Adiuwant Assist M36 5 l

Kod towaru180701137
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Adiuwant Assist M36 jest środkiem poprawiającym pobieranie substancji aktywnych zawartych w środkach ochrony roślin. Zawiera estryfikowany olej rzepakowy i emulgatory, poprawiające pokrycie roślin cieczą roboczą, zwiększające wchłanianie oraz poprawiające kontakt środka chemicznego ze szkodnikiem, co zwiększa skuteczność zabiegu.
Adiuwant Assist M36 może być stosowany z fungicydami, insektycydami, herbicydami oraz regulatorami wzrostu. Preparat ogranicza straty wynikające ze znoszenia oprysku i spływania roztworu cieczy roboczej z powierzchni roślin.

Skład:
estryfikowany olej rzepakowy

Stosowanie ze środkami ochrony roślin
1. Herbicydy - Assist M36 poprawia skuteczność niektórych herbicydów zawierających nikosulfuron, rimsulfuron, chizalofop-P-etylu, fluazyfop-P-butylu, bentazon i izoproturon.
2. Insektycydy - Assist M36 poprawia skuteczność niektórych insektycydów zawierających abamektynę, milbektynę, spinosad, cyromazynę i tiametoksam.
3. Fungicydy - Assist M36 poprawia skuteczność preparatów zawierających tabukonazol.
4. Regulatory wzrostu - Assist M36 poprawia skuteczność preparatów zawierających propikonazol i paklobutrazol.

Uprawy
Assist M36 może być stosowany w uprawach chryzantemy, ogórka, papryki i w uprawach rolniczych.
Przed wykonaniem zabiegu zaleca się wykonanie testu na małej powierzchni.

Przygotowanie roztworu
Postępuj zgodnie z instrukcją na etykiecie używanego środka ochrony roślin. Assist M36 zaleca się dodać do roztworu na końcu. Assist M36 łatwo miesza się z roztworem, podczas delikatnego mieszania. Produkt dobrze rozpuszcza się zarówno w miękkiej jak i twardej wodzie.

Dawkowanie
Zalecana dawka Assist M36 to 250 ml w 100 litrach wody (0,25%). W razie potrzeby można zastosować dawkę 500 ml na 100 litrów wody (0,5%).
Mając na uwadze różne ilości wody wykorzystywanej w różnych uprawach, zaleca się stosować Assist M36 w dawce mieszczącej się w zakresie 0,2-2 litry/ha.

Wskazówki dotyczące stosowania
Po przygotowaniu cieczy roboczej dodać Assist M36 i dobrze wymieszać. Assist można sosować nawet przy temperaturze poniżej 10 C. Sprawdź zalecenia dotyczące dawkowania znajdujące się na etykiecie. Przed zastosowaniem adiuwantu zaleca się wykonanie oprysku testowego na niewielkiej powierzchni.

» Jak dobrać odpowiedni adiuwant?

Przechowywanie
Przechowywać w dobrze zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od 5 do 40 C.
Przed usunięciem pojemników wypłukać dokładnie wodą.
Produkt zarejestrowany w Holandii pod numerem 15658N.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H319 Działa drażniąco na oczy.
H315 Działa drażniąco na skórę.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P302 + P352 W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P102 Chronić przed dziećmi.
Producent zapewnia zgodność produktu z opisem na opakowaniu. Ponieważ przechowywanie i stosowanie są poza zasięgiem naszej kontroli, ani producent ani dystrybutor, nie odpowiadają za żadne szkody powstałe w wyniku nie stosowania się do instrukcji.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

 

Adiuwant Assist M36 5 l

Kod towaru180701137
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Adiuwant Assist M36 jest środkiem poprawiającym pobieranie substancji aktywnych zawartych w środkach ochrony roślin. Zawiera estryfikowany olej rzepakowy i emulgatory, poprawiające pokrycie roślin cieczą roboczą, zwiększające wchłanianie oraz poprawiające kontakt środka chemicznego ze szkodnikiem, co zwiększa skuteczność zabiegu.
Adiuwant Assist M36 może być stosowany z fungicydami, insektycydami, herbicydami oraz regulatorami wzrostu. Preparat ogranicza straty wynikające ze znoszenia oprysku i spływania roztworu cieczy roboczej z powierzchni roślin.

Skład:
estryfikowany olej rzepakowy

Stosowanie ze środkami ochrony roślin
1. Herbicydy - Assist M36 poprawia skuteczność niektórych herbicydów zawierających nikosulfuron, rimsulfuron, chizalofop-P-etylu, fluazyfop-P-butylu, bentazon i izoproturon.
2. Insektycydy - Assist M36 poprawia skuteczność niektórych insektycydów zawierających abamektynę, milbektynę, spinosad, cyromazynę i tiametoksam.
3. Fungicydy - Assist M36 poprawia skuteczność preparatów zawierających tabukonazol.
4. Regulatory wzrostu - Assist M36 poprawia skuteczność preparatów zawierających propikonazol i paklobutrazol.

Uprawy
Assist M36 może być stosowany w uprawach chryzantemy, ogórka, papryki i w uprawach rolniczych.
Przed wykonaniem zabiegu zaleca się wykonanie testu na małej powierzchni.

Przygotowanie roztworu
Postępuj zgodnie z instrukcją na etykiecie używanego środka ochrony roślin. Assist M36 zaleca się dodać do roztworu na końcu. Assist M36 łatwo miesza się z roztworem, podczas delikatnego mieszania. Produkt dobrze rozpuszcza się zarówno w miękkiej jak i twardej wodzie.

Dawkowanie
Zalecana dawka Assist M36 to 250 ml w 100 litrach wody (0,25%). W razie potrzeby można zastosować dawkę 500 ml na 100 litrów wody (0,5%).
Mając na uwadze różne ilości wody wykorzystywanej w różnych uprawach, zaleca się stosować Assist M36 w dawce mieszczącej się w zakresie 0,2-2 litry/ha.

Wskazówki dotyczące stosowania
Po przygotowaniu cieczy roboczej dodać Assist M36 i dobrze wymieszać. Assist można sosować nawet przy temperaturze poniżej 10 C. Sprawdź zalecenia dotyczące dawkowania znajdujące się na etykiecie. Przed zastosowaniem adiuwantu zaleca się wykonanie oprysku testowego na niewielkiej powierzchni.

» Jak dobrać odpowiedni adiuwant?

Przechowywanie
Przechowywać w dobrze zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od 5 do 40 C.
Przed usunięciem pojemników wypłukać dokładnie wodą.
Produkt zarejestrowany w Holandii pod numerem 15658N.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H319 Działa drażniąco na oczy.
H315 Działa drażniąco na skórę.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P302 + P352 W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P102 Chronić przed dziećmi.
Producent zapewnia zgodność produktu z opisem na opakowaniu. Ponieważ przechowywanie i stosowanie są poza zasięgiem naszej kontroli, ani producent ani dystrybutor, nie odpowiadają za żadne szkody powstałe w wyniku nie stosowania się do instrukcji.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.