Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Aldekol Pro Horti 10L

Do not delete this link

Aldekol Pro Horti 10L

Kod towaru: P02020330

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

szt.
Cena na zapytanie
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Aldekol Pro Horti  jest preparatem przeznaczonym do użytku profesjonalnego, w celu dezynfekcji pustych szklarni i tuneli między cyklami uprawowymi oraz narzędzi i urządzeń ogrodniczych. Wykazuje działanie bakterio- i grzybobójcze, zwalcza również zarodniki grzybów oraz wirusa mozaiki Pepino (PepMV).

Skład preparatu:
Glutaral 100 g/l (22,5%)
czwartorzędowe związki amoniowe 100 g/l

Metody aplikacji
Aldekol Pro Horti można aplikować za pomocą aparatów wysokociśnieniowych, opryskiwaczy, aparatów spieniających, zamgławiaczy termicznych (np. pulsFOG) i elektrycznych.
Uwaga: Aplikować tylko na dokładnie umytą powierzchnię.

Dawkowanie
Zalecane stężenia dla poszczególnych zastosowań:
Bakteriobójczo:
- oprysk 0,5%
- czas działania: 60 min
- temperatura 20°C

Grzybobójczo:
- oprysk 1%
- czas działania: 60 min
- temperatura 20°C

Wirusobójczo (wirus mozaiki Pepino):
- oprysk 1,5%
- temperatura 15°C

W celu uzyskania jednoczesnego efektu bakterio-, grzybo- i wirusobójczego należy preparat zastosować w stężeniu 1,5%. 
Po zakończeniu zabiegu dezynfekcji należy pozostawić preparat na powierzchni przez zalecany czas działania. Po upływie tego czasu należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie.

Wskazania o zagrożeniach i bezpiecznej pracy:
- Zawiera niebezpieczne substancje chemiczne: glutaral, chlorek dimetylobenzyloamoniowy
- Preparat nie powinien dostać się do kanalizacji.
- Opakowania zanieczyszczone produktem należy możliwie dokładnie opróżnić, a następnie przeprowadzić ich recykling po uprzednim dokładnym oczyszczeniu.
- Opakowania, których nie można dokładnie oczyścić oraz pozostałości produktu należy poddać utylizacji. Odpady produktu lub zanieczyszczone opakowania nie mogą być usuwane wspólnie z odpadami komunalnymi.

Informacja o zagrożeniach i zalecane środki ostrożności

H302+H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P260 Nie wdychać mgły/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

Przechowywanie i trwałość
- W oryginalnie zamkniętym opakowaniu 36 miesięcy od daty produkcji.
- Po otwarciu, zużyć w ciągu 3 miesięcy.
- Przechowywać szczelnie zamknięty, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze pokojowej.
- Zalecana temperatura przechowywania 8-25 °C.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Należy ściśle przestrzegać informacji o produkcie. Nieprzestrzeganie zaleceń może być szkodliwe.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link