Strona główna > Regulamin Sklepu​​​​

Regulamin strony i sklepu internetowego

wersja obowiązująca od dnia 01.11.2023 

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o: 
 1. „Koncie” – rozumie się przez to funkcjonalność Portalu umożliwiająca Usługobiorcy logowanie do Portalu i dostęp do jego warstwy ograniczonej; 
 2. „Konsumencie” – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 3. „Podmiocie Uprzywilejowanym” – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 4. „Portalu” – rozumie się przez to stronę i sklep internetowy działające pod adresem https://royalbrinkman.pl/
 5. „Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy dokument, który stanowi regulamin świadczenia drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
 6. „Stronach” – rozumie się przez to Usługodawcę oraz Usługobiorcę łącznie, jako strony Umowy; 
 7. „Stronie” – rozumie się przez to Usługodawcę albo Usługobiorcę, jako stronę Umowy; 
 8. „Świadczeniu” – rozumie się przez to towar lub usługę oferowaną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu; 
 9. „Umowie” – rozumie się przez to umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą przez Strony w oparciu o Regulamin; 
 10. „Usłudze” – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu na rzecz Usługobiorcy, a która polega odpowiednio na:  
  • umożliwieniu Usługobiorcy dostępu do warstwy publicznej Portalu, która umożliwia zapoznawanie się z treścią informacji przeznaczonych dla wszystkich Usługobiorców, założenie Konta oraz kontakt z Usługodawcą, lub 
  • umożliwieniu Usługobiorcy, po zalogowaniu się przez Usługobiorcę do Portalu, dostępu do warstwy ograniczonej Portalu, która umożliwia zapoznawanie się z treścią informacji przeznaczonych wyłącznie dla zalogowanych Usługobiorców, administrowanie Kontem, składanie ofert zawarcia umów o Świadczenia, wgląd do podanych przez Usługobiorcę danych, pełnej historii ofert złożonych przez Usługobiorcę oraz historii zawartych umów o Świadczenia;  
 11. „Usługobiorcy” – rozumie się przez to podmiot korzystający z Portalu; 
 12. „Usługodawcy” – rozumie się przez to spółkę Royal Brinkman Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej 452, 61-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000075605, REGON: 010766697, NIP: 5360014716, BDO: 000443971, posiadającą kapitał zakładowy 1.009.000,00 złotych.
§ 2. Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi. Warunki umów zawieranych z wykorzystaniem Portalu dostępne są bezpłatnie do wglądu i pobrania pod adresem wskazanym w § 8 ust. 6 Regulaminu.
 2. Aktualna i historyczne wersje Regulaminu dostępne są bezpłatnie do wglądu i pobrania pod adresem: https://royalbrinkman.pl/regulamin-sklepu-internetowego-royal-brinkman
 3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest: 
  • listownie: Royal Brinkman Polska, ul. Ostrowska 452, 61-324 Poznań,
  • telefonicznie: +48 61 872 61 51
  • elektronicznie: webshop@royalbrinkman.pl
  • z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu.  

§3. Wymagania techniczne
 1. Korzystanie z Usługi wymaga: 
  • posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz najnowszą wersją przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox), 
  • posiadania aktywnej skrzynki e-mail – w przypadku chęci utworzenia Konta. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie albo niedostępność Usługi, które wynikają z niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych wskazanych w ust. 1. 
 3. Usługodawca dokłada należytej staranności celem zapewnienia ciągłej dostępności Usługi, z zastrzeżeniem, że jest uprawniony do okresowych przerw technicznych, które łącznie nie będą trwały dłużej niż 4 dni robocze w ciągu danego miesiąca kalendarzowego. O przerwach technicznych Usługobiorcy posiadający Konto będą informowani z wykorzystaniem podanego przez nich adresu e-mail. 
 4. Usługodawca dokłada należytej staranności celem zapewnienia bezpieczeństwa w ramach korzystania z Usługi, w szczególności poprzez korzystanie z protokołu HTTPS, ale dla uniknięcia wątpliwości informuje Usługobiorcę, że korzystanie z Usługi wiąże się ze standardowym ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet. 
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie albo niedostępność Usługi, które wynikają z nieprawidłowej konfiguracji albo zainfekowania urządzenia Usługobiorcy. 
  Usługa nie podlega dostosowaniu do indywidualnych potrzeb Usługobiorcy, a także Usługodawca nie świadczy usługi konfiguracji urządzenia Usługobiorcy. 

§4.  Konto
 1. Konto może zostać utworzone bezpłatnie na wniosek Usługobiorcy złożony z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu poprzez wybranie zakładki „Zostań Klientem”. Złożenie wniosku o utworzenie Konta wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz podania adresu e-mail, celem przesłania wiadomości zawierającej numer klienta oraz jednorazowe hasło, które podlega zmianie przy pierwszym logowaniu się Usługobiorcy do Konta.  
 2. Konto może zostać utworzone jedynie dla profesjonalnych podmiotów i nie jest przeznaczone dla Konsumentów.  
  • Dla utworzenia Konta obowiązkowe jest podanie następujących danych: 
  • profil prowadzonej działalności (gospodarstwo ogrodnicze – produkcja / firma instalacyjna / hurtownia ogrodnicza), 
  • dane rozliczeniowe (imię i nazwisko albo firma, adres, e-mail, NIP, numer telefonu), 
  • dane osoby kontaktowej (imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu), 
  • adres dostawy – jeśli inny niż dane rozliczeniowe, 
  • informacje o uprawie (segment, typ uprawy, powierzchnia uprawy w m2) – w przypadku gospodarstwa ogrodniczego). 
 3. Konto tworzone jest przez Usługodawcę na wniosek Usługobiorcy. Wraz z utworzeniem Konta nadawany jest Usługobiorcy numer klienta, który stanowi, obok indywidualnego hasła nadanego przez Usługobiorcę, jeden z elementów autoryzacyjnych, umożliwiających logowanie się Usługobiorcy do Portalu. 
 4. Administrowanie Kontem, w tym zmiana wskazanych podczas tworzenia Konta danych oraz usunięcie Konta, wymaga kontaktu z obsługą techniczną Usługodawcy. Niezależnie od tego, Usługobiorca może, po zalogowaniu się do Konta, samodzielnie zmienić hasło oraz dodać dodatkowy adres e-mail, na który będą wysyłane automatyczne potwierdzenia złożonych ofert. 
 5. W przypadku, gdy Usługobiorca pozostaje w opóźnieniu w zapłacie za jakiekolwiek Świadczenie przekraczającym 30 dni, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta, co uniemożliwi Usługobiorcy dostęp do warstwy ograniczonej Portalu. Zawieszenie trwa do czasu uregulowania wszystkich opóźnionych płatności. 
 6. Konto zostanie dezaktywowane przez Usługodawcę w następujących przypadkach: 
  • na żądanie Usługobiorcy, 
  • w przypadku naruszenia obowiązków Usługobiorcy wskazanych w § 5 Regulaminu lub obowiązków Klienta wskazanych w umowie o Świadczenie (z zastrzeżeniem ust. 6), 
  • w przypadku, gdy Usługobiorca ani razu nie zaloguje się na Portalu przez okres co najmniej 3 lat, 
  • w przypadku, gdy Konto zostało utworzone dla Konsumenta wbrew ust. 2 i § 12 ust. 6. 

§5. Obowiązki Usługobiorcy
 1. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymać się od obchodzenia jego zabezpieczeń i dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z utworów, o których mowa w § 6 ust. 1, w zakresie wykraczającym poza wskazany w § 6 ust. 2. 
 3. Usługobiorca, który posiada Konto, zobowiązany jest na bieżąco aktualizować dane podane podczas tworzenia Konta, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia ich zmiany. Konsekwencje naruszenia tego obowiązku, w tym wszelkie koszty z nim związane, obciążają wyłącznie Usługobiorcę. 

§6. Prawa autorskie
 1. Prawa autorskie do utworów dostępnych za pośrednictwem Portalu przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim, które zawarły z Usługodawcą stosowną umowę. 
 2. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z utworów, o których mowa w ust. 1, jedynie w zakresie korzystania z Portalu zgodnie § 5 ust. 1. 

§7. Zawarcie i rozwiązanie Umowy
 1. Umowa zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu. 
 2. Umowa rozwiązywana jest z chwilą: 
  • w przypadku Usługobiorców bez Konta – zakończenia korzystania z Portalu, 
  • w przypadku Usługobiorców z Kontem – usunięcia Konta i zakończenia korzystania z Portalu.
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o uprawnieniu Usługodawcy do dezaktywowania Konta, rozumie się przez to także uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Informacja o dezaktywowaniu Konta zastępuje oświadczenie o rozwiązaniu Umowy. 


§8. Świadczenia
 1. Wszystkie informacje o Świadczeniach dostępne na Portalu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. 
 2. Ceny podawane są w polskich złotych bez podatku VAT, chyba że co innego wynika z treści informacji dostępnej na Portalu.  
 3. Ceny dla poszczególnych Usługobiorców mogą być różne w zależności od przysługujących im rabatów w oparciu o akcje rabatowe (zgodnie z ich regulaminem) albo rabatów przyznanych im indywidualnie przez Usługodawcę w związku ze współpracą (nie dotyczy Umowy). 
 4. Złożenie przez Usługobiorcę oferty zawarcia umowy o Świadczenie następuje z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu. 
 5. Przyjęcie oferty Usługobiorcy następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę, zawierającej m.in. informację o Świadczeniach i ich cenie, a także o wybranym sposobie dostawy i jego cenie. 
 6. Warunki umów zawieranych z wykorzystaniem Portalu dostępne są bezpłatnie do wglądu i pobrania pod adresem: https://royalbrinkman.pl/ogolne-warunki-dostaw.

§9.  Informacje handlowe
 1. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Usługodawcy na podany przez siebie adres e-mail. 
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 może być w każdym czasie wycofana poprzez użycie linku znajdującego się w każdej wiadomości e-mail zawierającej informacje handlowe.  

§10. Reklamacje
 1. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie świadczenia Usługi lub działania Portalu mogą być zgłaszane w sposób wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu. 
 2. Reklamacje powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy i kontakt z nim, a także – w miarę możliwości – dane umożliwiające stwierdzenie występowania oraz odtworzenie nieprawidłowości. 
 3. Przyjęcie reklamacji jest potwierdzane przez Usługodawcę co najmniej w formie dokumentowej. W przypadku reklamacji składanych w sposób wskazany w § 2 ust. 3 pkt 2 – 4, potwierdzenie przyjęcia reklamacji przesyłane jest na adres e-mail Usługobiorcy. 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. Odpowiedź udzielana będzie co najmniej w formie dokumentowej. W przypadku reklamacji składanych w sposób wskazany w § 2 ust. 3 pkt 2 – 4, odpowiedź przesyłana jest na adres e-mail Usługobiorcy. 

§11. Dane osobowe i pliki cookies
 1. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Usługobiorców znajdują się pod adresem: https://royalbrinkman.pl/zasady-ochrony-prywatnosci Informacje dotyczące zasad wykorzystywania plików cookies w urządzeniach Usługobiorców znajdują się pod adresem: https://royalbrinkman.pl/zasady-ochrony-prywatnosci.

§12. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, które stanowią w szczególności: 
  zmiany obowiązującego prawa, 
  • postęp technologiczny,
  • bezpieczeństwo Portalu,
  • zmiana prowadzonej przez Usługodawcę działalności lub zakresu świadczonych usług. 
 2. O wszelkich zmianach Regulaminu Usługobiorcy będą informowani z 7-dniowym wyprzedzeniem.  
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą pozbawiać Usługobiorców nabytych wcześniej praw, w szczególności w ramach zawartych wcześniej umów o Świadczenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego z wyłączeniem jego przepisów o kolizji prawa.
 5. Wszystkie spory związane z Umową rozstrzygane będą wyłącznie przez polski sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Postanowienia tego ustępu nie dotyczą
 6. Konsumentów i Podmiotów Uprzywilejowanych.
 7. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie dnia 01.11.2023. Postanowienie § 4 ust. 2 Regulaminu w obecnym brzmieniu nie pozbawia praw Usługobiorców, którym utworzono Konto przed wejściem w życie Regulaminu w obecnym brzmieniu. 

Do pobrania:
Strona główna > Regulamin Sklepu​​​​

Regulamin strony i sklepu internetowego

wersja obowiązująca od dnia 01.11.2023 

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o: 
 1. „Koncie” – rozumie się przez to funkcjonalność Portalu umożliwiająca Usługobiorcy logowanie do Portalu i dostęp do jego warstwy ograniczonej; 
 2. „Konsumencie” – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 3. „Podmiocie Uprzywilejowanym” – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 4. „Portalu” – rozumie się przez to stronę i sklep internetowy działające pod adresem https://royalbrinkman.pl/
 5. „Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy dokument, który stanowi regulamin świadczenia drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
 6. „Stronach” – rozumie się przez to Usługodawcę oraz Usługobiorcę łącznie, jako strony Umowy; 
 7. „Stronie” – rozumie się przez to Usługodawcę albo Usługobiorcę, jako stronę Umowy; 
 8. „Świadczeniu” – rozumie się przez to towar lub usługę oferowaną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu; 
 9. „Umowie” – rozumie się przez to umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą przez Strony w oparciu o Regulamin; 
 10. „Usłudze” – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu na rzecz Usługobiorcy, a która polega odpowiednio na:  
  • umożliwieniu Usługobiorcy dostępu do warstwy publicznej Portalu, która umożliwia zapoznawanie się z treścią informacji przeznaczonych dla wszystkich Usługobiorców, założenie Konta oraz kontakt z Usługodawcą, lub 
  • umożliwieniu Usługobiorcy, po zalogowaniu się przez Usługobiorcę do Portalu, dostępu do warstwy ograniczonej Portalu, która umożliwia zapoznawanie się z treścią informacji przeznaczonych wyłącznie dla zalogowanych Usługobiorców, administrowanie Kontem, składanie ofert zawarcia umów o Świadczenia, wgląd do podanych przez Usługobiorcę danych, pełnej historii ofert złożonych przez Usługobiorcę oraz historii zawartych umów o Świadczenia;  
 11. „Usługobiorcy” – rozumie się przez to podmiot korzystający z Portalu; 
 12. „Usługodawcy” – rozumie się przez to spółkę Royal Brinkman Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej 452, 61-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000075605, REGON: 010766697, NIP: 5360014716, BDO: 000443971, posiadającą kapitał zakładowy 1.009.000,00 złotych.
§ 2. Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi. Warunki umów zawieranych z wykorzystaniem Portalu dostępne są bezpłatnie do wglądu i pobrania pod adresem wskazanym w § 8 ust. 6 Regulaminu.
 2. Aktualna i historyczne wersje Regulaminu dostępne są bezpłatnie do wglądu i pobrania pod adresem: https://royalbrinkman.pl/regulamin-sklepu-internetowego-royal-brinkman
 3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest: 
  • listownie: Royal Brinkman Polska, ul. Ostrowska 452, 61-324 Poznań,
  • telefonicznie: +48 61 872 61 51
  • elektronicznie: webshop@royalbrinkman.pl
  • z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu.  

§3. Wymagania techniczne
 1. Korzystanie z Usługi wymaga: 
  • posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz najnowszą wersją przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox), 
  • posiadania aktywnej skrzynki e-mail – w przypadku chęci utworzenia Konta. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie albo niedostępność Usługi, które wynikają z niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych wskazanych w ust. 1. 
 3. Usługodawca dokłada należytej staranności celem zapewnienia ciągłej dostępności Usługi, z zastrzeżeniem, że jest uprawniony do okresowych przerw technicznych, które łącznie nie będą trwały dłużej niż 4 dni robocze w ciągu danego miesiąca kalendarzowego. O przerwach technicznych Usługobiorcy posiadający Konto będą informowani z wykorzystaniem podanego przez nich adresu e-mail. 
 4. Usługodawca dokłada należytej staranności celem zapewnienia bezpieczeństwa w ramach korzystania z Usługi, w szczególności poprzez korzystanie z protokołu HTTPS, ale dla uniknięcia wątpliwości informuje Usługobiorcę, że korzystanie z Usługi wiąże się ze standardowym ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet. 
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie albo niedostępność Usługi, które wynikają z nieprawidłowej konfiguracji albo zainfekowania urządzenia Usługobiorcy. 
  Usługa nie podlega dostosowaniu do indywidualnych potrzeb Usługobiorcy, a także Usługodawca nie świadczy usługi konfiguracji urządzenia Usługobiorcy. 

§4.  Konto
 1. Konto może zostać utworzone bezpłatnie na wniosek Usługobiorcy złożony z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu poprzez wybranie zakładki „Zostań Klientem”. Złożenie wniosku o utworzenie Konta wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz podania adresu e-mail, celem przesłania wiadomości zawierającej numer klienta oraz jednorazowe hasło, które podlega zmianie przy pierwszym logowaniu się Usługobiorcy do Konta.  
 2. Konto może zostać utworzone jedynie dla profesjonalnych podmiotów i nie jest przeznaczone dla Konsumentów.  
  • Dla utworzenia Konta obowiązkowe jest podanie następujących danych: 
  • profil prowadzonej działalności (gospodarstwo ogrodnicze – produkcja / firma instalacyjna / hurtownia ogrodnicza), 
  • dane rozliczeniowe (imię i nazwisko albo firma, adres, e-mail, NIP, numer telefonu), 
  • dane osoby kontaktowej (imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu), 
  • adres dostawy – jeśli inny niż dane rozliczeniowe, 
  • informacje o uprawie (segment, typ uprawy, powierzchnia uprawy w m2) – w przypadku gospodarstwa ogrodniczego). 
 3. Konto tworzone jest przez Usługodawcę na wniosek Usługobiorcy. Wraz z utworzeniem Konta nadawany jest Usługobiorcy numer klienta, który stanowi, obok indywidualnego hasła nadanego przez Usługobiorcę, jeden z elementów autoryzacyjnych, umożliwiających logowanie się Usługobiorcy do Portalu. 
 4. Administrowanie Kontem, w tym zmiana wskazanych podczas tworzenia Konta danych oraz usunięcie Konta, wymaga kontaktu z obsługą techniczną Usługodawcy. Niezależnie od tego, Usługobiorca może, po zalogowaniu się do Konta, samodzielnie zmienić hasło oraz dodać dodatkowy adres e-mail, na który będą wysyłane automatyczne potwierdzenia złożonych ofert. 
 5. W przypadku, gdy Usługobiorca pozostaje w opóźnieniu w zapłacie za jakiekolwiek Świadczenie przekraczającym 30 dni, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta, co uniemożliwi Usługobiorcy dostęp do warstwy ograniczonej Portalu. Zawieszenie trwa do czasu uregulowania wszystkich opóźnionych płatności. 
 6. Konto zostanie dezaktywowane przez Usługodawcę w następujących przypadkach: 
  • na żądanie Usługobiorcy, 
  • w przypadku naruszenia obowiązków Usługobiorcy wskazanych w § 5 Regulaminu lub obowiązków Klienta wskazanych w umowie o Świadczenie (z zastrzeżeniem ust. 6), 
  • w przypadku, gdy Usługobiorca ani razu nie zaloguje się na Portalu przez okres co najmniej 3 lat, 
  • w przypadku, gdy Konto zostało utworzone dla Konsumenta wbrew ust. 2 i § 12 ust. 6. 

§5. Obowiązki Usługobiorcy
 1. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymać się od obchodzenia jego zabezpieczeń i dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z utworów, o których mowa w § 6 ust. 1, w zakresie wykraczającym poza wskazany w § 6 ust. 2. 
 3. Usługobiorca, który posiada Konto, zobowiązany jest na bieżąco aktualizować dane podane podczas tworzenia Konta, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia ich zmiany. Konsekwencje naruszenia tego obowiązku, w tym wszelkie koszty z nim związane, obciążają wyłącznie Usługobiorcę. 

§6. Prawa autorskie
 1. Prawa autorskie do utworów dostępnych za pośrednictwem Portalu przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim, które zawarły z Usługodawcą stosowną umowę. 
 2. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z utworów, o których mowa w ust. 1, jedynie w zakresie korzystania z Portalu zgodnie § 5 ust. 1. 

§7. Zawarcie i rozwiązanie Umowy
 1. Umowa zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu. 
 2. Umowa rozwiązywana jest z chwilą: 
  • w przypadku Usługobiorców bez Konta – zakończenia korzystania z Portalu, 
  • w przypadku Usługobiorców z Kontem – usunięcia Konta i zakończenia korzystania z Portalu.
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o uprawnieniu Usługodawcy do dezaktywowania Konta, rozumie się przez to także uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Informacja o dezaktywowaniu Konta zastępuje oświadczenie o rozwiązaniu Umowy. 


§8. Świadczenia
 1. Wszystkie informacje o Świadczeniach dostępne na Portalu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. 
 2. Ceny podawane są w polskich złotych bez podatku VAT, chyba że co innego wynika z treści informacji dostępnej na Portalu.  
 3. Ceny dla poszczególnych Usługobiorców mogą być różne w zależności od przysługujących im rabatów w oparciu o akcje rabatowe (zgodnie z ich regulaminem) albo rabatów przyznanych im indywidualnie przez Usługodawcę w związku ze współpracą (nie dotyczy Umowy). 
 4. Złożenie przez Usługobiorcę oferty zawarcia umowy o Świadczenie następuje z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu. 
 5. Przyjęcie oferty Usługobiorcy następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę, zawierającej m.in. informację o Świadczeniach i ich cenie, a także o wybranym sposobie dostawy i jego cenie. 
 6. Warunki umów zawieranych z wykorzystaniem Portalu dostępne są bezpłatnie do wglądu i pobrania pod adresem: https://royalbrinkman.pl/ogolne-warunki-dostaw.

§9.  Informacje handlowe
 1. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Usługodawcy na podany przez siebie adres e-mail. 
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 może być w każdym czasie wycofana poprzez użycie linku znajdującego się w każdej wiadomości e-mail zawierającej informacje handlowe.  

§10. Reklamacje
 1. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie świadczenia Usługi lub działania Portalu mogą być zgłaszane w sposób wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu. 
 2. Reklamacje powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy i kontakt z nim, a także – w miarę możliwości – dane umożliwiające stwierdzenie występowania oraz odtworzenie nieprawidłowości. 
 3. Przyjęcie reklamacji jest potwierdzane przez Usługodawcę co najmniej w formie dokumentowej. W przypadku reklamacji składanych w sposób wskazany w § 2 ust. 3 pkt 2 – 4, potwierdzenie przyjęcia reklamacji przesyłane jest na adres e-mail Usługobiorcy. 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. Odpowiedź udzielana będzie co najmniej w formie dokumentowej. W przypadku reklamacji składanych w sposób wskazany w § 2 ust. 3 pkt 2 – 4, odpowiedź przesyłana jest na adres e-mail Usługobiorcy. 

§11. Dane osobowe i pliki cookies
 1. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Usługobiorców znajdują się pod adresem: https://royalbrinkman.pl/zasady-ochrony-prywatnosci Informacje dotyczące zasad wykorzystywania plików cookies w urządzeniach Usługobiorców znajdują się pod adresem: https://royalbrinkman.pl/zasady-ochrony-prywatnosci.

§12. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, które stanowią w szczególności: 
  zmiany obowiązującego prawa, 
  • postęp technologiczny,
  • bezpieczeństwo Portalu,
  • zmiana prowadzonej przez Usługodawcę działalności lub zakresu świadczonych usług. 
 2. O wszelkich zmianach Regulaminu Usługobiorcy będą informowani z 7-dniowym wyprzedzeniem.  
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą pozbawiać Usługobiorców nabytych wcześniej praw, w szczególności w ramach zawartych wcześniej umów o Świadczenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego z wyłączeniem jego przepisów o kolizji prawa.
 5. Wszystkie spory związane z Umową rozstrzygane będą wyłącznie przez polski sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Postanowienia tego ustępu nie dotyczą
 6. Konsumentów i Podmiotów Uprzywilejowanych.
 7. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie dnia 01.11.2023. Postanowienie § 4 ust. 2 Regulaminu w obecnym brzmieniu nie pozbawia praw Usługobiorców, którym utworzono Konto przed wejściem w życie Regulaminu w obecnym brzmieniu. 

Do pobrania: