Znaki ostrzegawcze

Dobre podstawowe oznakowanie ma wpływ na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Pomyśl o znakach ostrzegawczych umieszczonych przy wyjściach ewakuacyjnych, znakach na towarach niebezpiecznych i znakach zakazu. Często zwraca się na to małą uwagę, a znaki ostrzegawcze umieszczone w firmie mogą znacznie poprawić bezpieczeństwo. Dlatego ważne jest umieszczenie we właściwych miejscach znaków i naklejek - odpowiednio dużych i spełniających normy ISO 7010 z 2012 roku. Znaki ostrzegawcze muszą być dla wszystkich zrozumiałe i rozpoznawalne na pierwszy rzut oka, bez względu na różnice językowe.

Rodzaje znaki ostrzegawcze

W firmie można zastosować następujące znaki ostrzegawcze:
  • znaki nakazu
  • znaki zakazu
  • znaki ostrzegawcze
  • znaki ewakuacyjne
  • znaki ochrony przeciwpożarowej

Znaki nakazu
Okrągłę znaki z niebieskim tłem i białym piktogramem. Najczęściej spotykane znaki nakazu to:

Veiligheidsbril verplicht
Załóż okulary ochronne
Gehoorbescherming verplicht
Stosuj ochronę słuchu
Veiligheidsschoenen verplicht
Stosuj ochronę stóp
Veiligheidshandschoenen verplicht
Stosuj ochronę rąk
Veiligheidshelm verplicht
Chroń głowę
Znaki nakazu
Umyj ręce

Znaki zakazu
Znaki zakazu wskazują czynność zabronioną. To okrągłe znaki z białym tłem i czarnym piktogramem. Czerwona linia przekreśla piktogram. Najczęściej spotykane znaki zakazu to:

Vuur, open vlam en roken verboden
Zakaz używania otwartego ognia
Verboden voor voetgangers
Zakaz przejścia
Geen drinkwater
Zakaz picia wody
Verboden voor onbevoegden
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
Verboden met water te blussen
Zakaz gaszenia wodą
Niet aanraken
Nie dotykać
Verboden voor transportvoertuigen
Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego
Meerijden op transportmiddelen verboden
Zakaz przewozu osób na urządzeniach transportowych
Verboden te roken
Zakaz palenia tytoniu
Verboden om te eten en drinken
Zakaz spożywania posiłków
Verboden voor dieren
Zakaz wstępu ze zwierzętami

Znaki ostrzegawcze
Znaki ostrzegawcze ostrzegają o możliwym niebezpieczeństwie. To znaki o kształcie trójkąta, z żółtym tłem i czarnym piktogramem. Najczęściej spotykane znaki ostrzegawcze to:

Gevaar
Niebezpieczeństwo
Stoffen die snel in de brand vliegen
Uwaga! Substancje łatwopalne
Machine met draaiende onderdelen
Uwaga! Wirujące elementy
Stoffen die kunnen ontploffen
Materiały wybuchowe
Gevaar voor elektrische spanning
Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia
Gevaar voor rondrijdende transportvoertuigen
Uwaga! Urządzenia do transportu poziomego
Gevaar om uit te glijden
Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się
Gevaar voor wonden aan de hand
Uwaga, niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni
Kijk uit, hangende last
Ostrzeżenie przed wiszącym ciężarem
Stoffen die schadelijk kunnen zijn
Substancje żrące
Gasflessen
Ostrzeżenie butle z gazem

Znaki ewakuacyjne
Znaki ewakuacyjne wskazują na miejsca ze sprzętem ratowniczym w firmie. To prostokątne lub kwadratowe znaki z zielonym tłem i białym piktogramem. Najczęściej spotykane znaki ewakuacyjne to:

Nooduitgang
Wyjście ewakuacyjne
Deur die in de richting open gaat van de vluchtrichting
Drzwi otwierające się do wyjścia ewakuacyjnego
Verbanddoos (EHBO)
Pierwsza pomoc
Nooddouche
Prysznic
Oogdouche
Prysznic do przemywania oczu
Brancard aanwezig
Miejsce składowania noszy
AED aanwezig
Defibrylator
Verzamelplaats
Miejsce zbiórki do ewakuacji

Znaki ochrony przeciwpożarowej
Znaki ochrony ppoż. wskazują na miejsca ze sprzętem gaśniczym w firmie. To kwadratowe znaki z czerwonym tłem i białym piktogramem. Najczęściej spotykane znaki ochrony ppoż. to:

Brandslang
Hydrant wewnętrzny
Brandblusapparaat
Gaśnica
Branddeken
Koc gaśniczy
Brandmelder
Przycisk alarmowy

Pytania o znaki ostrzegawcze

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.Powiązane artykuły
- HACCP – co to jest?
- Pracuj bezpiecznie