresie rozpowszechniania utworu – w sposób inny niż opisany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (4) wprowadzanie utworu do pamięci komputerów i rozpowszechnianie w sieci komputerowej, (5) prowadzenie w oparciu o utwór robót budowlanych oraz innych prac, w szczególności prac związanych z utrzymaniem, modernizacją, rozbudową lub rozbiórką obiektu budowlanego – niezależnie od tego, czy roboty budowlane i prace mają charakter konieczny, użyteczny, czy zbyteczny – prowadzenie robót budowlanych i prac w oparciu o utwór możliwe jest wielokrotnie, bez ograniczenia liczby razy. 
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 udzielana jest z chwilą przekazania odnośnego utworu lub tworu bez ograniczeń terytorialnych i innych (z zastrzeżeniem ograniczenia czasowego wskazanego w ust. 3). 
 5. Klient oświadcza, że korzystanie z utworów oraz tworów zgodnie z ust. 3 i 4 nie naruszy praw osób trzecich. Jeśli oświadczenie to okazałoby się nieprawdziwe, Klient ponosi wobec Royal Brinkman odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

§ 12. Sankcje międzynarodowe
 1. Klient zobowiązuje się nie dokonywać sprzedaży, dostawy, przekazywania, wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów objętych Umową na rzecz podmiotów trzecich lub innych działań, jeśli mogłoby to doprowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów o sankcjach. Informacje o obowiązujących sankcjach mogą być uzyskane w szczególności na następujących stronach internetowych: 
 2. W przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w ust. 1 i poniesienia z tej przyczyny przez Royal Brinkman jakiejkolwiek szkody, Klient poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.
 
§ 13. Postanowienia końcowe
 1. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01.11.2023 i obowiązują w odniesieniu do Umów zawartych po dniu ich wejścia w życie – objęcie niniejszymi OWS umów zawartych przed ich wejściem w życie wymaga odrębnego porozumienia między Stronami zawartego na dotychczasowych zasadach. 
 2. Royal Brinkman zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OWS z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie będą stanowiły zmiany zawartych wcześniej Umów – zmiana lub uzupełnienie takich Umów wymaga pisemnego porozumienia między Stronami pod rygorem nieważności. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowach zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego z wyłączeniem jego przepisów o kolizji prawa. Strony wyłączają zastosowanie do Umów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne lub nieskuteczne, Strony zobowiązują się zastąpić je postanowieniem ważnym, skutecznym i o skutku gospodarczym najbardziej zbliżonym do zastępowanego postanowienia.

Część B 
Umowy zawierane z Konsumentami  
i Podmiotami Uprzywilejowanymi

 


§ 14.  Reklamacje
 1. Royal Brinkman obowiązana jest spełnić Świadczenia zgodnie z Umową. W przypadku braku zgodności Świadczenia z Umową, Klientowi przysługują uprawnienia określone w: 
  • przepisach rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru albo 
  • odpowiednio stosowanych przepisach tytułu XXI księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – w przypadku umów o świadczenie usług. 
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w § 2 ust. 5 OWS i powinny zawierać, poza opisem nieprawidłowości, dane identyfikujące Klienta oraz umożliwiające udzielenie mu odpowiedzi na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku. 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie. W przypadku Konsumentów odpowiedź na reklamację udzielona zostanie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku braku udzielenia Konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, reklamację uważa się za rozpatrzoną pozytywnie. 
 4. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą na papierze lub innym trwałym nośniku z wykorzystaniem danych w nich zawartych. 
 5. Klient, za wyjątkiem Konsumenta, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody poniesione przez Royal Brinkman na skutek niezasadnych reklamacji – w tym zobowiązany jest zwrócić Royal Brinkman koszty wykonanych badań i ekspertyz, a także koszty odesłania towaru do Klienta.

§ 15. Prawo odstąpienia od Umowy
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem: 
  • dodatkowych kosztów dostarczenia towarów innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Royal Brinkman,  
  • bezpośrednich kosztów zwrotu towarów, 
  • obowiązku zapłaty za usługi spełnione do chwili odstąpienia od Umowy w przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy (kwota proporcjonalna do zakresu usług spełnionych do chwili, w której Klient poinformował o odstąpieniu od Umowy). 
 2. Termin na odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, biegnie: 
  • w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia Umowy, 
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towarów – od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów, 
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów, 
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towarów dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części, 
  • w przypadku umowy o regularne dostarczanie towarów przez czas oznaczony – od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie pierwszego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie pierwszego z towarów. 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w § 2 ust. 5 OWS oraz powinno być jednoznaczne i pozwalać na identyfikację Klienta. Oświadczenie może, ale nie musi, zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do OWS. 
 5. Royal Brinkman niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku. 
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Royal Brinkman zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem należności tytułem wskazanym w ust. 1 pkt 1) lub 3), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, uznaje się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Royal Brinkman przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
 8. Royal Brinkman może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania towarów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 9. Towary należy odesłać lub przekazać Royal Brinkman niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Royal Brinkman o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany w przypadku odesłania towarów przed upływem terminu 14 dni. 
 10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. 
 11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów: 
  • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Royal Brinkman wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Royal Brinkman utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, 
  • w których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
  • w których przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, 
  • w których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
  • w których przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami, 
  • w których Klient wyraźnie żądał, aby Royal Brinkman do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Royal Brinkman świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów), 
  • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Royal Brinkman, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta. 
 12. Royal Brinkman rozpoczyna świadczenie usług w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, cokolwiek nastąpi pierwsze. 

§ 16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsumentów
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/.  
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą, 
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, 
  • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

Część C 
Umowy zawierane z pozostałymi Klientami 

§ 17.  Reklamacje
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w § 2 ust. 5 OWS i powinny zawierać, poza opisem nieprawidłowości, dane identyfikujące Klienta oraz umożliwiające udzielenie mu odpowiedzi na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku. 
 2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, a odpowiedzi na reklamacje udzielane będą na papierze lub innym trwałym nośniku z wykorzystaniem danych w nich zawartych. 
 3. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody poniesione przez Royal Brinkman na skutek niezasadnych reklamacji – w tym zobowiązany jest zwrócić Royal Brinkman koszty wykonanych badań i ekspertyz, a także koszty odesłania towaru do Klienta. 
 4. W przypadku, gdy reklamacja Klienta jest zasadna, Royal Brinkman, według własnego wyboru:  
 5. podejmie na swój koszt działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości – w szczególności może to polegać na wymianie towaru na wolny od wad lub ponownym wykonaniu usługi, albo 
 6. zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę za dane Świadczenie ze skutkiem zwolnienia Royal Brinkman z obowiązku Świadczenia.

§ 18. Ograniczenia odpowiedzialności
 1. Odpowiedzialność Royal Brinkman z tytułu rękojmi jest wyłączona. 
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Royal Brinkman z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest zgodnie z następującymi zasadami: 
  • odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona w każdym przypadku, 
  • odpowiedzialność za szkody na zbiorach oraz szkody wynikające z pogorszenia się struktury lub właściwości gleby lub podłoża jest wyłączona w każdym przypadku, 
  • odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie towarów lub wykonaniu usługi nie może przekroczyć 10% wartości brutto Umowy, której dotyczy opóźnienie, 
  • odpowiedzialność za inne zdarzenia niż wskazane w pkt 3) powyżej, nie może przekroczyć 100% wartości brutto Umowy, której dotyczy opóźnienie. 
 3. Ograniczenia odpowiedzialności wskazane w ust. 2 powyżej nie mają zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej przez Royal Brinkman umyślnie. 
 4. W przypadku, gdy Klient nie sprawdzi towaru w dniu jego dostawy oraz nie zgłosi ewentualnych zastrzeżeń popartych stosowną dokumentacją (w tym zdjęciową) w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia dostawy, uznaje się, że towar dotarł do Klienta w rodzaju, ilości i jakości zgodnej z Umową. W przypadku towarów zawierających żywe organizmy – termin na zgłoszenie zastrzeżeń wynosi 24 godziny od chwili dostawy. 
 5. W przypadku, gdy Klient nie zgłosi uwag w zakresie świadczonych usług najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia ich świadczenia lub przekazania ich wyniku (cokolwiek nastąpi później), ale nie później niż w protokole ich odbioru (o ile zostanie sporządzony), uznaje się, że usługi zostały wykonane w rodzaju, ilości i jakości zgodnej z Umową.

§ 19. Prawo odstąpienia od Umowy
 1. W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Royal Brinkman uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w przypadku braków magazynowych lub błędu w oznaczeniu ceny. W takim przypadku Royal Brinkman może złożyć Klientowi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy ofertę na podobny towar lub ofertę na ten sam towar z nową ceną. Nowa oferta może zostać przyjęta przez Klienta w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 
 2. W przypadku niezłożenia nowej oferty, o której mowa w ust. 1, uiszczona przez Klienta w związku z Umową kwota zwracana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Royal Brinkman oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 3. W przypadku złożenia nowej oferty, o której mowa w ust. 1, uiszczona przez Klienta w związku z Umową kwota zwracana jest w terminie 14 dni od upływu terminu na przyjęcie nowej oferty albo od dnia otrzymania przez Royal Brinkman oświadczenia o odrzuceniu oferty, cokolwiek nastąpi pierwsze. 

§ 20. Zmiany cen 
 1. W przypadku wzrostu o więcej niż 5% kosztów realizacji Umowy przez Royal Brinkman, Royal Brinkman uprawniona jest do złożenia Klientowi jednostronnego oświadczenia o proporcjonalnej zmianie ceny z uzasadnieniem zawierającym wykaz kosztów. Oświadczenie może być składane w razie potrzeby wielokrotnie.
 2. Wzrost kosztów, o którym mowa w ust. 1, może wynikać także ze zmiany kursu walut. 

§ 21. Zmiana terminu wykonania Umowy i Siła Wyższa
 1. W przypadku, gdy terminowe wykonanie Umowy nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Royal Brinkman, Royal Brinkman, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o przeszkodach w terminowym wykonaniu Umowy, poinformuje o nich Klienta. 
 2. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie nowego terminu wykonania Umowy, każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w niewykonanym jeszcze zakresie w terminie kolejnych 30 dni od dnia przekazania Klientowi informacji, o której mowa w ust. 1. 
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie wskazanym w ust. 2, żadnej ze Stron nie przysługują z tego tytułu względem drugiej Strony jakiekolwiek roszczenia, poza roszczeniem o zwrot świadczenia spełnionego bez świadczenia wzajemnego. 
 4. Royal Brinkman może powołać się na Siłę Wyższą także w przypadku, gdy mogła ona przewidzieć zdarzenie stanowiące Siłę Wyższą w chwili zawierania Umowy. Ponadto za Siłę Wyższą uważa się także opóźnienie w spełnieniu świadczeń przez podwykonawców, usługodawców lub dostawców Royal Brinkman. 

§ 22. Brak możliwości dostawy
 1. Jeżeli dokonanie dostawy towarów jest niemożliwe ze względu na okoliczności niezależne od Royal Brinkman, towary te mogą być po bezskutecznej próbie dostawy magazynowane na koszt i odpowiedzialność Klienta.  
 2. Po upływie 7 dni magazynowania, o którym mowa w ust. 1, Royal Brinkman uprawniona jest do odstąpienia od danej Umowy w ciągu kolejnych 60 dni. Odstąpienie w tym trybie nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Za magazynowanie.

§ 23. Kary umowne
 1. Klient zobowiązany jest, w przypadku naruszenia obowiązków wskazanych w § 10 (klauzula poufności), w szczególności bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania Informacji Poufnych lub kopiowania Informacji Poufnych, zapłacić Royal Brinkman karę umowną w kwocie 10.000 EUR za każdy pojedynczy przypadek naruszenia. 
 2. Suma kar umownych wskazanych w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 100.000 EUR. 
 3. W przypadku poniesienia szkody przenoszącej wysokość należnych kar umownych, Royal Brinkman uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 24. Jurysdykcja i właściwość sądu
Wszystkie spory związane z Umową rozstrzygane będą wyłącznie przez polski sąd właściwy dla siedziby Royal Brinkman. 

Do pobrania:

Česká republika a Slovensko: