VIA-SEPT 20L

Kod towaruP02020329
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

VIA-SEPT to płynny środek do dezynfekcji, zwalczający bakterie, wirusy i grzyby w pustych obiektach ogrodniczych (szklarnie, tunele) między cyklami uprawowymi, a także w hodowli zwierząt. Przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Zakres stosowania
- dezynfekcja pustych szklarni i tuneli między cyklami uprawowymi
- kurniki, wylęgarnie
- chlewnie, obory, stajnie
- schroniska dla zwierząt.

Skład chemiczny
Aldehyd glutarowy 210 g/l
Sole czwartorzędowe (DDAC)
Chlorowodorek biguanidyny (PHMB)

Zalety substancji aktywnych zawartych w Via-Sept:
PHMB
- zwielokrotniona skuteczność bójcza
- brak ryzyka uodparniania się mikroorganizmów
- aktywność w obecności materii organicznej i w twardej wodzie
- niszczy także formy wegetatywne
- bezwonny, bez smaku i osadów
- zakres pH 1-11
DDAC
- szerokie spektrum działania
- własności myjące, zwilżające, penetrujące i pieniące
- można stosować w twardej wodzie
GLUTARAL
- uniwersalna skuteczność bójcza, w tym wobec bakterii tlenowych i beztlenowych
- szybkie działanie w szerokim zakresie pH i temperatury
- kompatybilny z dodatkami zwilżającymi i tensydami
- odporny na H2S

Zastosowanie w ogrodnictwie
W ogrodnictwie środek Via-Sept jest stosowany do dezynfekcji pustych szklarni i tuneli między cyklami uprawowymi.
Dawkowanie przeciw wirusowi Pepino: stężenie 0,25%
Dawkowanie przeciw wirusowi mozaiki tytoniu: 0,5%

Metody aplikacji
Środek Via-Sept może być aplikowany za pomocą opryskiwaczy i myjek wysokociśnieniowych oraz zamgławiaczy.
Oprysk: 0,3 l roztworu roboczego na 1 m2
Zamgławianie: 1 l koncentratu na 1000 m3
Uwaga: Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. Nie stosować podczas obecności ludzi i zwierząt w obiekcie. Po zabiegu wywietrzyć dokładnie pomieszczenie, przynajmniej przez 4 godziny.

Środki ostrożności
Uwaga: Preparat zawiera niebezpieczne składniki: aldehyd glutarowy, chlorek didecylodimetyloamonu.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P260 Nie wdychać mgły/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284 W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firmy uprawnionej do utylizacji odpadów niebezpiecznych.
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Przechowywanie i trwałość
Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać z żywnością, napojami i paszami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
Trwałość: 3 lata od daty produkcji.

VIA-SEPT 20L

Kod towaruP02020329
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

VIA-SEPT to płynny środek do dezynfekcji, zwalczający bakterie, wirusy i grzyby w pustych obiektach ogrodniczych (szklarnie, tunele) między cyklami uprawowymi, a także w hodowli zwierząt. Przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Zakres stosowania
- dezynfekcja pustych szklarni i tuneli między cyklami uprawowymi
- kurniki, wylęgarnie
- chlewnie, obory, stajnie
- schroniska dla zwierząt.

Skład chemiczny
Aldehyd glutarowy 210 g/l
Sole czwartorzędowe (DDAC)
Chlorowodorek biguanidyny (PHMB)

Zalety substancji aktywnych zawartych w Via-Sept:
PHMB
- zwielokrotniona skuteczność bójcza
- brak ryzyka uodparniania się mikroorganizmów
- aktywność w obecności materii organicznej i w twardej wodzie
- niszczy także formy wegetatywne
- bezwonny, bez smaku i osadów
- zakres pH 1-11
DDAC
- szerokie spektrum działania
- własności myjące, zwilżające, penetrujące i pieniące
- można stosować w twardej wodzie
GLUTARAL
- uniwersalna skuteczność bójcza, w tym wobec bakterii tlenowych i beztlenowych
- szybkie działanie w szerokim zakresie pH i temperatury
- kompatybilny z dodatkami zwilżającymi i tensydami
- odporny na H2S

Zastosowanie w ogrodnictwie
W ogrodnictwie środek Via-Sept jest stosowany do dezynfekcji pustych szklarni i tuneli między cyklami uprawowymi.
Dawkowanie przeciw wirusowi Pepino: stężenie 0,25%
Dawkowanie przeciw wirusowi mozaiki tytoniu: 0,5%

Metody aplikacji
Środek Via-Sept może być aplikowany za pomocą opryskiwaczy i myjek wysokociśnieniowych oraz zamgławiaczy.
Oprysk: 0,3 l roztworu roboczego na 1 m2
Zamgławianie: 1 l koncentratu na 1000 m3
Uwaga: Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. Nie stosować podczas obecności ludzi i zwierząt w obiekcie. Po zabiegu wywietrzyć dokładnie pomieszczenie, przynajmniej przez 4 godziny.

Środki ostrożności
Uwaga: Preparat zawiera niebezpieczne składniki: aldehyd glutarowy, chlorek didecylodimetyloamonu.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P260 Nie wdychać mgły/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284 W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firmy uprawnionej do utylizacji odpadów niebezpiecznych.
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Przechowywanie i trwałość
Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać z żywnością, napojami i paszami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
Trwałość: 3 lata od daty produkcji.