Strona główna  Regulamin sklepu

Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem

§1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży produktów za pomocą sieci Internet przez ROYAL BRINKMAN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. Ostrowska 452 61-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075605 o kapitale zakładowym1 009 000 PLN, NIP 536-00-14-716, REGON 010766697 (zwanym dalej jako „Royal Brinkman Polska”, „Sprzedawca”).
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2. Definicje

1. Sklep – sklep internetowy, należący do Royal Brinkman Polska, dostępny pod adresem royalbrinkman.pl, za pomocą którego sprzedawane są produkty będące w internetowej ofercie Royal Brinkman Polska.
2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów;
4. Sprzedawca - ROYAL BRINKMAN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. Ostrowska 452 61-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075605 o kapitale zakładowym 1 009 000 PLN , NIP 536-00-14-716, REGON 010766697
Adres do korespondencji: ul. Ostrowska 452, 61-324 Poznań
5. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który składa zamówienie w Sklepie, posiadający założone Konto Klienta.
6. Konto Klienta – zespół informacji zawierających dane Klienta, służące do jego identyfikacji, uprawniające do zakupów w Sklepie, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dane zawierają też historię zamówień Klienta.
7. Koszyk Klienta – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
8. Produkt – dostępna w asortymencie Sklepu Royal Brinkman rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość od chwili zawarcia umowy włącznie.
10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy.
15. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3. Postanowienia ogólne

1. Regulamin ma zastosowanie do zakupów Produktów oferowanych przez Sklep za pośrednictwem sieci Internet.
2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient dokonuje akceptacji Regulaminu.
3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą posługując się następującymi danymi:
a) adres: ROYAL BRINKMAN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ostrowska 452, 61-324 Poznań 
b) numer telefonu: 61 872 61 51 – w dni robocze, w następujących godzinach 8:00-16:00
c) adres e – mail: webshop@royalbrinkman.pl
4. W celu dokonania zamówienia w Sklepie, urządzenie Klienta musi spełniać wymagania systemowe w postaci: posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej oraz posiadać połączenie komputera z siecią Internet. Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e – mail).
5. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Klientem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Klienta Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
6. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
7. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce Plików cookies, udostępnionej pod adresem WWW https://royalbrinkman.pl/zasady-ochrony-prywatnosci stanowiącą integralna część niniejszego Regulaminu.
8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§4. Rejestracja Konta Klienta

1. Warunkiem dokonania Zamówienia jest aktywacja Konta Klienta w Sklepie.
2. Rejestracji dokonuje się ze strony głównej Sklepu wybierając opcję „Zostań Klientem”, wypełniając formularz „Zostań klientem Royal Brinkman” dostępny na stronie, a następnie postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na stronie.
3. Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne.
4. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu,
• dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą.
5. Klient może dokonać zamówienia w Sklepie po otrzymaniu danych logowania. Dane logowania są przesyłane Klientowi po wpisaniu danych Klienta do systemu i po wygenerowaniu konta do-stępu do Sklepu. Dane logowania są wysyłane na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu "Zostań klientem Royal Brinkman".
6. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

§5. Ceny Produktów

1. Wszystkie znajdujące się w Sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT, którego wartość podawana jest dopiero po umieszczeniu wybranych produktów w Koszyku.
3. Cena Produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany o dodatkowych kosztach np. związanych z przesyłką drogą mailową wraz z potwierdzeniem zamówienia.
4. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena Produktu z naliczonym podatkiem VAT wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy, o których mowa w pkt. 3 powyżej. Klient jest informowany o ostatecznej kwocie do zapłaty w trakcie składania Zamówienia na stronie Sklepu, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Klient będący Konsumentem w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdza, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
5. Klient otrzymuje wiadomość wysłaną przez pracownika Royal Brinkman Polska na adres mailowy z informacją na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, formą płatności).
6. Pomimo, że Sklep dokłada wszelkich starań, aby ceny podawane w serwisie internetowym były prawidłowe, istnieje możliwość wystąpienia pomyłek. W przypadku wykrycia błędu w cenie Produktu, który został zamówiony, Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia oraz złożenia Klientowi oferty zgodnej z aktualną ceną. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na przedstawioną ofertę, otrzyma zwrot pełnej uiszczonej kwoty.
7. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

§6. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia w Sklepie można składać po aktywacji Konta Klienta poprzez dodawanie do Koszyka Klienta kolejno wybranych Produktów, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na stronie.
2. W Zamówieniu Klient wskazuje adres dostawy i adres na jaki ma być wystawiona faktura.
3. Klient składa zamówienie klikając przycisk "Prześlij zamówienie". Bezpośrednio po kliknięciu w przycisk "Prześlij zamówienie" Klient otrzymuje potwierdzenie mailowe na adres podany w Formularzu, odzwierciedlające dokładną zawartość jego Koszyka w momencie złożenia Zamówienia.
4. Zamówienie trafia do systemu, po czym zostaje opracowane przez Sprzedawcę, który określa wysokość kosztów przesyłki. Sprzedawca informuje, że koszty przesyłki mogą być różne i zależą od rodzaju i ilości zakupionych Produktów.
5. Z chwilą potwierdzenia realizacji Zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem, a Royal Brinkman Polska Umowy Sprzedaży Produktu.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w Sklepie. W przypadku, gdy Produkt jest niedostępny Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty potwierdzenia Zamówienia. Sklep może również zaproponować Klientowi inny Produkt, odpowiadający tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, przy czym Klient ma prawo jego nieprzyjęcia. Jeżeli jednak z powyższych powodów zamówienie nie może być zrealizowane, Sklep zwróci Klientowi uiszczoną zapłatę w ciągu 14 dni od odstąpienia od zamówienia.
6. Klient przyjmuje do wiadomości, że do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje, aż do wyczerpania się zapasów lub do terminu określonego jako koniec promocji Produktów objętych tą formą sprzedaży.

§7. Sposób zapłaty, dostawa

1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty poprzez przelew elektroniczny, bankowy na wskazany na stronie Sklepu rachunek bankowy lub płacąc przy odbiorze towaru.
2. Dostawa zamówionego Produktu nastąpi w terminie od 1 do 5 dni roboczych od chwili potwierdzenia otrzymania Zamówienia oraz otrzymania zapłaty, o ile podczas przyjmowania Zamówienia produkt dostępny jest na stanach magazynowych.
3. Dokładny termin dostawy zostanie potwierdzony najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę Produktu do Klienta poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy.
4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski wynosi od 1 do 5 dni roboczych.
5. Sprzedawca zaleca Klientowi, który jest Konsumentem, sprawdzenie przy odbiorze, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli takie uszkodzenia występują zaleca się sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku Klienta, który jest Przedsiębiorcą, jest on zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego, który musi być podpisany przez kuriera oraz dokumentacji zdjęciowej.
6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
7. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przewoźnikowi, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sprzedawcę Klientowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta, za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi,

§8. Gwarancja i Reklamacje

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
2. W przypadku, gdy dostarczony Produkt będzie posiadał wady Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych kierując je bezpośrednio do Sklepu lub do wskazanych serwisów. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, Sprzedawca może też dołączyć kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient, będący Konsumentem, ma prawo do reklamacji zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca odpowiedzialność Royal Brinkman Polska z tytułu rękojmi zostaje całkowicie wyłączona.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy do korespondencji. Należy w niej zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. Nie mogą stanowić podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów istniejące pomiędzy Produktem dostarczonym a oglądanym na stronie internetowej Sklepu, wynikające z ustawień (parametrów) monitora Klienta.
7. W przypadku uznania reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu.
8. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Produktu w terminie 14 dni przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
9. Koszty dostarczenia wadliwego towaru obciążają Sprzedawcę.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub wyrażą wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres Royal Brinkman Polska ul. Ostrowska 452, 61-324 Poznań, telefon 61 872 51 61, e-mail: biuro@royalbrinkman.pl.
2. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie,
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
d) Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni,
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którym może posłużyć się Konsument, znajduje się na stronie Sklepu.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
wypadkach:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§10. Dane osobowe Klienta

1. Administratorem Danych osobowych Klienta Sklepu będzie ROYAL BRINKMAN POLSKA SP. Z O.O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. Ostrowska 452, 61-324 Poznań.
2. Cel przetwarzania danych osobowych:
a. realizacja zawartej umowy sprzedaży,
b. wykonanie ciążących obowiązków prawnych: wystawienie faktury.
3. Podstawa przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie jest niezbędne do:
- wykonania zawartej z Klientem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- spełnienia wymagań określonych przez przepisy prawa, tj. Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego (dotyczące elementów pism procesowych)
oraz ustawę o podatku od towarów i usług (w przypadku wystawienia faktury, tytułem świadczonych usług) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- uzasadniony interes Sprzedawcy w przypadku dochodzenia od Klienta roszczeń z tytułu niezapłaconej faktury (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- w celach marketingowych na podstawie uprzednio wyrażonej dobrowolnie i opcjonalnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Okres przechowywania danych osobowych:
a. zawarcie i wykonanie umowy – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji.
b. wykonywanie ustawowych obowiązków – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
c. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa powyżej – przez czas niezbędny do jego realizacji,
d. cel marketingowy – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.
5. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, tj. podmiotowi wykonującemu usługi księgowe oraz zajmującemu się obsługą prawną Administratora Danych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Royal Brinkman Polska i w zakresie niezbędnym dla wykonania umowy. Zakres danych przekazanych osobom zajmującym się obsługą księgową dotyczy wyłącznie danych zwykłych (tj. danych widniejących na fakturze). W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do danych osobowych (stosuje się w zakresie, w jakim nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej),
b. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych osobowych (dane, które są przetwarzane na podstawie umowy),
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta (dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych przez Royal Brinkman Polska na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych.
8. Ponadto Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych Klientów odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10. Klient nie będzie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Klienta.
11. Cel przetwarzania danych osobowych podawanych podczas rejestracji:
- realizacja zamówienia,
- w zależności od decyzji Klienta – marketingowy oraz w celu otrzymywania informacji handlowej - polegający na wysyłaniu informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail.
Podstawa przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie jest niezbędne do:
- w celach marketingowych na podstawie uprzednio wyrażonej dobrowolnie i opcjonalnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne)
Okres przechowywania danych osobowych: do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.
Dane osobowe przekazywane są dostawcom narzędzi marketingowych, w tym analitycznych.

§11. Biuletyn informacyjny

1. Royal Brinkman Polska wydaje i udostępnia Klientom Sklepu Biuletyn, który może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.).
2. Biuletyn jest bezpłatny.
3. W celu otrzymywania Biuletynu Klient powinien: dokonać Zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.royalbrinkman.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
4. Klient może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług Biuletyny poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Biuletynu (stopka). Royal Brinkman Polska potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Biuletynu Royal Brinkman Polska zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Klienta, który korzysta z Biuletynu.
5. Klient może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Biuletynu.
6. Royal Brinkman Polska oświadcza, że podany przez Klienta adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

§12. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13. Postanowienia końcowe

1. Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego, ustawy prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Royal Brinkman Polska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu Sklepu nie będzie naruszać praw nabytych przez Klientów Sklepu.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.07.2019.