Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Amphokal 10L

Do not delete this link

Amphokal 10L

Kod towaru: P02020368

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania w 1 minutę: poproś o dostęp.

pojemnik
pojemnik
Twoje zapytanie zostanie przesłane do przypisanego Ci opiekuna, który skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Amphokal to silnie alkaliczny, pieniący się preparat myjący o działaniu odtłuszczającym. Wykazuje szczególną skuteczność w stosunku do trudnych do usunięcia osadów białkowych. Amphokal nadaje się do mycia różnego rodzaju powierzchni, w tym posadzek i ścan betonowych, szkła, stali szlachetnej i tworzyw sztucznych.

Skład:
- wodorotlenki alkaliczne, niejonowe tensydy i stabilizatory

Dawkowanie
W zależności od stopnia zabrudzenia Amphokal można stosować do mycia ręcznego lub przy pomocy myjek wysokociśnieniowych w stężeniu od 1 do 4%. Roztwór roboczy należy zawsze przygotowywać dodając preparat do wody, nigdy odwrotnie.

Zalecana, najskuteczniejsza metoda aplikacji
Na uprzednio zwilżoną powierzchnię przeznaczoną do mycia, nałożyć preparat w postaci piany. Pozostawić go na ok. 15 — 30 minut. W tym czasie preparat działa na wszelkie zanieczyszczenia. Po zakończeniu mycia należy spłukać umyte powierzchnie wodą pod ciśnieniem.

Wskazania o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa
Produkt żrący, powoduje poważne oparzenia, nie wdychać dymu/ rozpylonej cieczy; zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy; w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, jeżeli to możliwe, pokaż etykietę; produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Uwaga: zawiera wodorotlenek sodu, D-glukopiranoza, oligomer, decylooktyloglikozyd.

H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link