Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz

Piktogramy CLP na środkach ochrony roślinpiktogramy CLP na środkach ochrony roślin


Piktogramy CLP to wyraźnie rozpoznawalne znaki umieszczone na opakowaniach produktów zawierających substancje niebezpieczne, takie jak nawozy i chemiczne środki ochrony roślin. Symbole zagrożenia lub piktogramy CLP sprawiają, że przewoźnicy i użytkownicy wiedzą, z jakim ryzykiem wiąże się kontakt lub stosowanie tych produktów. Ma to ogromne znaczenie dla bezpiecznego transportu i użytkowania produktów. Jak wyglądają aktualne piktogramy w 2021 roku? W przeszłości oznaczenia miały kolor pomarańczowy, od 1 czerwca 2017 zostały one całkowicie zastąpione nowymi. Nowe piktogramy mają kształt ustawionego na wierzchołku kwadratu z czerwoną obwódką i białym tłem.

Znajomość piktogramów określających potencjalne zagrożenia, wynikające ze stosowania substancji ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia bezpiecznej ochrony i pielęgnacji upraw. To na ich podstawie należy dobierać odpowiednie zabezpieczenia i środki ostrożności, które pomogą ochronić pracowników oraz środowisko. Aby ułatwić Ci bezpieczne korzystanie z chemicznych środków ochrony roślin przygotowaliśmy tabelę, w której znajdziesz objaśnienie znaczenia piktogramów.

Przegląd symboli zagrożeń / piktogramów CLP”Działa

Działa żrąco

Co oznacza? 
Może powodować korozję metali, poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Jakie kroki podjąć? 
Przechowywać w oryginalnym pojemniku. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy

Gdzie jest stosowany? 
Środki do czyszczenia rur odpływowych, kwasy, zasady, amoniak, środek do czyszczenia grilla.

”Materiał

Materiał łatwopalny

Co oznacza?
Łatwopalne lub skrajnie łatwopalne gaz, aerozol, ciecz i para

Jakie kroki podjąć?
Przechowywać w oryginalnym pojemniku. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy

Gdzie jest stosowany?
Środki do czyszczenia rur odpływowych, kwasy, zasady, amoniak, środek do czyszczenia grilla.


Toksyczność ostra

Co oznacza?
Połknięcie, dostanie się przez drogi oddechowe lub kontakt ze skórą może działać szkodliwie lub grozić śmiercią.

Jakie kroki podjąć?
Obchodzić się ostrożnie. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Przechowywać pod zamknięciem.

Gdzie jest stosowany?
Środki owadobójcze, wkłady nikotynowe do e-papierosów.

”Toksyczność

Materiał wybuchowy

Co oznacza?
Materiał wybuchowy niestabilny. Zagrożenie wybuchem masowym.

Jakie kroki podjąć?
Zachować dystans, stosować odzież ochronną. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia lub gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

Gdzie jest stosowany?
Fajerwerki, amunicja.

”Materiał

Gaz pod ciśnieniem

Co oznacza?
Ogrzanie może spowodować wybuch, oparzenia lub obrażenia.

Jakie kroki podjąć?
Chronić przed światłem słonecznym. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.

Gdzie jest stosowany?
Pojemniki lub butle z gazem

”Gaz

Materiał stwarzający zagrożenie dla zdrowia / Materiał niebezpieczny dla warstwy ozonowej

Co oznacza?
Może powodować reakcję alergiczną skóry lub poważne podrażnienie oczu; działa szkodliwie w przypadku połknięcia lub dostania się do dróg oddechowych; szkodliwy dla środowiska.

Jakie kroki podjąć?
Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Unikać uwolnienia do środowiska.

Gdzie jest stosowany?
Detergenty do prania, środek do czyszczenia toalet, płyn do chłodnic, płyn do mycia okien, silikon, klej super glue, lakier.

”Materiał

Materiał utleniający

Co oznacza?
Może spowodować lub intensyfikować pożar lub wybuch.

Jakie kroki podjąć?
Nie ogrzewać. Stosować odzież ochronną. W przypadku kontaktu z odzieżą i ze skórą spłukać wodą.

Gdzie jest stosowany?
Wybielacz, tlen

”Materiał

Materiał niebezpieczny dla środowiska

Co oznacza?
Działa toksycznie na organizmy wodne.

Jakie kroki podjąć?
Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.

Gdzie jest stosowany?
Środki chwastobójcze, terpentyna, benzyna, lakier

”Materiał

Poważne zagrożenie dla zdrowia

Co oznacza?
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki, powodować nowotwory, alergie lub objawy astmy, uszkadzać narządy.

Jakie kroki podjąć?
Przed użyciem zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa. Unikać wdychania pyłów lub oparów. Przechowywać pod zamknięciem. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

Gdzie jest stosowany?
Terpentyna, benzyna, olej do lamp.

W tabeli przedstawiono przykładowe znaczenia piktogramów i możliwych działań produktów w razie nieprawidłowego posługiwania się nimi. Przedstawiono w niej również przykłady środków bezpieczeństwa, które należy podjąć podczas stosowania tych produktów. Ma służyć wyłącznie do celów informacyjnych – w razie wątpliwości należy ZAWSZE SPRAWDZIĆ TEKST NA ETYKIECIE.


Wskazówka:
wydrukuj powyższą tabelkę i umieść w miejscu składowania nawozów i/lub środków ochrony roślin (pamiętaj o regularnym sprawdzaniu, czy jest aktualny).

Produkty, których stosowanie wymaga znajomości piktogramów:

Jakie piktogramy obowiązują w 2021 roku?

W 2021 roku obowiązują piktogramy, które zostały wprowadzone na całym świecie 1 czerwca 2015 roku. W związku z tym wiele poprzednio stosowanych piktogramów zostało anulowanych lub nadano im nowe znaczenie.

Uwaga: preparaty wyprodukowane po 1 czerwca 2015 r. muszą mieć oznaczenia w postaci nowych piktogramów CLP. Preparaty wyprodukowane przed 1 czerwca 2015 r. ze starymi piktogramami na etykiecie mogły być sprzedawane tylko do 1 czerwca 2017 roku i nie mogą być już w obrocie.Masz pytanie?

Do not delete this link