Nośnik VK-2 Special 80EC 1 l

Kod towaruP09010999
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

VK-2 Special - Nośnik do zamgławiania

Zawiera: glikol dietylenowy.
Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować uszkodzenie narządów:
nerek poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Ostrzeżenia
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Instrukcja stosowania
VK-2 Special to rozpuszczalny w wodzie nośnik, hamujący parowanie wodnych roztworów środków ochrony roślin i preparatów do dezynfekcji, stosowanych w postaci mgły (za pomocą urządzeń Pulsfog, Enbar i innych zamgławiaczy). VK-2 Special poprawia jednorodność, widzialność i zasięg wytworzonej mgły. Właściwości hamujące parowanie, zapewniają utrzymanie przez długi czas początkowego rozmiaru kropelek wody niosących substancję czynną. Zredukowane są straty związanie z parowaniem. Poprawa widzialności i zasięgu mgły ułatwia równomierne rozprowadzenie mgły na powierzchni i w przestrzeni. VK-2 Special zawęża spektrum wielkości kropel i zapobiega strącaniu większych kropli w obrębie mgły. Poprawione zostaje rozprzestrzenianie. Neutralne emulgatory zawierają środek stabilizujący biocyd w przypadku wymieszania go z wodą o wysokim stopniu twardości.

Zastosowanie
Jako aerozol wodny (<50µm) w ochronie roślin w szklarniach.

Dawkowanie
100-500 ml VK-2 Special + 1,5-3 l wody/1000 m² powierzchni szklarni.
Przy niskiej temperaturze w szklarni zaleca się stosowanie mniejszej dawki VK-2 Special: w 16°C tylko 100 ml.
Maksymalna dawka jest stosowana z 3 l wody w temp. >21°C.

Zasady dawkowania biocydów
Minimum na 1000 m²: Ilość stosowana do oprysków na 100 l wody powinna być zmieszana z 1,5-3 l wody i równomiernie rozprowadzona.
Maximum na 1000 m²: Ilość stosowana do oprysków na 300 l wody powinna być zmieszana z 1,5-3 l wody i równomiernie rozprowadzona.

Pierwsza aplikacja
Zaczynać z minimalną dawką, zwiększając ją w razie potrzeby. Przestrzegać zaleceń producenta biocydu.

Ostrzeżenie
Kwiaty saintpauli, niecierpka, gesnerii, begonii, pelargonii i niektórych odmian gerbery mogą wykazywać pewną wrażliwość. W takich przypadkach, nie podawać więcej niż 100 ml/1000m². Nie mieszać z Saprolem (triforyne), Confidorem (imidachlopryd).

Przygotowanie cieczy zamgławiającej
Rozpocząć przez wymieszanie biocydu lub preparatu dezynfekującego z odpowiednią ilością wody. Proszki zawiesinowe powinny być najpierw wymieszane z niewielką ilością wody, do uzyskania konsystencji pasty bez grudek, następnie rozcieńczone pozostałą ilością wody. Na końcu do cieczy roboczej dodać VK-2 Special i wymieszać. Koncentraty rozpuszczalne (formulacja SC) muszą być całkowicie rozpuszczone w dawce wody. W razie potrzeby zwiększyć ilość wody. Ostrzeżenie: Nie sporządzać więcej cieczy roboczej niż jest potrzebne do natychmiastowej aplikacji.

Warunki aplikacji
W zamkniętej szklarni, po południu/wieczorem w temp. poniżej 25°C. Podjąć niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć kondensacji na liściach spowodowanej znacznym spadkiem temperatury. Zamgławianie stacjonarne jest polecane tylko z zastosowaniem wentylatorów, umożliwiających równomierne rozprowadzenie mgły w uprawie. (Zacząć w najdalszym miejscu szklarni i wycofywać się w kierunku wyjścia, równomiernie zużywać ciecz roboczą. Po do-tarciu do środka szklarni sprawdzić czy zostało zużyte 50% zawartości zbiornika). Nie wypuszczać mgły bezpośrednio na rośliny. Minimalny czas działania 2 godziny.

Środki ostrożności
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Zabiegi z zastosowaniem biocydów
Zapoznać się z instrukcją stosowania dostarczoną przez producenta preparatu. Stosować pełną ochronę ciała, w tym także filtr A2B2P3. Oznaczyć wszystkie pomieszczenia, w których robiono zabiegi. Po zabiegu pomieszczenia wietrzyć przynajmniej 1 godzinę przed wejściem bez odzieży ochronnej.

Ostrzeżenie
Ściśle przestrzegać instrukcji stosowania. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, z daleka od jedzenia i żywności dla zwierząt.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, chronić przed zamarznięciem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, z daleka od jedzenia i żywności dla zwierząt. Zale-cany maksymalny czas przechowywania: 6 lat. Mieszanina wody i VK-2 Special może być przechowywana w zamkniętym pojemniku do następnego użycia. Mieszanina z biocydem nie może być zatrzymywana do późniejszego użycia!

Uwaga
Przestrzegać zaleceń producenta biocydu, aby uniknąć zagrożenia dla ludzi i środowiska.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Nośnik VK-2 Special 80EC 1 l

Kod towaruP09010999
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

VK-2 Special - Nośnik do zamgławiania

Zawiera: glikol dietylenowy.
Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować uszkodzenie narządów:
nerek poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Ostrzeżenia
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Instrukcja stosowania
VK-2 Special to rozpuszczalny w wodzie nośnik, hamujący parowanie wodnych roztworów środków ochrony roślin i preparatów do dezynfekcji, stosowanych w postaci mgły (za pomocą urządzeń Pulsfog, Enbar i innych zamgławiaczy). VK-2 Special poprawia jednorodność, widzialność i zasięg wytworzonej mgły. Właściwości hamujące parowanie, zapewniają utrzymanie przez długi czas początkowego rozmiaru kropelek wody niosących substancję czynną. Zredukowane są straty związanie z parowaniem. Poprawa widzialności i zasięgu mgły ułatwia równomierne rozprowadzenie mgły na powierzchni i w przestrzeni. VK-2 Special zawęża spektrum wielkości kropel i zapobiega strącaniu większych kropli w obrębie mgły. Poprawione zostaje rozprzestrzenianie. Neutralne emulgatory zawierają środek stabilizujący biocyd w przypadku wymieszania go z wodą o wysokim stopniu twardości.

Zastosowanie
Jako aerozol wodny (<50µm) w ochronie roślin w szklarniach.

Dawkowanie
100-500 ml VK-2 Special + 1,5-3 l wody/1000 m² powierzchni szklarni.
Przy niskiej temperaturze w szklarni zaleca się stosowanie mniejszej dawki VK-2 Special: w 16°C tylko 100 ml.
Maksymalna dawka jest stosowana z 3 l wody w temp. >21°C.

Zasady dawkowania biocydów
Minimum na 1000 m²: Ilość stosowana do oprysków na 100 l wody powinna być zmieszana z 1,5-3 l wody i równomiernie rozprowadzona.
Maximum na 1000 m²: Ilość stosowana do oprysków na 300 l wody powinna być zmieszana z 1,5-3 l wody i równomiernie rozprowadzona.

Pierwsza aplikacja
Zaczynać z minimalną dawką, zwiększając ją w razie potrzeby. Przestrzegać zaleceń producenta biocydu.

Ostrzeżenie
Kwiaty saintpauli, niecierpka, gesnerii, begonii, pelargonii i niektórych odmian gerbery mogą wykazywać pewną wrażliwość. W takich przypadkach, nie podawać więcej niż 100 ml/1000m². Nie mieszać z Saprolem (triforyne), Confidorem (imidachlopryd).

Przygotowanie cieczy zamgławiającej
Rozpocząć przez wymieszanie biocydu lub preparatu dezynfekującego z odpowiednią ilością wody. Proszki zawiesinowe powinny być najpierw wymieszane z niewielką ilością wody, do uzyskania konsystencji pasty bez grudek, następnie rozcieńczone pozostałą ilością wody. Na końcu do cieczy roboczej dodać VK-2 Special i wymieszać. Koncentraty rozpuszczalne (formulacja SC) muszą być całkowicie rozpuszczone w dawce wody. W razie potrzeby zwiększyć ilość wody. Ostrzeżenie: Nie sporządzać więcej cieczy roboczej niż jest potrzebne do natychmiastowej aplikacji.

Warunki aplikacji
W zamkniętej szklarni, po południu/wieczorem w temp. poniżej 25°C. Podjąć niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć kondensacji na liściach spowodowanej znacznym spadkiem temperatury. Zamgławianie stacjonarne jest polecane tylko z zastosowaniem wentylatorów, umożliwiających równomierne rozprowadzenie mgły w uprawie. (Zacząć w najdalszym miejscu szklarni i wycofywać się w kierunku wyjścia, równomiernie zużywać ciecz roboczą. Po do-tarciu do środka szklarni sprawdzić czy zostało zużyte 50% zawartości zbiornika). Nie wypuszczać mgły bezpośrednio na rośliny. Minimalny czas działania 2 godziny.

Środki ostrożności
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Zabiegi z zastosowaniem biocydów
Zapoznać się z instrukcją stosowania dostarczoną przez producenta preparatu. Stosować pełną ochronę ciała, w tym także filtr A2B2P3. Oznaczyć wszystkie pomieszczenia, w których robiono zabiegi. Po zabiegu pomieszczenia wietrzyć przynajmniej 1 godzinę przed wejściem bez odzieży ochronnej.

Ostrzeżenie
Ściśle przestrzegać instrukcji stosowania. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, z daleka od jedzenia i żywności dla zwierząt.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, chronić przed zamarznięciem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, z daleka od jedzenia i żywności dla zwierząt. Zale-cany maksymalny czas przechowywania: 6 lat. Mieszanina wody i VK-2 Special może być przechowywana w zamkniętym pojemniku do następnego użycia. Mieszanina z biocydem nie może być zatrzymywana do późniejszego użycia!

Uwaga
Przestrzegać zaleceń producenta biocydu, aby uniknąć zagrożenia dla ludzi i środowiska.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.