Wszystko dla profesjonalnego ogrodnictwaIndywidualne porady specjalistówPonad 30 000 produktów
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa
Logo image

Menno Hortisept clean 10 ltr

Do not delete this link

Menno Hortisept clean 10 ltr

Kod towaru: 181210340
pojemnik = 10 litr
paleta = 600 litr
pojemnik
Zadaj pytanie swojej osobie kontaktowej 

Informacje o produkcie

Menno Hortisept Clean jest detergentem zasadowym przeznaczonym do mycia powierzchni, do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie. Usuwa uporczywe zanieczyszczenia pochodzenia organicznego (np. soki roślinne) - po namoczeniu ich roztworem preparatu wystarczy spłukanie powierzchni wodą. Preparat nie wytwarza piany.

Zakres stosowania
Obszary, w których niewskazane jest stosowanie piany. Preparat może być stosowany w myjkach z recyrkulacją wody.

Dawkowanie
W zależności od stopnia zanieczyszczenia mytej powierzchni stosować roztwór 1-3%, stosować z ciepłą wodą. Powierzchnię myć przez 1-5 minut, a następnie spłukać wodą pod ciśnieniem.

Wskazówki
» zawsze przed zastosowaniem preparatu wykonaj test na małej powierzchni
» nie dopuszczaj do zaschnięcia preparatu na mytej powierzchni
» unikaj bezpośredniego kontaktu preparatu z roślinami

Środki ostrożności
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Nie wdychać oparów.
Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, skórę spłukać wodą. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie przemywać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są. Przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu.

Skład
Zawiera: 10-15% wodorotlenek sodu, 5-10% oktylosiarczan sodu, <5% p-kumenosulfonian sodu. Skład zgodnie z rozporządzeniem o detergentach 648/2004 WE <5% tenzydy anionowe, <5% fosfoniany, <5% polikarboksylany.


Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link

Potrzebujesz porady?

Zadzwoń do jednego z naszych oddziałów:

Warszawa 22 721 58 04
Tychy 32 326 20 60
Poznań 61 872 61 51

Godziny pracy

Newsletter

Czy chcesz być informowany na bieżąco i otrzymywać comiesięczne informacje o nowościach oraz korzystać z naszych promocji?
Bądź z nami na social media
Facebook Twitter Linkedin YouTube
Masz pytanie? Zadzwoń:
Warszawa: 22 721 58 04
Tychy: 32 326 20 60
Poznań: 61 872 61 51