Koszyk
0 produkt(y)
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wiodący w ogrodnictwieDostawca produktów i usługSpecjaliści w wielu dziedzinachOgólnoświatowy dostawca
Na skróty

  Pomoc

   Masz pytanie dotyczące sklepu?
   Zadzwoń: 32 326 20 69

   Kontakt z działami sprzedaży:
   Warszawa 22 721 58 04
   Tychy 32 326 20 60
   Poznań 61 872 61 51
Logo image

Menno Florades (PL) 10L

Do not delete this link

Menno Florades (PL) 10L

Kod towaru: 181310457
pojemnik = 10 litr
paleta = 600 litr
pojemnik
Zadaj pytanie swojej osobie kontaktowej 

Informacje o produkcie

Środek przeznaczony do dezynfekcji, chroniący przed bakteriami, grzybami, wirusami i wiroidami.

Charakterystyka preparatu
Substancja czynna: kwas benzoesowy (90g/l)
Forma: koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Sposób działania: kontaktowy

Higiena
Dezynfekcja odgrywa bardzo ważną rolę w każdym systemie uprawy. Ze względu na fakt, że zarejestrowanych jest coraz mniej środków ochrony roślin, konieczne jest poszukiwanie innych sposobów utrzymywania upraw wolnych od patogenów. Poza samym utrzymywaniem czystości, ważne jest także bezpieczeństwo żywności, certyfikaty i odpowiedzialność za produkowany materiał. Ponieważ MENNO® Florades to preparat wielozadaniowy, spełnia on wszystkie wymagania w zakresie zarządzania higieną.

Dezynfekcja:
» pustych szklarni
» betonowych podłóg
» stołów uprawowych
» systemów nawadniania i nawożenia (wewn. i zewn.)
» pojemników na rośliny
» doniczek, tac i skrzynek
» narzędzi i noży
» obuwia
» rękawic
» wózków transportowych i do zbioru
» maszyn
» w produkcji sadzonek wolnych od wirusów.

Rejestracja
MENNO® Florades jest środkiem ochrony roślin zarejestrowanym w Europie do zwalczania bakterii, grzybów (łącznie z formami przetrwalnikowymi), wirusów i wiroidów. Składnik aktywny, kwas benzoesowy, jest włączony do Annexu i Dyrektywy Europejskiej 91/414/EEC. Poza przydatnością i skutecznością, istotnym elementem wpływającym na jego wybór do dezynfekcji jest fakt, że jest zarejestrowany i legalny.
Menno Florades zwalcza między innymi bakterię Clavibacter michiganensis powodującą bakteriozę pierścieniową ziemniaka.

Czas działania
Dokładna dezynfekcja może być przeprowadzona tylko przez działanie preparatu do dezynfekcji na mikroorganizm. Im dłużej dezynfekowana powierzchnia zostanie mokra, tym lepiej zostaną zwalczone patogeny. Dłuższy czas jest szczególnie potrzebny do inaktywacji form przetrwalnikowych grzybów i wirusów. Zarodniki przetrwalnikowe są generatywną formą grzybów i są bardzo trudne do unieszkodliwienia. Mogą przez dziesiątki lat przebywać w stanie spoczynku, następnie uaktywnić się w korzystnych warunkach i wytworzyć ognisko chorobowe.

Dawki
Skuteczność dezynfekcji zależy od dawki w kombinacji z czasem działania. Upewnij się, że powierzchnia została wcześniej oczyszczona. Maksymalne stężenie nie może przekroczyć 40 ml preparatu na 1 litr wody (1% to 1 litr MENNO® Florades w 100 litrach wody, 4% to 4 litry MENNO® Florades w 100 litrach wody)

Stabilność
Stabilność samego preparatu MENNO® Florades, jak i roztworu, jest jedną  z jego ważniejszych cech charakterystycznych. Kwas benzoesowy - w przeciwieństwie do wielu innych preparatów do dezynfekcji - jest bardzo stabilny, co zapewnia jego długie działanie. Dzięki temu MENNO® Florades jest bardzo skuteczny w zwalczaniu form przetrwalnikowych, co zostało potwierdzone w wielu projektach badawczych. W przypadku stosowania wyższego stężenia skraca się czas zwalczania patogenów.
Większość patogenów zostaje zlikwidowana przy stężeniu 3% w ciągu ok. 1 godziny. Niektóre grzyby są niszczone w ciągu kilku minut, a inne (bardziej odporne) wymagają dłuższego czasu oddziaływania. Dezynfekcja nie jest procesem selektywnym, jej celem jest zawsze wyeliminowanie wszystkich czynników chorobotwórczych. Dlatego też zalecane jest stosowanie możliwie długiego czasu działania MENNO® Florades.

Ilość wody
Woda jest nośnikiem, umożliwia kontakt aktywnego składnika z czynnikiem chorobotwórczym. Dlatego zawsze polecane jest stosowanie oprysku wysokociśnieniowego w czasie aplikacji preparatów do dezynfekcji.
Poniżej podajemy ilość wody zazwyczaj używaną do przeprowadzanie dezynfekcji w różnych obiektach:
» stoły uprawowe (zalewowe): 0,2 ltr/m2
» stoły uprawowe z matami podsiąkowymi: 2 ltr/m2
» konstrukcje szklarni, urządzenia: 0,6-0,8 ltr/m2
» puste tunele, szklarnie: 1,5-2 tys. ltr/ha

Pomiar skuteczności
Skuteczność preparatu jest łatwa do sprawdzenia przez pomiar wartości pH roztworu. Roztwór jest aktywny przy pH wynoszącym 3,0-4,5. Pomiar można wykonać przy pomocy papierka lakmusowego lub pH-metru.

Ochrona w czasie pracy
Ponieważ MENNO® Florades może być drażniący dla oczu, w czasie aplikacji preparatu należy zawsze stosować odzież ochronną oraz ochronę twarzy. Szczegóły dotyczące odzieży ochronnej zawarte są w karcie charakterystyki - proszę przeczytać ją dokładnie przed zastosowaniem preparatu.

Ostrzeżenie
Szklarnie zamknięte i stosowanie ekranów stanowią dla roślin podwyższone ryzyko. Zaleca się wietrzenie obiektów tuż przed sadzeniem roślin. Jest to również ważne po zastosowaniu preparatu MENNO® Florades.

Nasze zalecenia ustne i pisemne są rezultatem badań i doświadczenia. Doradzamy zgodnie z naszą wiedzą i wiarą, jednakże zarówno ustne, jak i pisemne informacje przekazywane przez naszą firmę, nie są gwarancją działania preparatu, ponieważ transport, przechowywanie i aplikacja przez użytkownika pozostają poza naszą kontrolą. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki preparatu.


Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link