Aldekol DES 03 10L

Kod towaruP02020335
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Aldekol DES 03 to preparat przeznaczony do dezynfekcji w weterynarii, kompostowniach i pieczarkarniach. Płynny środek aldehydowy, do użytku profesjonalnego. Wykazuje działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i prątkobójcze, zwalcza również wirusy roślinne (TMV, PepMV) w pustych szklarniach i tunelach między cyklami uprawowymi roślin.

Skład preparatu:
Glutaral 250 g/l (22,5%)
Formaldehyd 185 g/l (18,5%)
czwartorzędowe związki amoniowe 25 g/l

Zakres zastosowania:
- dezynfekcja pustych tuneli i szklarni między cyklami uprawowymi
- puste przechowalnie ziemniaków i innych roślin
- dezynfekcja ścian, podłóg, wyposażenia pieczarkarni i kompostowni między cyklami produkcyjnymi
- systemy wentylacyjne (poza klimatyzacją)
- powierzchnie magazynów i hal
- miejsca hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt

Stosowanie w pustych szklarniach i tunelach poza cyklami uprawowymi oraz w przechowalniach
Wirus mozaiki tytoniu (TMV)
- zamgławianie: 1 litr środka na 1000 m3 objętości obiektu
- oprysk (zużycie roztworu 0,4 l/m2): 0,5%

Wirus mozaiki pepino (PepMV)
- zamgławianie: 0,5 litra środka na 1000 m3 objętości obiektu
- oprysk (zużycie roztworu 0,4 l/m2): 0,25%

Bakteria Ralstonia solanacearum
- zamgławianie: 2 litry środka na 1000 m3 objętości obiektu
- oprysk (zużycie roztworu 0,4 l/m2): 1%

Metody aplikacji
Aldekol DES 03 można aplikować za pomocą aparatów wysokociśnieniowych, opryskiwaczy, aparatów spieniających, zamgławiaczy termicznych (np. pulsFOG) i elektrycznych. Po zakończeniu zabiegu dezynfekcji należy pozostawić preparat na powierzchni przez zalecany czas działania. Po upływie tego czasu należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie.
Uwaga: Aplikować tylko na dokładnie umytą powierzchnię.

Przygotowanie roztworu
Standardowy roztwór do zamgławiania w przeliczeniu na 1000 m3:
- zamgławianie na t.zw. gorącą chmurę: 1 litr Aldekolu DES 03 rozcieńczyć w 1 litrze wody (na ściółkę w min. 2 litrach)
- zamgławianie na t.zw. zimna chmurę: 1 litr Aldekolu DES 03 rozcieńczyć w 5 litrach wody
- w obu przypadkach zaleca się użycie dodatku wspomagającego zamgławianie w ilości 10% w stosunku do użytej ilości wody.
Przykład: 1 litr Aldekolu DES 03 + 1 litr wody + 0,1 litra dodatku
Zabieg zamgławiania przeprowadzić najlepiej w temperaturze 18°C.

Przechowywanie
Aldekol DES 03 przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze 20-25°C, potwierdzonej testem stabilności.
Trwałość: 2 lata od daty produkcji.

Wskazania o zagrożeniach i bezpiecznej pracy:
- Zawiera niebezpieczne substancje chemiczne: glutaral, chlorek dimetylobenzyloamoniowy
- Preparat nie powinien dostać się do kanalizacji.
- Opakowania zanieczyszczone produktem należy możliwie dokładnie opróżnić, a następnie przeprowadzić ich recykling po uprzednim dokładnym oczyszczeniu.
- Opakowania, których nie można dokładnie oczyścić oraz pozostałości produktu należy poddać utylizacji. Odpady produktu lub zanieczyszczone opakowania nie mogą być usuwane wspólnie z odpadami komunalnymi.

Informacja o zagrożeniach i zalecane środki ostrożności

H301+H331 Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
H350 Może powodować raka
H371 Może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i nerw wzrokowy
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P260 Nie wdychać mgły/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P342+P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firmy uprawnionej do utylizacji odpadów niebezpiecznych.
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Aldekol DES 03 10L

Kod towaruP02020335
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Aldekol DES 03 to preparat przeznaczony do dezynfekcji w weterynarii, kompostowniach i pieczarkarniach. Płynny środek aldehydowy, do użytku profesjonalnego. Wykazuje działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i prątkobójcze, zwalcza również wirusy roślinne (TMV, PepMV) w pustych szklarniach i tunelach między cyklami uprawowymi roślin.

Skład preparatu:
Glutaral 250 g/l (22,5%)
Formaldehyd 185 g/l (18,5%)
czwartorzędowe związki amoniowe 25 g/l

Zakres zastosowania:
- dezynfekcja pustych tuneli i szklarni między cyklami uprawowymi
- puste przechowalnie ziemniaków i innych roślin
- dezynfekcja ścian, podłóg, wyposażenia pieczarkarni i kompostowni między cyklami produkcyjnymi
- systemy wentylacyjne (poza klimatyzacją)
- powierzchnie magazynów i hal
- miejsca hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt

Stosowanie w pustych szklarniach i tunelach poza cyklami uprawowymi oraz w przechowalniach
Wirus mozaiki tytoniu (TMV)
- zamgławianie: 1 litr środka na 1000 m3 objętości obiektu
- oprysk (zużycie roztworu 0,4 l/m2): 0,5%

Wirus mozaiki pepino (PepMV)
- zamgławianie: 0,5 litra środka na 1000 m3 objętości obiektu
- oprysk (zużycie roztworu 0,4 l/m2): 0,25%

Bakteria Ralstonia solanacearum
- zamgławianie: 2 litry środka na 1000 m3 objętości obiektu
- oprysk (zużycie roztworu 0,4 l/m2): 1%

Metody aplikacji
Aldekol DES 03 można aplikować za pomocą aparatów wysokociśnieniowych, opryskiwaczy, aparatów spieniających, zamgławiaczy termicznych (np. pulsFOG) i elektrycznych. Po zakończeniu zabiegu dezynfekcji należy pozostawić preparat na powierzchni przez zalecany czas działania. Po upływie tego czasu należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie.
Uwaga: Aplikować tylko na dokładnie umytą powierzchnię.

Przygotowanie roztworu
Standardowy roztwór do zamgławiania w przeliczeniu na 1000 m3:
- zamgławianie na t.zw. gorącą chmurę: 1 litr Aldekolu DES 03 rozcieńczyć w 1 litrze wody (na ściółkę w min. 2 litrach)
- zamgławianie na t.zw. zimna chmurę: 1 litr Aldekolu DES 03 rozcieńczyć w 5 litrach wody
- w obu przypadkach zaleca się użycie dodatku wspomagającego zamgławianie w ilości 10% w stosunku do użytej ilości wody.
Przykład: 1 litr Aldekolu DES 03 + 1 litr wody + 0,1 litra dodatku
Zabieg zamgławiania przeprowadzić najlepiej w temperaturze 18°C.

Przechowywanie
Aldekol DES 03 przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze 20-25°C, potwierdzonej testem stabilności.
Trwałość: 2 lata od daty produkcji.

Wskazania o zagrożeniach i bezpiecznej pracy:
- Zawiera niebezpieczne substancje chemiczne: glutaral, chlorek dimetylobenzyloamoniowy
- Preparat nie powinien dostać się do kanalizacji.
- Opakowania zanieczyszczone produktem należy możliwie dokładnie opróżnić, a następnie przeprowadzić ich recykling po uprzednim dokładnym oczyszczeniu.
- Opakowania, których nie można dokładnie oczyścić oraz pozostałości produktu należy poddać utylizacji. Odpady produktu lub zanieczyszczone opakowania nie mogą być usuwane wspólnie z odpadami komunalnymi.

Informacja o zagrożeniach i zalecane środki ostrożności

H301+H331 Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
H350 Może powodować raka
H371 Może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i nerw wzrokowy
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P260 Nie wdychać mgły/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P342+P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firmy uprawnionej do utylizacji odpadów niebezpiecznych.
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.