Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Farm Cleaner A 10L

Do not delete this link

Farm Cleaner A 10L

Kod towaru: P02020332

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

szt.
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Farm Cleaner A to preparat przeznaczony do mycia większości powierzchni w gospodarstwach ogrodniczych, pieczarkarniach, kompostowniach, a także kurnikach i wylęgarniach, rzeźniach, mleczarniach i zakładach przemysłowych. Wykazuje dobre właściwości odtłuszczające i usuwające białka. Dobrze się pieni.
Farm Cleaner A można stosować za pomocą urządzeń spieniających, myjek wysokociśnieniowych oraz ręcznie. Roztwór roboczy należy przygotować zawsze dodając preparat do wody, nigdy odwrotnie. Po zakończeniu mycia, a przed wyschnięciem, powierzchnie myte należy spłukać czystą, zimną wodą. Nie stosować na powierzchnie gorące.

Skład
- podchloryn sodu, wodorotlenek sodu w połączeniu z krzemianami i środkami kompleksującymi

Dawkowanie
Stężenie należy dostosować do stopnia zabrudzenia i rodzaju powierzchni.
Mycie konwencjonalne:
- stężenie 1% lub 2% w zależności od stopnia zabrudzenia
- dawkowanie: 300 ml/m², ciepła woda do temp. 40˚C wzmacnia działanie czyszczące produktu
Mycie pianowe:
- stężenie 2% – 5% w czasie 10 – 15 minut
- dawkowanie: ok. 200 ml/m²

Zagrożenia i środki ostrożności
Uwaga
: Zawiera: wodorotlenek sodu, chloran (I) sodu, roztwór zawierający 15% aktywnego chloru.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P102 Chronić przed dziećmi.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

Informacje uzupełniające o zagrożeniach
EUH206 Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link