Rodzaje piktogramów CLP i ich znaczenie

Piktogramy CLP to wyraźnie rozpoznawalne znaki umieszczone na opakowaniach produktów zawierających substancje niebezpieczne, takie jak nawozy i chemiczne środki ochrony roślin. Symbole zagrożenia lub piktogramy CLP sprawiają, że przewoźnicy i użytkownicy wiedzą, z jakim ryzykiem wiąże się kontakt lub stosowanie tych produktów. Ma to ogromne znaczenie dla bezpiecznego transportu i użytkowania produktów. Do niedawna piktogramy miały kolor pomarańczowy, jednak od 1 czerwca 2017 zostały one całkowicie zastąpione nowymi. Nowe piktogramy mają kształt ustawionego na wierzchołku kwadratu z czerwoną obwódką i białym tłem.
Bardzo ważne jest, abyś był świadomy znaczenia różnych symboli zagrożenia. Dlatego poniżej umieszczamy symbole zagrożenia i objaśnienia ich znaczeń.

Przegląd symboli zagrożeń / piktogramów CLP

”Działa
Działa żrąco
 • Co oznacza?
  Może powodować korozję metali, poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • Jakie kroki podjąć?
  Przechowywać w oryginalnym pojemniku. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy
 • Gdzie jest stosowany?
  Środki do czyszczenia rur odpływowych, kwasy, zasady, amoniak, środek do czyszczenia grilla. 
”Materiał
Materiał łatwopalny
 • Co oznacza?
  Łatwopalne lub skrajnie łatwopalne gaz, aerozol, ciecz i para.
 • Jakie kroki podjąć?
  Nie ogrzewać i nie rozpylać nad otwartym ogniem. Używać nieiskrzących narzędzi, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • Gdzie jest stosowany?
  Olej do lamp, benzyna, zmywacz do paznokci, środek do dezynfekcji rąk, klej.

Toksyczność ostra
 • Co oznacza?
  Połknięcie, dostanie się przez drogi oddechowe lub kontakt ze skórą może działać szkodliwie lub grozić śmiercią.
 • Jakie kroki podjąć?
  Obchodzić się ostrożnie. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Przechowywać pod zamknięciem.
 • Gdzie jest stosowany?
  Środki owadobójcze, wkłady nikotynowe do e-papierosów.
”Toksyczność
Materiał wybuchowy
 • Co oznacza?
  Materiał wybuchowy niestabilny. Zagrożenie wybuchem masowym.
 • Jakie kroki podjąć?
  Zachować dystans, stosować odzież ochronną.Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia lub gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
 • Gdzie jest stosowany?
  Fajerwerki, amunicja.
”Materiał
Gaz pod ciśnieniem
 • Co oznacza?
  Ogrzanie może spowodować wybuch, oparzenia lub obrażenia.
 • Jakie kroki podjąć?
  Chronić przed światłem słonecznym. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.
 • Gdzie jest stosowany?
  Pojemniki lub butle z gazem.
”Gaz
Materiał stwarzający zagrożenie dla zdrowia/Materiał niebezpieczny dla warstwy ozonowej
 • Co oznacza?
  Może powodować reakcję alergiczną skóry lub poważne podrażnienie oczu; działa szkodliwie w przypadku połknięcia lub dostania się do dróg oddechowych; szkodliwy dla środowiska.
 • Jakie kroki podjąć?
  Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Unikać uwolnienia do środowiska.
 • Gdzie jest stosowany?
  Detergenty do prania, środek do czyszczenia toalet, płyn do chłodnic, płyn do mycia okien, silikon, klej super glue, lakier.
”Materiał
Materiał utleniający
 • Co oznacza?
  Może spowodować lub intensyfikować pożar lub wybuch.
 • Jakie kroki podjąć?
  Nie ogrzewać. Stosować odzież ochronną. W przypadku kontaktu z odzieżą i ze skórą spłukać wodą.
 • Gdzie jest stosowany?
  Wybielacz, tlen.
”Materiał
Materiał niebezpieczny dla środowiska
 • Co oznacza?
  Działa toksycznie na organizmy wodne.
 • Jakie kroki podjąć?
  Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.
 • Gdzie jest stosowany?
  Środki chwastobójcze, terpentyna, benzyna, lakier
”Materiał
Poważne zagrożenie dla zdrowia
 • Co oznacza?
  Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki, powodować nowotwory, alergie lub objawy astmy, uszkadzać narządy.
 • Jakie kroki podjąć?
  Przed użyciem zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa. Unikać wdychania pyłów lub oparów. Przechowywać pod zamknięciem. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
 • Gdzie jest stosowany?
  Terpentyna, benzyna, olej do lamp.

W tabeli przedstawiono przykładowe znaczenia piktogramów i możliwych działań produktów w razie nieprawidłowego posługiwania się nimi. Przedstawiono w niej również przykłady środków bezpieczeństwa, które należy podjąć podczas stosowania tych produktów. Ma służyć wyłącznie do celów informacyjnych – w razie wątpliwości należy ZAWSZE SPRAWDZIĆ TEKST NA ETYKIECIE.

Wskazówka:
wydrukuj powyższą tabelkę i umieść w miejscu składowania nawozów i/lub środków ochrony roślin (pamiętaj o regularnym sprawdzaniu, czy jest aktualny).

Stare i nowe piktogramy CLP

Nowe piktogramy zostały wprowadzone 1 czerwca 2015 r. i obowiązują na całym świecie. W związku z tym wiele poprzednio stosowanych piktogramów zostało anulowanych lub nadano im nowe znaczenie.

Uwaga: preparaty wyprodukowane po 1 czerwca 2015 r. muszą mieć oznaczenia w postaci nowych piktogramów CLP. Preparaty wyprodukowane przed 1 czerwca 2015 r. ze starymi piktogramami na etykiecie mogły być sprzedawane do 1 czerwca 2017 r.


specjaliści
Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.

Powiązane artykuły
- Pracuj bezpiecznie