Piktogramy CLP na środkach ochrony roślin

Piktogramy CLP to wyraźnie rozpoznawalne znaki umieszczone na opakowaniach produktów zawierających substancje niebezpieczne, takie jak nawozy i chemiczne środki ochrony roślin. Symbole zagrożenia lub piktogramy CLP sprawiają, że przewoźnicy i użytkownicy wiedzą, z jakim ryzykiem wiąże się kontakt lub stosowanie tych produktów. Ma to ogromne znaczenie dla bezpiecznego transportu i użytkowania produktów. Jak wyglądają aktualne piktogramy w 2023 roku? W przeszłości oznaczenia miały kolor pomarańczowy, od 1 czerwca 2017 zostały one całkowicie zastąpione nowymi. Nowe piktogramy mają kształt ustawionego na wierzchołku kwadratu z czerwoną obwódką i białym tłem.
Royal Brinkman
25 października 2021
Udostępnij artykuł
Piktogramy
Znajomość piktogramów określających potencjalne zagrożenia, wynikające ze stosowania substancji ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia bezpiecznej ochrony i pielęgnacji upraw. To na ich podstawie należy dobierać odpowiednie zabezpieczenia i środki ostrożności, które pomogą ochronić pracowników oraz środowisko. Aby ułatwić Ci bezpieczne korzystanie z chemicznych środków ochrony roślin przygotowaliśmy tabelę, w której znajdziesz objaśnienie znaczenia piktogramów.

Przegląd symboli zagrożeń / piktogramów CLP

działanie żrące

Działa żrąco

Co oznacza?

Może powodować korozję metali, poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Jakie kroki podjąć?

Przechowywać w oryginalnym pojemniku. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.

Gdzie jest stosowany?

Środki do czyszczenia rur odpływowych, kwasy, zasady, amoniak, środek do czyszczenia grilla.
materiał łatwopalny

Działa łatwopalny

Co oznacza?

Łatwopalne lub skrajnie łatwopalne gaz, aerozol, ciecz i para.

Jakie kroki podjąć?

Przechowywać w oryginalnym pojemniku. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.

Gdzie jest stosowany?

Środki do czyszczenia rur odpływowych, kwasy, zasady, amoniak, środek do czyszczenia grilla.
toksyczność ostra

Toksyczność ostra

Co oznacza?

Połknięcie, dostanie się przez drogi oddechowe lub kontakt ze skórą może działać szkodliwie, lub grozić śmiercią.

Jakie kroki podjąć?

Obchodzić się ostrożnie. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Przechowywać w zamknięciu.

Gdzie jest stosowany?

Środki owadobójcze, wkłady nikotynowe do e-papierosów. 
materiał wybuchowy

Materiał wybuchowy

Co oznacza?

Materiał wybuchowy niestabilny. Zagrożenie wybuchem masowym.

Jakie kroki podjąć?

Zachować dystans, stosować odzież ochronną. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia lub gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

Gdzie jest stosowany?

Fajerwerki, amunicja.
Gaz pod ciśnieniem

Gaz pod ciśnieniem

Co oznacza?

Ogrzanie może spowodować wybuch, oparzenia lub obrażenia.

Jakie kroki podjąć?

Chronić przed światłem słonecznym. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.

Gdzie jest stosowany?

Pojemniki lub butle z gazem.
Materiał stwarzający zagrożenie dla zdrowia

Materiał stwarzający zagrożenie dla zdrowia / Materiał niebezpieczny dla warstwy ozonowej

Co oznacza?

Może powodować reakcję alergiczną skóry lub poważne podrażnienie oczu; działa szkodliwie w przypadku połknięcia lub dostania się do dróg oddechowych; szkodliwy dla środowiska.

Jakie kroki podjąć?

Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Unikać uwolnienia do środowiska.

Gdzie jest stosowany?

Detergenty do prania, środek do czyszczenia toalet, płyn do chłodnic, płyn do mycia okien, silikon, klej super glue, lakier.
Materiał utleniający

Materiał utleniający

Co oznacza?

Może spowodować lub intensyfikować pożar, lub wybuch.

Jakie kroki podjąć?

Nie ogrzewać. Stosować odzież ochronną. W przypadku kontaktu z odzieżą i ze skórą spłukać wodą. 

Gdzie jest stosowany?

Wybielacz, tlen.
Materiał niebezpieczny dla środowiska

Materiał niebezpieczny dla środowiska

Co oznacza?

Działa toksycznie na organizmy wodne.

Jakie kroki podjąć?

Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.

Gdzie jest stosowany?

Środki chwastobójcze, terpentyna, benzyna, lakier.
Materiał niebezpieczny dla środowiska

Poważne zagrożenie dla zdrowia

Co oznacza?

Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki, powodować nowotwory, alergie lub objawy astmy, uszkadzać narządy.

Jakie kroki podjąć?

Przed użyciem zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa. Unikać wdychania pyłów lub oparów. Przechowywać pod zamknięciem. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

Gdzie jest stosowany?

Terpentyna, benzyna, olej do lamp.
W tabeli przedstawiono przykładowe znaczenia piktogramów i możliwych działań produktów w razie nieprawidłowego posługiwania się nimi. Przedstawiono w niej również przykłady środków bezpieczeństwa, które należy podjąć podczas stosowania tych produktów. Ma służyć wyłącznie do celów informacyjnych – w razie wątpliwości należy ZAWSZE SPRAWDZIĆ TEKST NA ETYKIECIE.
Wskazówka: wydrukuj powyższą tabelkę i umieść w miejscu składowania nawozów i/lub środków ochrony roślin (pamiętaj o regularnym sprawdzaniu, czy jest aktualny).  

Jakie piktogramy obowiązują w 2023 roku?

W 2023 roku obowiązują piktogramy, które zostały wprowadzone na całym świecie 1 czerwca 2015 roku. W związku z tym wiele poprzednio stosowanych piktogramów zostało anulowanych lub nadano im nowe znaczenie.

Uwaga: preparaty wyprodukowane po 1 czerwca 2015 r. muszą mieć oznaczenia w postaci nowych piktogramów CLP. Preparaty wyprodukowane przed 1 czerwca 2015 r. ze starymi piktogramami na etykiecie mogły być sprzedawane tylko do 1 czerwca 2017 roku i nie mogą być już w obrocie.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Katarzyna Wrzodak
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Środki ochrony roślin i ich podział
Chemiczne środki ochrony roślin stosowane są w przypadku ochrony integrowanej celem korygowania nieprawidłowości. Różne środki służą do zwalczania poszczególnych chorób i szkodników. Wiele z nich można stosować w połączeniu z ochroną biologiczną. Zawsze należy zasięgać informacji u specjalisty od ochrony roślin.
Ekologiczne środki ochrony roślin
Ekologiczne środki ochrony roślin to szereg chemicznych i biologicznych preparatów, prawnie dopuszczonych do stosowania w uprawach ekologicznych. Biologiczne środki ochrony roślin, oparte są na działaniu pożytecznych bakterii i grzybów, które zwalczają szkodniki i choroby bez konieczności stosowania substancji chemicznych.
Adiuwant — czym jest i dlaczego warto go używać?
Adiuwanty obniżają napięcie powierzchniowe kropli wody, dzięki czemu roztwór lepiej pokrywa opryskiwaną powierzchnię, a substancja aktywna preparatu chemicznego lepiej wnika do rośliny. 

Piktogramy CLP na środkach ochrony roślin

Piktogramy CLP to wyraźnie rozpoznawalne znaki umieszczone na opakowaniach produktów zawierających substancje niebezpieczne, takie jak nawozy i chemiczne środki ochrony roślin. Symbole zagrożenia lub piktogramy CLP sprawiają, że przewoźnicy i użytkownicy wiedzą, z jakim ryzykiem wiąże się kontakt lub stosowanie tych produktów. Ma to ogromne znaczenie dla bezpiecznego transportu i użytkowania produktów. Jak wyglądają aktualne piktogramy w 2023 roku? W przeszłości oznaczenia miały kolor pomarańczowy, od 1 czerwca 2017 zostały one całkowicie zastąpione nowymi. Nowe piktogramy mają kształt ustawionego na wierzchołku kwadratu z czerwoną obwódką i białym tłem.
Szukaj w Banku wiedzy
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Kategorie:
Royal Brinkman
Royal Brinkman
25 października 2021
Udostępnij artykuł
Piktogramy
Znajomość piktogramów określających potencjalne zagrożenia, wynikające ze stosowania substancji ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia bezpiecznej ochrony i pielęgnacji upraw. To na ich podstawie należy dobierać odpowiednie zabezpieczenia i środki ostrożności, które pomogą ochronić pracowników oraz środowisko. Aby ułatwić Ci bezpieczne korzystanie z chemicznych środków ochrony roślin przygotowaliśmy tabelę, w której znajdziesz objaśnienie znaczenia piktogramów.

Przegląd symboli zagrożeń / piktogramów CLP

działanie żrące

Działa żrąco

Co oznacza?

Może powodować korozję metali, poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Jakie kroki podjąć?

Przechowywać w oryginalnym pojemniku. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.

Gdzie jest stosowany?

Środki do czyszczenia rur odpływowych, kwasy, zasady, amoniak, środek do czyszczenia grilla.
materiał łatwopalny

Działa łatwopalny

Co oznacza?

Łatwopalne lub skrajnie łatwopalne gaz, aerozol, ciecz i para.

Jakie kroki podjąć?

Przechowywać w oryginalnym pojemniku. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.

Gdzie jest stosowany?

Środki do czyszczenia rur odpływowych, kwasy, zasady, amoniak, środek do czyszczenia grilla.
toksyczność ostra

Toksyczność ostra

Co oznacza?

Połknięcie, dostanie się przez drogi oddechowe lub kontakt ze skórą może działać szkodliwie, lub grozić śmiercią.

Jakie kroki podjąć?

Obchodzić się ostrożnie. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Przechowywać w zamknięciu.

Gdzie jest stosowany?

Środki owadobójcze, wkłady nikotynowe do e-papierosów. 
materiał wybuchowy

Materiał wybuchowy

Co oznacza?

Materiał wybuchowy niestabilny. Zagrożenie wybuchem masowym.

Jakie kroki podjąć?

Zachować dystans, stosować odzież ochronną. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia lub gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

Gdzie jest stosowany?

Fajerwerki, amunicja.
Gaz pod ciśnieniem

Gaz pod ciśnieniem

Co oznacza?

Ogrzanie może spowodować wybuch, oparzenia lub obrażenia.

Jakie kroki podjąć?

Chronić przed światłem słonecznym. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.

Gdzie jest stosowany?

Pojemniki lub butle z gazem.
Materiał stwarzający zagrożenie dla zdrowia

Materiał stwarzający zagrożenie dla zdrowia / Materiał niebezpieczny dla warstwy ozonowej

Co oznacza?

Może powodować reakcję alergiczną skóry lub poważne podrażnienie oczu; działa szkodliwie w przypadku połknięcia lub dostania się do dróg oddechowych; szkodliwy dla środowiska.

Jakie kroki podjąć?

Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Unikać uwolnienia do środowiska.

Gdzie jest stosowany?

Detergenty do prania, środek do czyszczenia toalet, płyn do chłodnic, płyn do mycia okien, silikon, klej super glue, lakier.
Materiał utleniający

Materiał utleniający

Co oznacza?

Może spowodować lub intensyfikować pożar, lub wybuch.

Jakie kroki podjąć?

Nie ogrzewać. Stosować odzież ochronną. W przypadku kontaktu z odzieżą i ze skórą spłukać wodą. 

Gdzie jest stosowany?

Wybielacz, tlen.
Materiał niebezpieczny dla środowiska

Materiał niebezpieczny dla środowiska

Co oznacza?

Działa toksycznie na organizmy wodne.

Jakie kroki podjąć?

Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.

Gdzie jest stosowany?

Środki chwastobójcze, terpentyna, benzyna, lakier.
Materiał niebezpieczny dla środowiska

Poważne zagrożenie dla zdrowia

Co oznacza?

Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki, powodować nowotwory, alergie lub objawy astmy, uszkadzać narządy.

Jakie kroki podjąć?

Przed użyciem zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa. Unikać wdychania pyłów lub oparów. Przechowywać pod zamknięciem. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

Gdzie jest stosowany?

Terpentyna, benzyna, olej do lamp.
W tabeli przedstawiono przykładowe znaczenia piktogramów i możliwych działań produktów w razie nieprawidłowego posługiwania się nimi. Przedstawiono w niej również przykłady środków bezpieczeństwa, które należy podjąć podczas stosowania tych produktów. Ma służyć wyłącznie do celów informacyjnych – w razie wątpliwości należy ZAWSZE SPRAWDZIĆ TEKST NA ETYKIECIE.
Wskazówka: wydrukuj powyższą tabelkę i umieść w miejscu składowania nawozów i/lub środków ochrony roślin (pamiętaj o regularnym sprawdzaniu, czy jest aktualny).  

Jakie piktogramy obowiązują w 2023 roku?

W 2023 roku obowiązują piktogramy, które zostały wprowadzone na całym świecie 1 czerwca 2015 roku. W związku z tym wiele poprzednio stosowanych piktogramów zostało anulowanych lub nadano im nowe znaczenie.

Uwaga: preparaty wyprodukowane po 1 czerwca 2015 r. muszą mieć oznaczenia w postaci nowych piktogramów CLP. Preparaty wyprodukowane przed 1 czerwca 2015 r. ze starymi piktogramami na etykiecie mogły być sprzedawane tylko do 1 czerwca 2017 roku i nie mogą być już w obrocie.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Katarzyna Wrzodak
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Środki ochrony roślin i ich podział
Chemiczne środki ochrony roślin stosowane są w przypadku ochrony integrowanej celem korygowania nieprawidłowości. Różne środki służą do zwalczania poszczególnych chorób i szkodników. Wiele z nich można stosować w połączeniu z ochroną biologiczną. Zawsze należy zasięgać informacji u specjalisty od ochrony roślin.
Ekologiczne środki ochrony roślin
Ekologiczne środki ochrony roślin to szereg chemicznych i biologicznych preparatów, prawnie dopuszczonych do stosowania w uprawach ekologicznych. Biologiczne środki ochrony roślin, oparte są na działaniu pożytecznych bakterii i grzybów, które zwalczają szkodniki i choroby bez konieczności stosowania substancji chemicznych.
Adiuwant — czym jest i dlaczego warto go używać?
Adiuwanty obniżają napięcie powierzchniowe kropli wody, dzięki czemu roztwór lepiej pokrywa opryskiwaną powierzchnię, a substancja aktywna preparatu chemicznego lepiej wnika do rośliny.