Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Farm Cleaner C 10L

Do not delete this link

Farm Cleaner C 10L

Kod towaru: P02020334

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

szt.
Cena na zapytanie
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Farm Cleaner C to alkaliczny, mocno skoncentrowany preparat myjący o silnych właściwościach pieniących, polecany szczególnie do mycia pianowego. Dzięki jego wszechstronnemu zastosowaniu, możliwe jest przeprowadzenie nowoczesnego, skutecznego procesu mycia.
Farm Cleaner C ma wysokie właściwości odtłuszczające, dużą siłę czyszczenia. Wykazuje pełną skuteczność w zimnej i gorącej wodzie, jest stabilny w twardej wodzie. Nie powoduje korozji stali nierdzewnej.
Preparat jest zalecany do stosowania w kompostowniach, pieczarkarniach, wylęgarniach, rzeźniach i zakładach przemysłowych.
Farm Cleaner C można stosować za pomocą urządzeń spieniających, myjek wysokociśnieniowych oraz ręcznie. Roztwór roboczy należy przygotować zawsze dodając preparat do wody, nigdy odwrotnie. Po zakończeniu mycia, a przed wyschnięciem, powierzchnie myte należy spłukać czystą, zimną wodą. Uwaga: Może reagować z aluminium i powłoką cynkową na konstrukcjach stalowych.

Skład
- wodorotlenek sodu, anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne o silnych właściwościach pianotwórczych, związki kompleksujące.

Dawkowanie
Stężenie należy dostosować do stopnia zabrudzenia i rodzaju powierzchni. Użycie ciepłej wody zwiększa zdolności myjące produktu.
Mycie konwencjonalne:
- stężenie 1% lub 2% w zależności od stopnia zabrudzenia
- dawkowanie: 300 ml/m²
Mycie pianowe:
- stężenie 2% w czasie 10 – 15 minut
- dawkowanie: ok. 200 ml/m²

Zagrożenia i środki ostrożności
Uwaga
: Zawiera: wodorotlenek sodu

Zagrożenia i środki ostrożności
Uwaga: Zawiera: wodorotlenek sodu

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P102 Chronić przed dziećmi.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link